اعضای هیات تحریریه

سردبیر

تورج زینی وند

ادبیات عرب، ادبیات تطبیقی استاد دانشگاه رازی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات عربی

lit.razi.ac.ir/~t-zinivand56
t.zinivandrazi.ac.ir

مدیر مسئول

تورج زینی وند

ادبیات عرب، ادبیات تطبیقی استاد دانشگاه رازی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات عربی

lit.razi.ac.ir/~t-zinivand56
t.zinivandrazi.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

جهانگیر امیری

ادبیات عرب استاد دانشگاه رازی

lit.razi.ac.ir/~jahnger.amiri
gaamiri686gmail.com

سید احمد پارسا

زبان و ادبیات فارسی، بلاغت، نقد و نظریه ادبی، ادبیات معاصر، خاقانی استاد، دانشگاه کردستان، دانشکده زبان و ادبیات، گروه زبان و ادبیات فارسی

research.uok.ac.ir/~aparsa/
a.parsauok.ac.ir

تورج زینی وند

ادبیات عرب استاد دانشگاه رازی

t.zinivandrazi.ac.ir

وحید سبزیان پور

ادبیات عرب، ادبیات تطبیقی استاد دانشگاه رازی

lit.razi.ac.ir/~wsabzianpoor
wsabzianpooryahoo.com

علی سلیمی

ادبیات عرب، ادبیات معاصر، نقد ادبی استاد گروه زبان و ادبیات عرب، دانشگاه رازی

lit.razi.ac.ir/~a.salimi
a.salimirazi.ac.ir

مهدی شریفیان

ادبیات فارسی، عرفان استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا

profs.basu.ac.ir/sharifian/
m.sharifianbasu.ac.ir
0000-0001-8036-9307

قهرمان شیری

ادبیات فارسی، ادبیات معاصر (شعر و نثر)، سبک شناسی، تاریخ ادبیات، ادبیات عرفانی استاد دانشگاه بوعلی همدان

profs.basu.ac.ir/gh-shiri/
ghahreman.shirigmail.com

علی محمدی

ادبیات فارسی استاد دانشگاه بوعلی همدان

research.basu.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=610
mohammadiali2yahoo.com

یحیی معروف

ادبیات عرب،ترجمه، شعر، متون نظم و نثر استاد دانشگاه رازی

lit.razi.ac.ir/~y.marof
ymaerofrazi.ac.ir

سوسن جبری

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فا رسی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی

lit.razi.ac.ir/~sjabri
s.jabrirazi.ac.ir
0000-0002-5647-3216

کارشناس نشریه

نسرین عزیزی

ادبیات عرب کارشناس ارشد، دانشگاه رازی

nazizi56yahooo.com