راهنمای نویسندگان

شیوه­ نامه نگارش مقاله­ ها در کاوش­نامه  ادبیّات تطبیقی

1. زبان نشریه

زبان نشریه بـه تـرتیب فارسی و عربی می­باشد؛ توضیح اینکه، مقاله­ های فارسی به صورت جداگانه در یک شماره و مقاله ­های عربی هم به صورت جداگانه در شماره دیگری منتشر می­ شوند.

1-1. چکیده مقاله ­های فارسی به دو زبان عربی و انگلیسی خواهد بود.

1-2. چکیده مقاله­ های عربی به دو زبان فارسی و انگلیسی خواهد بود..

شرایط علمی

2-1. مقاله باید تحلیلی و برخوردار از روش پژوهشی و ساختار علمی مناسب باشد.

2-2. مقاله باید دارای اصالت و نوآوری باشد.

2-3. در نگارش مقاله باید روش تحقیق علمی رعایت و از منابع معتبر و اصیل استفاده شود.

2-4. مقاله باید از نوع تحلیل و نقد، اصیل باشد. بنابراین، ترجمه و گردآوری در این فصلنامه جایی ندارد.

3. نحوه بررسی مقاله ها

مقاله­ های رسیده، نخست توسّط هیأت تحریریّه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورتی ­که مناسب تشخیص داده شوند به منظور ارزیابی برای داوران متخصّص و صاحب­نظر فرستاده خواهند شد. برای حفظ بی­ طرفی، نام نویسندگان از مقاله­ ها حذف می ­گردد. پس از وصول دیدگاه ­های داوران، نتایج واصله در هیأت تحریریّه مطرح می­ گردد و در صورت کسب امتیازات کافی، مقاله پذیرش چاپ دریافت می­ کند.

4. شرایط نگارش مقاله

4-1. مقاله از جهت نگارش باید ساختاری محکم و استوار داشته باشد و اصول فصاحت و بلاغت در تحریر آن رعایت گردد.

4-2. مقاله بدین ترتیب تنظیم شود:

4-2-1. عنوان مقاله، کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد.

4-2-2. نام نویسنده یا نویسندگان همراه با درجة علمی (نشانی و شماره تلفن و آدرس پست ­الکترونیک و نویسندة مسئول مکاتبات) در یک برگ ضمیمه به دفتر فصلنامه ارسال شود.

4-2-3. چکیده فارسی (حداکثر 15 سطر)، چکیده عربی و انگلیسی به مانند چکیده فارسی.

4-2-4. کلید واژه فارسی (حداکثر شش کلمه) کلید واژه عربی و انگلیسی به مانند کلید واژه فارسی.

4-2-5. مقدّمه، شامل پیشینة تحقیق و مآخذ باشد و خواننده را برای ورود به بحث اصلی آماده سازد.

4-2-6. متن اصلی که نویسنده در آن به طرح موضوع و تحلیل آن می­ پردازد.

 4-2-7. نتیجه

4-2-8. کتابنامه

4-2-9. نام نویسنده به لاتین به همراه درجه علمی

4-2-10. ارجاعات درون متنی باید داخل پرانتز به ترتیب نام خانوادگی نویسنده (شهرت)، سال و صفحه ذکر شود؛ مثال (جاحظ بصری، 1986، ج 2: 275)

4-2-11. نحوه تنظیم ارجاعات به کتاب در کتابنامه مقاله:

نام­ خانوادگی (شهرت)، نام (سال انتشار)؛ نام کتاب Bold، ترجمه یا تصحیح: نام مترجم و مصحّح، نوبت چاپ، شهر محلّ نشر: ناشر.

4-2-12. نحوه تنظیم ارجاعات به مجلّه در کتابنامه:

نام­ خانوادگی نویسنده (شهرت)، نام نویسنده (سال انتشار داخل پرانتز)؛ «عنوان»، نام گردآورنده یا ویراستار، (مجموعه مقالات)، محلّ نشر، نام ناشر، شماره صفحات (صص).

4-2-13. سایت­ های اینترنتی:

نام ­خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (آخرین تاریخ و زمان)، «عنوان موضوع داخل گیومه» نام و نشانی اینترنتی به صورت ایتالیک.

4-2-14. مقاله باید حداکثر در 20 صفحة 23 سطری تنظیم شود.

4-2-15. اسامی خاص و اصطلاحات لاتین و ترکیبات خارجی بلافاصله پس از فارسی آن در پاورقی مقاله آورده شود. توضیحات اضافی نیز در بخش «یادداشت ­ها» و پس از «نتیجه» ذکر شود.

4-2-16. این فصلنامه در قبول یا ردّ مقاله و همچنین ویراستاری آن مقاله آزاد است.

4-2-17. مقالات ارسالی به هیچ عنوان مسترد  نمی گردد.

5. شرایط پذیرش اوّلیه

5-1. مقاله باید دارای شرایط بند دوّم «شرایط علمی» باشد و براساس بند چهارم «شرایط نگارش مقاله» تنظیم گردد و تحت برنامة Word 2003؛ مقالات فارسی با قلم B Zar 13 مقالات عربی با قلم 12 Traditional Arabic و فقط از طریق سامانة مجلّه، همراه با چکیدة عربی و انگلیسی به آدرس http://jccl.razi.ac.ir ارسال گردد.

5-2. مقالات مستخرج از پایان­ نامه باید تأیید استاد راهنما را به همراه داشته باشد و نام وی نیز در مقاله ذکر شود.

5-3. نویسنده باید تعهّد نماید که این مقالة خود را همزمان برای هیچ مجلّة دیگری ارسال نکرده باشد و تا زمانی­که تکلیف آن در کاوش­نامه ادبیّات تطبیقی مشخّص نشده است، آن را برای دیگر مجلات ارسال نکند.

مسئولیت صحّت و سقم - و دیگر مسائل حقوقی - مندرجات مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان محترم است.

فونت فارسی Bzar 13 و عربی traditnal Arabic 12

ـ فاصله ­گذاری بین کلمات رعایت شود؛ بین کلمات یک اسپیس فاصله وجود داشته باشد(نه دو یا چند فاصله یا بدون فاصله)

درست: سرد و خشک

غلط: سردوخشک/ سردو خشک/ سرد وخشک/ سرد  و خشک

ـ  «می/ همی» استمراری و «ها» جمع، با نیم­ فاصله به واژ­های خود می­ چسبند:

درست: می­روم/ گل­ها

غلط: میروم می روم/ گلها/ گل ها

نیم ­فاصله با انتخاب محلّ مورد نظر و گرفتن کلیدهای «Ctrl+شیفت + عدد 2 یا 3» ایجاد می ­شود.

ـ  علائم نگارشی بدون فاصله از سمت راست و با یک فاصله از سمت چپ می­ آیند:

درست: هجای کوتاه، هجایی دو حرفی است.

غلط: هجای کوتاه ، هجایی دو حرفی است ./ هجای کوتاه ،هجایی دو حرفی است .

از شش کوچک به جای (همه ی) (همۀ) استفاده گردد.

ـ  «تشدید» در جایی که در تلفّظ نمود می­یابد، نوشته می­ شود:

فعّالیّت/ تلفّظ/ خطّ نستعلیق

امّا اگر در تلفّظ نمود نیابد، آن را نمی ­نویسند:

بر روی آن خط کشید.

مقاله باید دارای انشایی روان و از نظر دستور زبان و آیین نگارش، خالی از اشکال باشد.

 

برای برجسته کردن اسمی خاص یا مشخص کردن نقل قول آن را داخل گیومه « » بگذارید

صحیح «»         غلط " "

اعداد پی نوشت (نه پانوشت) چه در متن و چه در خود پی نوشت باید داخل پرانتز قرار گیرد مثل فردوسی(1) در....

منابع پایانی در مقاله بدین شکل است:

کتابنامه

الف: کتاب ها

نام، نام خانوادگی (تاریخ)؛ نام کتاب ( (bold)، بقیه مشخصات کتاب.

ب: مجله ها

نام خانوادگی، نام، (تاریخ) عنوان مقاله « »، نام مجله یا فصلنامه (bold)، شماره نشریه، سال، شماره صص مقاله.

در منابع درون متنی و پایان متنی نیازی به (هـ.ق، هـ.ش و یا میلادی) نیست.

در صورتی که مقاله دارای ابیات عربی بود باید ابیات اعراب گذاری و ترجمه شوند.

گواهی پذیرش و داوری به شکل دستی امکان پذیر نیست؛ لذا از نویسندگان محترم خواهشمندیم در هنگام ورود اطلاعات شخصی، مشخصات کامل نویسنده یا نویسندگان را به شکل کامل و طبق آنچه مدنظر است، ثبت نمایند و پس از پذیرش مقاله می توانند گواهی پذیرش را در صفحه شخصی خود با مهر و امضای سردبیر دریافت نمایند و فرم گواهی پذیرش نیز در این قسمت قابل دریافت است. نویسندگان می توانند مطالب پذیرش مقاله را روی فرم گواهی پرینت بگیرند.

از داوران گرامی نیز خواهشمندیم برای دریافت گواهی داوری به صفحه شخصی خود مراجعه نمایند و  با کلیک روی مقالات داوری شده، به صفحه مقالات رجوع کنند و گواهی داوری را در کنار مقاله دریافت کنند و با کلیک در این قسمت فرم گواهی قابل دریافت است