بررسی تطبیقی شخصیّت اصلی و شخصیّت‌پردازی آن در داستان حادثة شرف یوسف ادریس و سنگ‌های شیطان منیرو روانی‌پور

چکیده

چکیده
«شخصیّت» مهم­ترین عنصر داستانی است که بدون آن داستان پدید نمی­آید. ممکن است در داستان یک شخصیّت و یا بیشتر نقش­آفرینی کنند و در این میان شخصیّتی را که نقش کلیدی در پیشبرد حوادث دارد «شخصیّت اصلی» می­نامند. «فاطمه» و «مریم» در داستان­های حادثة شرف و سنگهای شیطان شخصیّت­های اصلی داستانی هستند که در آن زنان در پای بت باورهای غلط قربانی می­شوند. اگرچه حادثة شرف را داستان­نویسی مصری و سنگ­های شیطان را نویسنده­ای ایرانی خلق کرده است با این وجود درون­مایۀ مشترک (انتقاد از سنّت­های نادرست در ارتباط با زن) دو داستان را بسیار به یکدیگر نزدیک ساخته است؛ به گونه­ای که می­توان شبـاهت را در ابعـاد گونـاگون داستـان­ها مشاهـده کـرد. نگارندگان در این مقـاله شخصیّت اصـلی و شخصیّت­پردازی آن را برای بررسی تطبیقی برگزیده­اند تا از طریق مقایسه، نقاط تفاوت و تشابه آن دو را با یکدیگر در­یابند. اگر از میان عناصر سازندة داستان این عنصر برگزیده شده از آن رو است که با بررسی شخصیّت­های اصلیِ زن می­توان تا حدّی از مشکلات آنان در جامعة مصری و ایرانی آگاه شد.
 

کلیدواژه‌ها