اهداف و چشم انداز

اهداف و زمینه­ها

کاوش­نامه ادبیّات تطبیقی با هدف پژوهش در زمینه­ های تخصّصی زیر، منتشر می­گردد:

انتشار مقاله­ های پژوهشی ناب و روشمند در حوزة ادبیّات تطبیقی (عربی - فارسی).

کمک به گسترش دانش ادبیات تطبیقی در حوزه ادبیات تطبیقی (عربی-فارسی)

اهتمام به مبانی نظری و جریانهای حاکم بر روند ادبیات تطبیقی در جهان عرب و ایران