بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

 • بارانی، محمد [1] عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • بازیار، عاطفه [1] دانشجو
 • باقری، علی [1] کارشناس‌ارشد زبان و ادبیّات عربی، دانشگاه تهران، تهران
 • باقری، کلثوم [1] کارشناس‌ارشد زبان و ادبیّات عرب، دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • باقری، کلثوم [1] کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه ایلام، ایران
 • بخشی، مریم [1] استادیار گروه زبان و ادبیّات عربی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • بخشی، مریم [1] أستاذة مساعدة فی قسم اللّغة العربیّة وآدابها بجامعة الشهید مدنی بآذربیجان، ایران
 • بدخشان، رویا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 • بستان، محمد [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات عربی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • بشیری، علی [1] استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کاشان، ایران
 • بیگ زاده، خلیل [1] استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
 • بیگ‌زاده، خلیل [1] أستاذ مشارک فی قسم اللّغة الفارسیّة و آدابها، جامعة رازی، کرمانشاه، ایران
 • بهرامی، روح اله [1] دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه رازی کرمانشاه
 • بهمن آبادی، سعید [1] کارشناس‌ارشد مترجمی عربی، دانشگاه تهران، تهران

پ

 • پاشایی، محمد [1] استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • پاشازاده، رضا [1] دانش‌آموختۀ کارشناسی‌ارشد تربیت مدرس، دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات عربی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • پیرزادنیا، مینا [1] استادیار گروه زبان و ادبیّات عربی، دانشگاه ایلام، ایران
 • پرنیان، موسی [1] استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • پرنیان، موسی [1] دانشگاه رازی
 • پروش ور، نسرین [1] کارشناس‌ارشد ادبیّات تطبیقی، دانشگاه رازی کرمانشاه
 • پروینی، خلیل [1] استاد
 • پروینی، خلیل [1] استاد زبان و ادبیّات عربی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • پروینی، خلیل [1] استاد گروه زبان و ادبیّات عربی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • پروینی، خلیل [1] استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • پروینی، خلیل [1] أستاذ فی قسم اللّغة العربیّة وآدابها بجامعة تربیت مدرس، طهران، ایران
 • پروینی، خلیل [1] دانشیارگروه زبان و ادبیّات عرب دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • پروینی، خلیل [1] أستاذ فی قسم اللّغة العربیّة وآدابها، جامعة تربیت مدرّس، طهران
 • پسندی، فائزه [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات عربی، دانشگاه کاشان
 • پورحسن، امید [1] کارشناس‌ارشد زبان و ادبیّات عربی، دانشگاه خوارزمی، تهران
 • پولادی، منیژه [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد

ت

 • ترابی حور، لیلا [1] کارشناس ارشد زبان و ادبیّات عربی، دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • ترقی، نرگس [1] طالبة الدّکتوراه، فی فرع اللّغة ‌العربیة ‌و آدابها، بجامعة الزهراء (س)‌، طهران، ایران
 • ترکمانه، پوریا [1] دانشجوی دکتری ادبیّات انگلیسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • ترکمانه، پوریا [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات انگلیسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • تک تبار فیروزجائی، حسین [1] استادیار گروه زبان و ادبیّات عربی، دانشگاه قم

ج

 • جانسیز، زهیر [1] دانشجوی دکتری زبان وادبیات عربی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، ایران
 • جدیدی، لیلا [1] استادیار گروه زبان و ادبیّات عربی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران
 • جدیدی، لیلا [1] کارشناس‌ارشد زبان و ادبیّات عربی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران
 • جعفر جعفر، علی [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه تهران
 • جعفرزاده، جعفر [1] طالب الدّکتوراه فی فرع اللّغة العربیّة وآدابها، جامعة بوعلی سینا، همدان، ایران
 • جهانی، محمد تقی [1] استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه ایلام، ایران
 • جهانی، هدیه [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات عربی، دانشگاه رازی کرمانشاه
 • جهان بخت لیلی، امید [1] استادیار گروه زبان و ادبیّات عربی، دانشگاه گیلان

ح

خ

د

ر

ز

ژ

 • ژرفی، هانیه [1] طالبة الماجستیر فی فرع اللّغة الفارسیّة وآدابها، جامعة الفردوسی، مشهد

س

ش

 • شاکری، فرهاد [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • شاملو، اکبر [1] استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه پیام نور
 • شیخ، محمد [1] عضو هیئت علمی
 • شیرخانی، محمدرضا [1] استادیار گروه زبان و ادبیّات عرب، دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • شیرخانی، محمدرضا [1] عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
 • شریفیان، مهدی [1] استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • شیروانی، داود [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • شعبانی، معصومه [1] کارشناس‌ارشد زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه بیرجند، ایران
 • شعبانزاده، مریم [1] دانشیار زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • شفق، اسماعیل [1] استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • شکوری، طاهره [1] کارشناس‌ارشد زبان و ادبیّات عرب، دانشکده ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
 • شمسی، غلامرضا [1] دانش‌آموخته دکتری زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه کردستان
 • شهیدی، خسرو [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی، دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • شهرستانی، علیرضا [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خرم‌آباد
 • شهرستانی، علیرضا [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران

ص

 • صیادانی، علی [1] استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، ایران
 • صادقی، رقیه [1] کارشناس ارشد زبان و ادبیّات عربی، دانشگاه اصفهان
 • صارمی فرد، معصومه [1] کارشناس‌ارشد زبان و ادبیّات عربی، دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • صارمی گروی، سکینه [1] دانشجوی دکترای زبان و ادبیّات عربی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • صاعدی، احمدرضا [1] استادیار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه اصفهان
 • صاعدی، احمدرضا [1] استادیار گروه زبان و ادبیّات عربی، دانشگاه اصفهان
 • صالحی، پیمان [1] دانشیار گروه زبان و ادبیّات عرب، دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • صالحی، پیمان [1] عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه ایلام، ایران
 • صالحی، خدیجه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه زابل، ایران
 • صالح بک، مجید [1] دانشیار گروه زبان و ادبیّات عرب، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • صالحی مازندرانی، محمدرضا [1] دکترای زبان و ادبیات فارسی- استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز گروه زبان و ادبیات فارسی
 • صدقی، حسین [1] استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 • صدیقی، بهار [1] استادیار گروه زبان و ادبیّات عربی، دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • صدیقی، کلثوم [1] دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه زبان و ادبیات عربی
 • صدیقی، کلثوم [1] أستاذة مساعدة فی قسم اللّغة العربیّة وآدابها، جامعة الفردوسی، مشهد

ط

 • طالبی، جواد [1] کارشناس‌ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • طالبیان، منصوره [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات عربی، دانشکدة ادبیّات و زبان‌های خارجی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • طالب زاده، عباس [1] أستاذ مشارک فی قسم اللّغة العربیّة وآدابها، جامعة الفردوسی، مشهد
 • طهماسبی، عبدالصاحب [1] طالب مرحلة الدکتوراه بقسم اللّغة العربیّة وآدابها، لجامعة رازی، کرمانشاه، ایران
 • طهماسبی، عدنان [1] أستاذ مشارک فی قسم اللّغة العربیّة وآدابها، جامعة طهران
 • طهماسبی، فرهاد [1] دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

ع

غ

ف

ق

 • قادری، فاطمه [1] دانشیار گروه زبان و ادبیّات عربی، دانشگاه یزد
 • قاسمی رزوه، ناصر [1] عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
 • قبانی، علا [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین، ایران
 • قدوسی، کامران [1] استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد
 • قربان زاده، بهروز [1] استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • قربان زاده، بهروز [1] أستاذ مساعد فی قسم اللّغة العربیّة وآدابها، جامعة مازندران
 • قیم، جاسم [1] استادیار گروه زبان و ادبیّات عربی، دانشگاه پیام نور، واحد بوشهر، ایران
 • قنبری، کاوه [1] کارشناس ارشد زبان و ادبیّات عربی، دانشگاه رازی کرمانشاه
 • قهرمانی، علی [1] استادیار گروه زبان و ادبیّات عربی، دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • قهرمانپور، معصومه [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات عربی، دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • قهرمان پور، معصومه [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات عربی، دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • قهرمانی مقبل، علی اصغر [1] أستاذ مشارک فی قسم اللّغة العربیّة وآدابها، جامعة الخلیج الفارسی بوشهر

ک

گ

ل

م

ن

 • نادری، روژین [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات عربی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • نادری، روژین [1] کارشناس ارشد زبان و ادبیّات عرب، دانشگاه رازی
 • نادری، روژین [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات عرب، دانشگاه رازی، کرمانشاه
 • نادری فر، عبدالرضا [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • ناظری، حسین [1] أستاذ مساعد فی قسم اللّغة العربیّة وآدابها، جامعة الفردوسی، مشهد
 • ناعمی، زهره [1] استادیار گروه زبان و ادبیّات عربی ، دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • نجفی، عیسی [1] استادیار، گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • نجفی، عیسی [1] استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه ارزی کرمانشاه
 • نجفی ایوکی، علی [1] دانشیار گروه زبان و ادبیّات عربی، دانشکدة ادبیّات و زبان‌های خارجی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • نجفی حاجیور، مهران [1] دانش‌آموخته دکتری زبان و ادبیّات عربی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • نصیری، معصومه [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات عربی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • نظری، احمد [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد، ایران
 • نظری، علی [1] استاد گروه زبان و ادبیّات عربی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • نظری پور، رقیه [1] کارشناس‌ارشد زبان وادبیّات عرب، دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • نظری منظم، هادی [1] أستاذ مساعد فی قسم اللّغة العربیّة وآدابها بجامعة تربیت مدرس، طهران، ایران
 • نظری منظم، هادی [1] أستاذ مساعد فی قسم اللّغة العربیة وآدابها، جامعة تربیت مدرّس، طهران
 • نظری منظم، هادی [1] استادیار گروه زبان وادبیات عربی - دانشگاه تربیت مدرس
 • نظری منظم، هادی [1] استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • نعمتی، فاروق [1] عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
 • نعمتی قزوینی، معصومه [1] استادیار گروه زبان و ادبیّات عربی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران
 • نعمتی قزوینی، معصومه [1] استادیارگروه زبان و ادبیّات عربی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران
 • نیک اندام، شاپور [1] دانشجو دکتری
 • نیک بخت، عباس [1] استادیار زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • نیکخواه، مظاهر [1] استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، ایران
 • نورایی، الیاس [1] دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • نورمحمد نهال، زهره [1] کارشناس‌ارشد زبان و ادبیّات عربی، دانشگاه ایلام، ایران
 • نوروزی، سمانه [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات عربی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • نومسلمان، حسنیه [1] دانشگاه زابل

و

ه

 • هدایتی، نازنین [1] ماجستیرة فی قسم اللّغة العربیّة وآدابها بجامعة تربیت مدرس، طهران، ایران
 • همتی، امیرحسین [1] دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد
 • همتی، شهریار [1] دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی، کرمانشاه

ی