کاوش نامه ادبیات تطبیقی (JCCL) - اهداف و چشم انداز