بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

ح

خ

د

ر

ز

ژ

  • ژرفی، هانیه [1] طالبة الماجستیر فی فرع اللّغة الفارسیّة وآدابها، جامعة الفردوسی، مشهد

س

ش

ص

ط

  • طالبی، جواد [1] کارشناس‌ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
  • طالبیان، منصوره [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات عربی، دانشکدة ادبیّات و زبان‌های خارجی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
  • طالب زاده، عباس [1] أستاذ مشارک فی قسم اللّغة العربیّة وآدابها، جامعة الفردوسی، مشهد
  • طهماسبی، عبدالصاحب [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات عرب دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
  • طهماسبی، عدنان [1] أستاذ مشارک فی قسم اللّغة العربیّة وآدابها، جامعة طهران
  • طهماسبی، فرهاد [1] دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

  • یاری والا، رضا [1] کارشناس‌ارشد زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران