راهنمای نویسندگان

شیوه­ نامه نگارش مقاله­ ها

1. زبان نشریه

زبان نشریه بـه تـرتیب فارسی و عربی می­باشد؛ توضیح اینکه، مقاله­ های فارسی به صورت جداگانه در یک شماره و مقاله ­های عربی هم به صورت جداگانه در شماره دیگری منتشر می­ شوند.

1-1. چکیده مقاله ­های فارسی به دو زبان عربی و انگلیسی خواهد بود.

1-2. چکیده مقاله­ های عربی به دو زبان فارسی و انگلیسی خواهد بود.

شرایط علمی

2-1. مقاله باید تحلیلی و برخوردار از روش پژوهشی و ساختار علمی مناسب باشد.

2-2. مقاله باید دارای اصالت و نوآوری باشد.

2-3. در نگارش مقاله باید روش تحقیق علمی رعایت و از منابع معتبر و اصیل استفاده شود.

2-4. مقاله باید از نوع تحلیل و نقد، اصیل باشد. بنابراین، ترجمه و گردآوری در این فصلنامه جایی ندارد.

3. نحوه بررسی مقاله ها

مقاله­ های رسیده، نخست توسّط هیأت تحریریّه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورتی ­که مناسب تشخیص داده شوند به منظور ارزیابی برای داوران متخصّص و صاحب­نظر فرستاده خواهند شد. برای حفظ بی­ طرفی، نام نویسندگان از مقاله­ ها حذف می ­گردد. پس از وصول دیدگاه ­های داوران، نتایج واصله در هیأت تحریریّه مطرح می­ گردد و در صورت کسب امتیازات کافی،     مقاله پذیرش چاپ دریافت می­ کند.

4. شرایط نگارش مقاله

4-1. مقاله از جهت نگارش باید ساختاری محکم و استوار داشته باشد و اصول فصاحت و بلاغت در تحریر آن رعایت گردد.

4-2. مقاله بدین ترتیب تنظیم شود:

4-2-1. عنوان مقاله، کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد.

4-2-2. نام نویسنده یا نویسندگان همراه با درجة علمی  (شماره تلفن و آدرس پست ­الکترونیک و نویسندة مسئول مکاتبات) در قسمت مشخصات نویسندگان در سامانه بیاید

.4-2-3. چکیده فارسی (حداکثر 15 سطر)، چکیده عربی و انگلیسی به مانند چکیده فارسی.

4-2-4. کلید واژه فارسی (حداکثر شش کلمه) کلید واژه عربی و انگلیسی به مانند کلید واژه فارسی.

4-2-5. مقدّمه، شامل پیشینة تحقیق ، ضرورت، اهمیت و هدف باشد و خواننده را برای ورود به بحث اصلی آماده سازد.

4-2-6. متن اصلی که نویسنده در آن به طرح موضوع و تحلیل آن می­ پردازد.

 4-2-7. نتیجه

4-2-8. کتابنامه

4-2-9. نام نویسنده به لاتین به همراه درجه علمی

4-2-10. ارجاعات درون متنی باید داخل پرانتز به ترتیب نام خانوادگی نویسنده، سال و صفحه ذکر شود؛ مثال (جاحظ بصری، 1986، ج 2: 275)

4-2-11. نحوه تنظیم ارجاعات به کتاب در کتابنامه مقاله:

نام­ خانوادگی، نام (سال انتشار)؛ نام کتاب Bold، ترجمه یا تصحیح: نام مترجم و مصحّح، نوبت چاپ، شهر محلّ نشر: ناشر.

4-2-12. نحوه تنظیم ارجاعات به مجلّه در کتابنامه:

نام­ خانوادگی نویسنده (شهرت)، نام نویسنده (سال انتشار داخل پرانتز)؛ «عنوان»، نام گردآورنده یا ویراستار، (مجموعه مقالات)، محلّ نشر، نام ناشر، شماره صفحات (صص).

4-2-13. سایت­ های اینترنتی:

نام ­خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (آخرین تاریخ و زمان)، «عنوان موضوع داخل گیومه» نام و نشانی اینترنتی به صورت ایتالیک.

4-2-14. مقاله باید حداکثر در 20 صفحة 23 سطری تنظیم شود.

4-2-15. اسامی خاص و اصطلاحات لاتین و ترکیبات خارجی بلافاصله پس از فارسی آن در پاورقی مقاله آورده شود. توضیحات اضافی نیز در بخش «یادداشت ­ها» و پس از «نتیجه» ذکر شود.

4-2-16. این فصلنامه در قبول یا ردّ مقاله و همچنین ویراستاری آن مقاله آزاد است.

4-2-17. مقالات ارسالی به هیچ عنوان مسترد  نمی گردد.

همچنین منابع فارسی می باید به لاتین ترجمه شود و در بخش منابع انگلیسی قرار گیرد و در پایان هر منبع ترجمه شده، عبارت (In Persian) آورده شود.

5. شرایط پذیرش اوّلیه

5-1. مقاله باید دارای شرایط بند دوّم «شرایط علمی» باشد و براساس بند چهارم «شرایط نگارش مقاله» تنظیم گردد و تحت برنامة 2010- Word 2007؛ مقالات فارسی با قلم B Zar 13 مقالات عربی با قلم 12 Traditional Arabic و فقط از طریق سامانة مجلّه، همراه با چکیدة عربی و انگلیسی به آدرس http://jccl.razi.ac.ir ارسال گردد.

5-2. مقالات مستخرج از پایان­ نامه باید تأیید استاد راهنما را به همراه داشته باشد و نام وی نیز در مقاله ذکر شود.

5-3. نویسنده باید تعهّد نماید که این مقالة خود را همزمان برای هیچ مجلّة دیگری ارسال نکرده باشد و تا زمانی­که تکلیف آن در کاوش­نامه ادبیّات تطبیقی مشخّص نشده است، آن را برای دیگر مجلات ارسال نکند.

مسئولیت صحّت و سقم - و دیگر مسائل حقوقی - مندرجات مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان محترم است.

فونت فارسی Bzar 13 و عربی traditnal Arabic 12

ـ فاصله ­گذاری بین کلمات رعایت شود؛ بین کلمات یک اسپیس فاصله وجود داشته باشد(نه دو یا چند فاصله یا بدون فاصله)

درست: سرد و خشک

غلط: سردوخشک/ سردو خشک/ سرد وخشک/ سرد  و خشک

ـ  «می/ همی» استمراری و «ها» جمع، با نیم­ فاصله به واژ­های خود می­ چسبند:

غلط: می­روم / می  روم / گل­ها

درست: می روم/ گل ها

نیم ­فاصله با انتخاب محلّ مورد نظر و گرفتن کلیدهای «Ctrl+شیفت + عدد 2 یا 3» ایجاد می ­شود.

ـ  علائم نگارشی بدون فاصله از سمت راست و با یک فاصله از سمت چپ می­ آیند:

درست: هجای کوتاه، هجایی دو حرفی است.

غلط: هجای کوتاه ، هجایی دو حرفی است ./ هجای کوتاه ،هجایی دو حرفی است .

از شش کوچک به جای (همه ی) (همۀ) استفاده گردد.

ـ  «تشدید» در جایی که در تلفّظ نمود می­یابد، نوشته می­ شود:

فعّالیّت/ تلفّظ/ خطّ نستعلیق

امّا اگر در تلفّظ نمود نیابد، آن را نمی ­نویسند:

بر روی آن خط کشید.

مقاله باید دارای انشایی روان و از نظر دستور زبان و آیین نگارش، خالی از اشکال باشد.

برای برجسته کردن اسمی خاص یا مشخص کردن نقل قول آن را داخل گیومه « » بگذارید

صحیح «»         غلط " "

اعداد پی نوشت (نه پانوشت) چه در متن و چه در خود پی نوشت باید داخل پرانتز قرار گیرد مثل فردوسی(1) در....

منابع پایانی در مقاله بدین شکل است:

کتابنامه

الف: کتاب ها

نام، نام خانوادگی (تاریخ)؛ نام کتاب ( (bold-italic)، بقیه مشخصات کتاب.

ب: مجله ها

نام خانوادگی، نام، (تاریخ) «عنوان مقاله»، نام مجله یا فصلنامه (bold)، شماره نشریه، سال، شماره، صص مقاله.

در منابع درون متنی و پایان متنی نیازی به (هـ.ق، هـ.ش و یا میلادی) نیست.

در صورتی که مقاله دارای ابیات عربی بود باید ابیات اعراب گذاری و ترجمه شوند.

گواهی پذیرش و داوری به شکل دستی امکان پذیر نیست؛ لذا از نویسندگان محترم خواهشمندیم در هنگام ورود اطلاعات شخصی، مشخصات کامل نویسنده یا نویسندگان را به شکل کامل و طبق آنچه مدنظر است، ثبت نمایند و پس از پذیرش مقاله می توانند گواهی پذیرش را در صفحه شخصی خود با مهر و امضای سردبیر دریافت نمایند . نویسندگان می توانند مطالب پذیرش مقاله را روی فرم گواهی پرینت بگیرند.

از داوران گرامی نیز خواهشمندیم برای دریافت گواهی داوری به صفحه شخصی خود مراجعه نمایند و  با کلیک روی مقالات داوری شده، به صفحه مقالات رجوع کنند و گواهی داوری را در کنار مقاله دریافت کنند.

درج حامی (سپاسگزاری)

چنانچه نویسنده یا نویسندگان در تهیّۀ مقاله از منابع مالی سازمان یا نهادهای خاصّی استفاده کرده‎اند، یا قصد تشکر و قدردانی از کسانی را دارند که در نگارش مقاله از آن­ها یاری گرفته ­اند، باید در بخش سپاسگزاری به این مطلب اشاره کنند.