تعداد دریافت فایل اصل مقاله 323,236
تعداد مقالات ارسال شده 1,615
تعداد مقالات رد شده 1,113
تعداد مقالات پذیرفته شده 274
درصد پذیرش 17
تعداد داوران 248

 بسمه تعالی

نشریه کاوش نامه ادبیات تطبیقی، به صاحب امتیازی دانشگاه رازی، پژوهش های ناب و روشمند پژوهشگران را در حوزه ادبیات تطبیقی عربی و فارسی به دو زبان عربی و فارسی منتشر می کند. این نشریه در تاریخ 1392/2/20 و براساس شماره مجوز 3/18/528024 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای رتبه علمی-پژوهشی شده است. لذا با توجه به تاکید کمیسیون نشریات مبنی بر همسویی مقالات در راستای اهداف نشریات، خواهشمندیم مقالات خود را فقط مرتبط با محورهای نشریه ارسال نمایید.

اطــــــلاعیـــــه ها

در هنگام ثبت مقاله، جهت انجام امور داوری، نسبت به تکمیل فرم تعهد نامه و فرم تعارض منافع (ر.ک: منوی راهنمای نویسندگان، فرمهای ضروری) و در نظر گرفتن قالب مقاله (بدون نام نویسندگان) به بارگذاری مقاله در سامانه نشریه اقدام فرمایید. پس از پایان داوری و پذیرش مقاله، نسخه نهایی مقاله نیز باید در قالب مقاله آمده باشد. برای دریافت فرم قالب مقاله، روی آن کلیک کنید. لازم به یادآوری است بدون توجه به هر یک از موارد زیر به روند پیگیری مقاله ترتیب اثر داده نخواهد شد. لازم به یادآوری است بدون توجه به هر یک از موارد زیر به روند پیگیری مقاله ترتیب اثر داده نخواهد شد. خواهشمندیم مقالات ارسالی خود را طبق «راهنمای نویسندگان» (ر.ک: منوی راهنمای نویسندگان) و «دستور خط فارسی فرهنگستان» ارسال نمایند. در مقاله مشخصات کامل نویسندگان به همراه ایمیل همه نویسندگان ذکر و چکیده عربی، چکیده انگلیسی و چکیده مبسوط انگلیسی  نیز ضمیمه مقاله گردد. لازم به ذکر است این نشریه در سال از هر نویسنده (در صورت پذیرش) فقط یک مقاله چاپ می کند و فقط به صورت الکترونیک، از طریق سایت نشریه اقدام به دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و رد مقالات می کند.

این نشریه برای چاپ مقالات، به مبلغ چهار میلیون ریال هزینه دریافت می کند.

ایمیل نشریه: comparativeliterature90@razi.ac.ir 

comparativeliterature90@yahoo.com

نوع اعتبار: علمی

توالی انتشار:  فصلنامه

زبان نشریه: فارسی- عربی (چکیده: عربی، انگلیسی)

رتبه در وزارت علوم تحقیقات و فناوری:76 B

 نوع داوری: دو سو نامشخص

سامانه مشابهت یاب: دارد

میانگین زمان داوری اولیه: 1 ماه

درصد پذیرش: 16%

نوع دسترسی: رایگان (تمام متن)

نوع انتشار: الکترونیکی- چاپی

هزینه انتشار: ندارد

لوگو سمیم نور

 

 

 


 

 

 

شماره جاری: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 53، فروردین 1403، صفحه 1-188 

پژواک میراث در شعر سیمین بهبهانی و بشری البستانی

صفحه 113-135

10.22126/jccl.2022.7880.2390

یحیی معروف؛ سمیه بختیاری؛ تورج زینی وند؛ علی سلیمی


تصویرشناسی هندویان در رمان أحزان السندباد طالب عمران

صفحه 137-158

10.22126/jccl.2023.8531.2457

فاروق نعمتی؛ سهیلا کاظم علیلو؛ پروین خلیلی؛ مسعود باوان پوری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول اعضای هیات تحریریه کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط