داوران

اسامی داوران دوره نهم/1398

نام نام خانوادگی رتبه سمت/سازمان پایگاههای بین المللی
سیدمحمدرضا ابن الرسول استاد دانشگاه اصفهان  
محمدنبی احمدی دانشیار دانشگاه رازی  
شمس الحاجبه اردلانی استادیار دانشگاه آزاد واحد بو شهر  
بهنوش اصغری استادیار  دانشگاه سمنان  
سردار اصلانی دانشیار دانشگاه اصفهان  
رحیم انصاری پور استادیار دانشگاه ازاد ایلام  
محمد ایرانی استادیار دانشگاه رازی  
سید ابراهیم آرمن دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی کرج https://publons.com/researcher/4431183/sayyed-ebrahim-arman/
عبدالعلی آل بویه لنگرودی دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)- قزوین  
مریم بخشی استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان https://publons.com/researcher/2744524/maryam-bakhshi/
رسول بلاوی دانشیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر https://publons.com/researcher/1940254/rasoul-balawi/
خلیل بیگ‌زاده دانشیار دانشگاه رازی  
مهین حاجی زاده استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  
زهرا حسینی استادیار دانشگاه جهرم  
فرهاد دیوسالار استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرج https://publons.com/researcher/4431144/farhad-divsalar/metrics/
فرهاد رجبی دانشیار دانشگاه گیلان  
مریم رحمتی استادیار دانشگاه رازی  
رقیه رستم پور ملکی دانشیار دانشگاه الزهراء https://publons.com/researcher/4912912/roghayeh-rostampour-maleki/
تورج زینی وند استاد دانشگاه رازی  
علی
سلیمی
استاد
دانشگاه رازی
https://publons.com/researcher/4960194/ali-salimi/
صابره سیاوشی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  
سید حسین سیدی استاد دانشگاه فردوسی  
پیمان صالحی دانشیار دانشگاه ایلام  
بهار صدیقی استادیار دانشگاه فردوسی مشهد  
علی صیادانی دانشیار  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.  
روح الله صیادی نژاد دانشیار دانشگاه کاشان  
صلاح الدین عبدی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا  
مالک عبدی استادیار دانشگاه ایلام  
فائزه عرب یوسف آبادی استادیار دانشگاه زابل  
نسیم عربی استادیار  دانشگاه مذاهب اسلامی  
نعیم عموری دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز  
ابراهیم فلاح استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری https://publons.com/researcher/4768961/ebrahim-fallah/publications/
بهروز قربان زاده استادیار دانشگاه مازندران https://publons.com/researcher/4309878/behrouz-ghorbanzadeh/
زهره قربانی مادوانی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی  
غلامرضا کریمی فرد دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز  
فاطمه کلاهچیان استادیار دانشگاه رازی  
حسین کیانی دانشیار دانشگاه شیراز  
تیمور مالمیر استاد دانشگاه کردستان
https://publons.com/researcher/4086102/teymoor-malmir/
محمد ابراهیم مالمیر دانشیار دانشگاه رازی  
وحید مبارک استادیار دانشگاه رازی  
ابراهیم محمدی دانشیار دانشگاه بیرجند  
یحیی معروف استاد دانشگاه رازی  
فرامرز میرزایی استاد دانشگاه تربیت مدرس  
رضا ناظمیان استاد دانشگاه علامه طباطبایی  
زهره ناعمی استادیار دانشگاه خوارزمی  
ماجد نجاریان استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد فلاورجان  
فاروق نعمتی دانشیار دانشگاه پیام نور  

اسامی داوران دوره دهم/ 1399

نام نام خانوادگی رتبه سمت/سازمان پایگاههای بین المللی
سیدمحمدرضا ابن الرسول استاد دانشگاه اصفهان  
محمدنبی احمدی دانشیار دانشگاه رازی  
علی اکبر احمدی چناری دانشیار دانشگاه زابل  
سردار اصلانی دانشیار دانشگاه اصفهان  
ابوالحسن امین مقدسی دانشیار دانشگاه تهران  
علیرضا انوشیروانی استاد دانشگاه شیراز  
محمد ایرانی استادیار دانشگاه رازی  
علی ایزانلو استادیار دانشگاه فردوسی مشهد  
سید ابراهیم آرمن دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی کرج  
مهرداد آقائی دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی  
عبدالعلی آل بویه لنگرودی دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)- قزوین  
رسول بلاوی دانشیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر  
فاطمه پرچگانی استادیار دانشگاه خوارزمی  
شکر اله پورالخاص دانشیار دانشگاه  محقق اردبیلی  
مینا پیرزادنیا استادیار دانشگاه ایلام  
مهین حاجی زاده استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  
محمود حیدری دانشیار دانشگاه یاسوج  
علی اصغر روان شاد استادیار استادیار دانشگاه یزد  
ناصر زارع دانشیار دانشگاه خلیج فارس، بوشهر  
تورج زینی وند دانشیار دانشگاه رازی  
مهدی شاهرخ استادیار دانشگاه مازندران  
محمدرضا شیرخانی دانشیار دانشگاه ایلام  
پیمان صالحی دانشیار دانشگاه ایلام  
فائزه عرب یوسف آبادی استادیار دانشگاه زابل  
امیرعباس عزیزی فر استادیار دانشگاه رازی  
صادق عسکری استادیار دانشگاه سمنان  
نعیم عموری دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز  
منیره فرضی شوب استادیار دانشگاه گلستان  
بهروز قربان زاده استادیار دانشگاه مازندران  
غلامرضا کریمی فرد دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز  
فاطمه کلاهچیان استادیار دانشگاه رازی  
حسین کیانی دانشیار دانشگاه شیراز  
احمد لامعی گیو دانشیار دانشگاه بیرجند  
تیمور مالمیر استاد دانشگاه بیرجند  
محمد ابراهیم مالمیر دانشیار دانشگاه رازی  
وحید مبارک استادیار دانشگاه رازی  
قاسم مختاری دانشیار دانشگاه اراک  
سید مهدی مسبوق دانشیار دانشگاه بوعلی سینا  
یحیی معروف استاد دانشگاه رازی  
علیرضا منوچهریان استادیار دانشگاه علامه طباطبائی  
محمود میرزایی الحسینی استادیار دانشگاه لرستان  
رضا ناظمیان استاد دانشگاه علامه طباطبایی  
هومن ناظمیان دانشیار دانشگاه خوارزمی  
زهره ناعمی استادیار دانشگاه خوارزمی  
ماجد نجاریان استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد فلاورجان  
هادی نظری منظم استادیار تربیت مدرس تهران  
فاروق نعمتی دانشیار دانشگاه پیام نور  
ابراهیم واشقانی فراهانی دانشیار دانشگاه پیام نور مرکز همدان  
هادی یوسفی استادیار دانشگاه پیام نور  

اسامی داوران دوره یازدهم/1400

نام نام خانوادگی رتبه سمت/ سازمان پایگاههای بین المللی
فرشته فرضی شوب استادیار دانشگاه گلستان  
ابراهیم فلاح استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری  
ناهده فوزی استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز  
بهروز قربان زاده استادیار دانشگاه مازندران  
غلامرضا کریمی فرد دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز  
فاطمه کلاهچیان استادیار دانشگاه رازی  
حسین کیانی دانشیار دانشگاه شیراز  
احمد لامعی گیو دانشیار دانشگاه بیرجند  
تیمور مالمیر استاد دانشگاه بیرجند  
محمد ابراهیم مالمیر دانشیار دانشگاه رازی  
ابراهیم محمدی دانشیار دانشگاه بیرجند  
قاسم مختاری دانشیار دانشگاه اراک  
یحیی معروف استاد دانشگاه رازی  
فرامرز میرزایی استاد دانشگاه تربیت مدرس  
رضا ناظمیان استاد دانشگاه علامه طباطبایی  
هومن ناظمیان دانشیار دانشگاه خوارزمی  
ماجد نجاریان استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد فلاورجان  
هادی نظری منظم استادیار تربیت مدرس تهران  
فاروق نعمتی دانشیار  دانشگاه پیام نور  
معصومه نعمتی قزوینی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی