نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب ادبیّات روستایی در رمان‌های عربی و فارسی؛ بررسی تطبیقی الأرض شرقاوی و جای خالی سلوچ دولت‌آبادی [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 1-18]
 • آوارگی بازآفرینی اسطورۀ «عولیس» در شعر معاصر عربی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 115-141]

ا

 • ابن بطوطه بررسی کاربرد واژگان فارسی در متن سفرنامة ابن بطوطه [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 51-72]
 • ابن رومی جامعه‌شناسی تطبیقی زبان شعری در مرثیه‌های ابن رومی و سعاد صباح با توجّه به متغیّر جنسیّت [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 53-81]
 • ابن رومی بررسی تطبیقی مرثیه‌های ابن رومی و خاقانی در سوگ فرزند [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 121-137]
 • ابن عربی ناسازوارگی در سروده‌های عرفانی (مطالعة موردپژوهانه: دیوان کبیر «ابن عربی» و دیوان «ابن فارض») [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 61-89]
 • ابن فارض ناسازوارگی در سروده‌های عرفانی (مطالعة موردپژوهانه: دیوان کبیر «ابن عربی» و دیوان «ابن فارض») [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 61-89]
 • ابوالعلاء معرّی آسیب‌شناسی رفتارهای رجال دینی در انتقادهای ناصر خسرو قبادیانی و ابوالعلاء معرّی [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 23-43]
 • احسان عبّاس بررسی تطبیقی آراء نقدی احسان عبّاس و عبدالحسین زرّین‌کوب در نگاه به سنّت و تجدّد ادبی [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 1-25]
 • احمد محمود بررسی تطبیقی نقد جامعه‌شناختی زن در رمان علی‌احمد باکثیر و احمد محمود (سیرة شجاع و زمین سوخته) [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 19-49]
 • احمد هاشمی بررسی آراء بلاغی احمد هاشمی (مطالعة موردی: قسمت بدیع) [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 165-184]
 • اخوان ثالث رمزگشایی واژة شب در سروده‌های عبدالوهّاب البیاتی و مهدی اخوان ثالث [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 91-103]
 • ادبیّات تطبیقی آسیب‌شناسی رفتارهای رجال دینی در انتقادهای ناصر خسرو قبادیانی و ابوالعلاء معرّی [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 23-43]
 • ادبیّات تطبیقی گزارشی از حافظ‌پژوهی در ادب عربی [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 45-59]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی طبیعت در شعر سهراب سپهری و بدر شاکر السّیاب [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 101-119]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی نقد جامعه‌شناختی زن در رمان علی‌احمد باکثیر و احمد محمود (سیرة شجاع و زمین سوخته) [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 19-49]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی کاربرد واژگان فارسی در متن سفرنامة ابن بطوطه [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 51-72]
 • ادبیّات تطبیقی جستاری تطبیقی در مراحل سفر عرفانی عطّار نیشابوری در منطق‌الطّیر و نسیب عریضه در علی طریق إرم [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 97-116]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی رنگ‌های سرخ و سبز در تصویرپردازی اشعار گرمارودی و محمود درویش [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 117-130]
 • ادبیّات قرآنی تأثیر روایت قرآن از داستان حضرت سلیمان (ع) در ادب فارسی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 23-52]
 • ادب­ عربی گزارشی از حافظ‌پژوهی در ادب عربی [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 45-59]
 • ارتباط لفظی کاربرد عبارت‌های عربی در مرزبان‌نامه [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 27-49]
 • ارتباط معنوی کاربرد عبارت‌های عربی در مرزبان‌نامه [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 27-49]
 • ارسطو معرّفی و نقد کتاب الرّسالة الحاتمیّة [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 83-114]
 • اسطوره بازآفرینی اسطورۀ «عولیس» در شعر معاصر عربی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 115-141]
 • انوری بررسی کارکرد هجو در شعر حطیئه و انوری [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 139-154]

ب

 • باد تأثیر روایت قرآن از داستان حضرت سلیمان (ع) در ادب فارسی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 23-52]
 • بدیع بررسی آراء بلاغی احمد هاشمی (مطالعة موردی: قسمت بدیع) [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 165-184]
 • بهار تصویرشناسی سیمای شرق و غرب در شعر شوقی و بهار [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 51-75]

پ

 • پایداری بازآفرینی اسطورۀ «عولیس» در شعر معاصر عربی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 115-141]

ت

 • تصویرپردازی بررسی تطبیقی رنگ‌های سرخ و سبز در تصویرپردازی اشعار گرمارودی و محمود درویش [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 117-130]
 • تصویرشناسی گزارشی از حافظ‌پژوهی در ادب عربی [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 45-59]
 • تصویرشناسی شرق و غرب تصویرشناسی سیمای شرق و غرب در شعر شوقی و بهار [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 51-75]
 • تعریب بررسی کاربرد واژگان فارسی در متن سفرنامة ابن بطوطه [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 51-72]
 • تغزّل رمزگشایی واژة شب در سروده‌های عبدالوهّاب البیاتی و مهدی اخوان ثالث [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 91-103]
 • تفسیر تأثیر روایت قرآن از داستان حضرت سلیمان (ع) در ادب فارسی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 23-52]

ج

 • جامعه‌شناسی زبان جامعه‌شناسی تطبیقی زبان شعری در مرثیه‌های ابن رومی و سعاد صباح با توجّه به متغیّر جنسیّت [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 53-81]
 • جاندار و بی­جان بررسی تطبیقی طبیعت در شعر سهراب سپهری و بدر شاکر السّیاب [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 101-119]
 • جبران خلیل جبران بررسی تطبیقی اندیشه‌های جبران خلیل جبران و فردریک نیچه [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 105-119]
 • جنسیّت جامعه‌شناسی تطبیقی زبان شعری در مرثیه‌های ابن رومی و سعاد صباح با توجّه به متغیّر جنسیّت [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 53-81]
 • جهان عرب گزارشی از حافظ‌پژوهی در ادب عربی [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 45-59]
 • جواهر البلاغة بررسی آراء بلاغی احمد هاشمی (مطالعة موردی: قسمت بدیع) [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 165-184]

ح

 • حاتمی معرّفی و نقد کتاب الرّسالة الحاتمیّة [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 83-114]
 • حادثة شرف بررسی تطبیقی شخصیّت اصلی و شخصیّت‌پردازی آن در داستان حادثة شرف یوسف ادریس و سنگ‌های شیطان منیرو روانی‌پور [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 131-151]
 • حطیئه بررسی کارکرد هجو در شعر حطیئه و انوری [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 139-154]
 • حکمت ایرانی معرّفی و نقد کتاب الرّسالة الحاتمیّة [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 83-114]

خ

 • خاقانی بررسی تطبیقی مرثیه‌های ابن رومی و خاقانی در سوگ فرزند [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 121-137]
 • خوانش سیاسی- اجتماعی بازآفرینی اسطورۀ «عولیس» در شعر معاصر عربی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 115-141]

ر

 • رنگ بررسی تطبیقی رنگ‌های سرخ و سبز در تصویرپردازی اشعار گرمارودی و محمود درویش [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 117-130]

ز

 • زیبایی‌شناسی رهیافتی تاریخی به «زیبایی‌شناسی چشم» درغزلیّات شاعران عرب [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 1-22]
 • زبان فارسی بررسی کاربرد واژگان فارسی در متن سفرنامة ابن بطوطه [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 51-72]
 • زمین ادبیّات روستایی در رمان‌های عربی و فارسی؛ بررسی تطبیقی الأرض شرقاوی و جای خالی سلوچ دولت‌آبادی [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 1-18]
 • زمین سوخته بررسی تطبیقی نقد جامعه‌شناختی زن در رمان علی‌احمد باکثیر و احمد محمود (سیرة شجاع و زمین سوخته) [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 19-49]
 • زن بررسی تطبیقی بیداری زنان در شعر حافظ ابراهیم، هارون هاشم رشید، قیصر امین‌پور و یوسفعلی میرشکاک [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 1-22]
 • زن ادبیّات روستایی در رمان‌های عربی و فارسی؛ بررسی تطبیقی الأرض شرقاوی و جای خالی سلوچ دولت‌آبادی [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 1-18]
 • زن بررسی تطبیقی نقد جامعه‌شناختی زن در رمان علی‌احمد باکثیر و احمد محمود (سیرة شجاع و زمین سوخته) [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 19-49]

س

 • سیاب بررسی تطبیقی طبیعت در شعر سهراب سپهری و بدر شاکر السّیاب [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 101-119]
 • سبز بررسی تطبیقی رنگ‌های سرخ و سبز در تصویرپردازی اشعار گرمارودی و محمود درویش [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 117-130]
 • سبک­شناسی بررسی تطبیقی بیداری زنان در شعر حافظ ابراهیم، هارون هاشم رشید، قیصر امین‌پور و یوسفعلی میرشکاک [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 1-22]
 • سپهری بررسی تطبیقی طبیعت در شعر سهراب سپهری و بدر شاکر السّیاب [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 101-119]
 • سیرة شجاع بررسی تطبیقی نقد جامعه‌شناختی زن در رمان علی‌احمد باکثیر و احمد محمود (سیرة شجاع و زمین سوخته) [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 19-49]
 • سرخ بررسی تطبیقی رنگ‌های سرخ و سبز در تصویرپردازی اشعار گرمارودی و محمود درویش [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 117-130]
 • سرقت ادبی معرّفی و نقد کتاب الرّسالة الحاتمیّة [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 83-114]
 • سعاد‌ صباح جامعه‌شناسی تطبیقی زبان شعری در مرثیه‌های ابن رومی و سعاد صباح با توجّه به متغیّر جنسیّت [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 53-81]
 • سفر درآمدی توصیفی- تحلیلی بر اسطورة سندباد در شعر صلاح عبدالصّبور [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 143-163]
 • سلیمان تأثیر روایت قرآن از داستان حضرت سلیمان (ع) در ادب فارسی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 23-52]
 • سنّت و تجدّد بررسی تطبیقی آراء نقدی احسان عبّاس و عبدالحسین زرّین‌کوب در نگاه به سنّت و تجدّد ادبی [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 1-25]
 • سندباد درآمدی توصیفی- تحلیلی بر اسطورة سندباد در شعر صلاح عبدالصّبور [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 143-163]
 • سنگ­های شیطان بررسی تطبیقی شخصیّت اصلی و شخصیّت‌پردازی آن در داستان حادثة شرف یوسف ادریس و سنگ‌های شیطان منیرو روانی‌پور [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 131-151]
 • سوگ فرزند بررسی تطبیقی مرثیه‌های ابن رومی و خاقانی در سوگ فرزند [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 121-137]

ش

 • شب رمزگشایی واژة شب در سروده‌های عبدالوهّاب البیاتی و مهدی اخوان ثالث [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 91-103]
 • شطح ناسازوارگی در سروده‌های عرفانی (مطالعة موردپژوهانه: دیوان کبیر «ابن عربی» و دیوان «ابن فارض») [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 61-89]
 • شعر پایداری بررسی تطبیقی بیداری زنان در شعر حافظ ابراهیم، هارون هاشم رشید، قیصر امین‌پور و یوسفعلی میرشکاک [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 1-22]
 • شعر عربی رهیافتی تاریخی به «زیبایی‌شناسی چشم» درغزلیّات شاعران عرب [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 1-22]
 • شعر عربی ناسازوارگی در سروده‌های عرفانی (مطالعة موردپژوهانه: دیوان کبیر «ابن عربی» و دیوان «ابن فارض») [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 61-89]
 • شعر معاصر بازآفرینی اسطورۀ «عولیس» در شعر معاصر عربی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 115-141]
 • شعر معاصر عربی درآمدی توصیفی- تحلیلی بر اسطورة سندباد در شعر صلاح عبدالصّبور [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 143-163]
 • شعر نو بررسی تطبیقی آراء نقدی احسان عبّاس و عبدالحسین زرّین‌کوب در نگاه به سنّت و تجدّد ادبی [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 1-25]
 • شهرها فراخوانی شهرها در شعر یحیی سماوی [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 121-136]
 • شوقی تصویرشناسی سیمای شرق و غرب در شعر شوقی و بهار [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 51-75]

ع

 • عاطفه بررسی تطبیقی مرثیه‌های ابن رومی و خاقانی در سوگ فرزند [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 121-137]
 • عبارات عربی کاربرد عبارت‌های عربی در مرزبان‌نامه [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 27-49]
 • عبدالرّحمن الشّرقاوی ادبیّات روستایی در رمان‌های عربی و فارسی؛ بررسی تطبیقی الأرض شرقاوی و جای خالی سلوچ دولت‌آبادی [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 1-18]
 • عبدالصّبور درآمدی توصیفی- تحلیلی بر اسطورة سندباد در شعر صلاح عبدالصّبور [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 143-163]
 • عراق فراخوانی شهرها در شعر یحیی سماوی [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 121-136]
 • عرفان ناسازوارگی در سروده‌های عرفانی (مطالعة موردپژوهانه: دیوان کبیر «ابن عربی» و دیوان «ابن فارض») [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 61-89]
 • علی احمد باکثیر بررسی تطبیقی نقد جامعه‌شناختی زن در رمان علی‌احمد باکثیر و احمد محمود (سیرة شجاع و زمین سوخته) [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 19-49]
 • علی طریق إرم جستاری تطبیقی در مراحل سفر عرفانی عطّار نیشابوری در منطق‌الطّیر و نسیب عریضه در علی طریق إرم [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 97-116]
 • علم بدیع بررسی آراء بلاغی احمد هاشمی (مطالعة موردی: قسمت بدیع) [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 165-184]
 • علم بلاغت بررسی آراء بلاغی احمد هاشمی (مطالعة موردی: قسمت بدیع) [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 165-184]
 • عولیس بازآفرینی اسطورۀ «عولیس» در شعر معاصر عربی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 115-141]

غ

 • غرب و شرق بررسی تطبیقی آراء نقدی احسان عبّاس و عبدالحسین زرّین‌کوب در نگاه به سنّت و تجدّد ادبی [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 1-25]
 • غزل رهیافتی تاریخی به «زیبایی‌شناسی چشم» درغزلیّات شاعران عرب [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 1-22]

ف

 • فردریک نیچه بررسی تطبیقی اندیشه‌های جبران خلیل جبران و فردریک نیچه [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 105-119]
 • فقر ادبیّات روستایی در رمان‌های عربی و فارسی؛ بررسی تطبیقی الأرض شرقاوی و جای خالی سلوچ دولت‌آبادی [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 1-18]
 • فلسفه بررسی تطبیقی اندیشه‌های جبران خلیل جبران و فردریک نیچه [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 105-119]

ق

 • قیصر امین­پور بررسی تطبیقی بیداری زنان در شعر حافظ ابراهیم، هارون هاشم رشید، قیصر امین‌پور و یوسفعلی میرشکاک [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 1-22]

ل

 • لحن خطابی تأثیر ادبیّات عربی بر قصاید عربی نیّر تبریزی [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 77-99]
 • لیلی و مجنون بررسی تطبیقی میزان جامعه‌پذیری لیلی در منظومۀ عربی و منظومۀ نظامی [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 73-96]

م

 • متنبّی معرّفی و نقد کتاب الرّسالة الحاتمیّة [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 83-114]
 • مجنون لیلی بررسی تطبیقی میزان جامعه‌پذیری لیلی در منظومۀ عربی و منظومۀ نظامی [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 73-96]
 • محمود درویش بررسی تطبیقی رنگ‌های سرخ و سبز در تصویرپردازی اشعار گرمارودی و محمود درویش [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 117-130]
 • محمود دولت­آبادی ادبیّات روستایی در رمان‌های عربی و فارسی؛ بررسی تطبیقی الأرض شرقاوی و جای خالی سلوچ دولت‌آبادی [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 1-18]
 • مراحل سلوک جستاری تطبیقی در مراحل سفر عرفانی عطّار نیشابوری در منطق‌الطّیر و نسیب عریضه در علی طریق إرم [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 97-116]
 • مرثیه جامعه‌شناسی تطبیقی زبان شعری در مرثیه‌های ابن رومی و سعاد صباح با توجّه به متغیّر جنسیّت [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 53-81]
 • مرثیه­سرایی بررسی تطبیقی مرثیه‌های ابن رومی و خاقانی در سوگ فرزند [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 121-137]
 • مرغان تأثیر روایت قرآن از داستان حضرت سلیمان (ع) در ادب فارسی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 23-52]
 • مطلع قصاید تأثیر ادبیّات عربی بر قصاید عربی نیّر تبریزی [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 77-99]
 • مفاهیم سیاسی واجتماعی رمزگشایی واژة شب در سروده‌های عبدالوهّاب البیاتی و مهدی اخوان ثالث [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 91-103]
 • منیرو روانی­پور بررسی تطبیقی شخصیّت اصلی و شخصیّت‌پردازی آن در داستان حادثة شرف یوسف ادریس و سنگ‌های شیطان منیرو روانی‌پور [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 131-151]
 • منطق الطّیر تأثیر روایت قرآن از داستان حضرت سلیمان (ع) در ادب فارسی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 23-52]
 • منطق الطّیر جستاری تطبیقی در مراحل سفر عرفانی عطّار نیشابوری در منطق‌الطّیر و نسیب عریضه در علی طریق إرم [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 97-116]
 • منظومه­های عاشقانه بررسی تطبیقی میزان جامعه‌پذیری لیلی در منظومۀ عربی و منظومۀ نظامی [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 73-96]
 • مور تأثیر روایت قرآن از داستان حضرت سلیمان (ع) در ادب فارسی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 23-52]

ن

 • ناصر خسرو آسیب‌شناسی رفتارهای رجال دینی در انتقادهای ناصر خسرو قبادیانی و ابوالعلاء معرّی [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 23-43]
 • نثر فنّی کاربرد عبارت‌های عربی در مرزبان‌نامه [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 27-49]
 • نیّر تأثیر ادبیّات عربی بر قصاید عربی نیّر تبریزی [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 77-99]
 • نسیب عریضه جستاری تطبیقی در مراحل سفر عرفانی عطّار نیشابوری در منطق‌الطّیر و نسیب عریضه در علی طریق إرم [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 97-116]
 • نظامی بررسی تطبیقی میزان جامعه‌پذیری لیلی در منظومۀ عربی و منظومۀ نظامی [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 73-96]
 • نقد آسیب‌شناسی رفتارهای رجال دینی در انتقادهای ناصر خسرو قبادیانی و ابوالعلاء معرّی [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 23-43]
 • نقد ادبی بررسی تطبیقی آراء نقدی احسان عبّاس و عبدالحسین زرّین‌کوب در نگاه به سنّت و تجدّد ادبی [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 1-25]
 • نقد کتاب معرّفی و نقد کتاب الرّسالة الحاتمیّة [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 83-114]
 • نماد درآمدی توصیفی- تحلیلی بر اسطورة سندباد در شعر صلاح عبدالصّبور [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 143-163]
 • نماد فراخوانی شهرها در شعر یحیی سماوی [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 121-136]

و

 • واژگان فارسی بررسی کاربرد واژگان فارسی در متن سفرنامة ابن بطوطه [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 51-72]
 • واژگان کلیدی: ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی مرثیه‌های ابن رومی و خاقانی در سوگ فرزند [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 121-137]
 • واژگان کلیدی: ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی اندیشه‌های جبران خلیل جبران و فردریک نیچه [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 105-119]
 • واژگان کلیدی: ادبیّات روستایی ادبیّات روستایی در رمان‌های عربی و فارسی؛ بررسی تطبیقی الأرض شرقاوی و جای خالی سلوچ دولت‌آبادی [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 1-18]
 • واژگان کلیدی: بررسی تطبیقی تصویرشناسی سیمای شرق و غرب در شعر شوقی و بهار [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 51-75]
 • واژگان کلیدی: حافظ گزارشی از حافظ‌پژوهی در ادب عربی [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 45-59]
 • واژگان کلیدی: حافظ ابراهیم بررسی تطبیقی بیداری زنان در شعر حافظ ابراهیم، هارون هاشم رشید، قیصر امین‌پور و یوسفعلی میرشکاک [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 1-22]
 • واژگان کلیدی: رجال دینی آسیب‌شناسی رفتارهای رجال دینی در انتقادهای ناصر خسرو قبادیانی و ابوالعلاء معرّی [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 23-43]
 • واژگان کلیدی: زرّین­کوب بررسی تطبیقی آراء نقدی احسان عبّاس و عبدالحسین زرّین‌کوب در نگاه به سنّت و تجدّد ادبی [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 1-25]
 • واژگان کلیدی: زن بررسی تطبیقی میزان جامعه‌پذیری لیلی در منظومۀ عربی و منظومۀ نظامی [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 73-96]
 • واژگان کلیدی: سیّدعلی موسوی گرمارودی بررسی تطبیقی رنگ‌های سرخ و سبز در تصویرپردازی اشعار گرمارودی و محمود درویش [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 117-130]
 • واژگان کلیدی: سفرنامه بررسی کاربرد واژگان فارسی در متن سفرنامة ابن بطوطه [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 51-72]
 • واژگان کلیدی: شخصیّت­پردازی بررسی تطبیقی شخصیّت اصلی و شخصیّت‌پردازی آن در داستان حادثة شرف یوسف ادریس و سنگ‌های شیطان منیرو روانی‌پور [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 131-151]
 • واژگان کلیدی: شعر معاصر عربی فراخوانی شهرها در شعر یحیی سماوی [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 121-136]
 • واژگان کلیدی: طبیعت بررسی تطبیقی طبیعت در شعر سهراب سپهری و بدر شاکر السّیاب [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 101-119]
 • واژگان کلیدی: عبدالوهّاب بیاتی رمزگشایی واژة شب در سروده‌های عبدالوهّاب البیاتی و مهدی اخوان ثالث [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 91-103]
 • واژگان کلیدی: عطّار جستاری تطبیقی در مراحل سفر عرفانی عطّار نیشابوری در منطق‌الطّیر و نسیب عریضه در علی طریق إرم [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 97-116]
 • واژگان کلیدی: قصاید عربی تأثیر ادبیّات عربی بر قصاید عربی نیّر تبریزی [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 77-99]
 • واژگان کلیدی: مرزبان­نامه کاربرد عبارت‌های عربی در مرزبان‌نامه [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 27-49]
 • واژگان کلیدی: ناسازواره ناسازوارگی در سروده‌های عرفانی (مطالعة موردپژوهانه: دیوان کبیر «ابن عربی» و دیوان «ابن فارض») [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 61-89]
 • واژگان کلیدی: نقد تطبیقی بررسی کارکرد هجو در شعر حطیئه و انوری [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 139-154]
 • واژگان­کلیدی: نقد جامعه­شناختی بررسی تطبیقی نقد جامعه‌شناختی زن در رمان علی‌احمد باکثیر و احمد محمود (سیرة شجاع و زمین سوخته) [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 19-49]
 • وحدت موضوع تأثیر ادبیّات عربی بر قصاید عربی نیّر تبریزی [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 77-99]
 • وراوینی کاربرد عبارت‌های عربی در مرزبان‌نامه [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 27-49]
 • وصف چشم رهیافتی تاریخی به «زیبایی‌شناسی چشم» درغزلیّات شاعران عرب [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 1-22]

ه

 • هارون هاشم رشید بررسی تطبیقی بیداری زنان در شعر حافظ ابراهیم، هارون هاشم رشید، قیصر امین‌پور و یوسفعلی میرشکاک [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 1-22]
 • هجویه­سرایی بررسی کارکرد هجو در شعر حطیئه و انوری [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 139-154]
 • هدهد تأثیر روایت قرآن از داستان حضرت سلیمان (ع) در ادب فارسی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 23-52]

ی

 • یحیی سماوی فراخوانی شهرها در شعر یحیی سماوی [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 121-136]
 • یوسف ادریس بررسی تطبیقی شخصیّت اصلی و شخصیّت‌پردازی آن در داستان حادثة شرف یوسف ادریس و سنگ‌های شیطان منیرو روانی‌پور [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 131-151]
 • یوسفعلی میرشکاک بررسی تطبیقی بیداری زنان در شعر حافظ ابراهیم، هارون هاشم رشید، قیصر امین‌پور و یوسفعلی میرشکاک [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 1-22]