کاوش نامه ادبیات تطبیقی (JCCL) - فرایند پذیرش مقالات