اعضای هیات تحریریه

سردبیر

تورج زینی وند

ادبیات عرب، ادبیات تطبیقی دانشیار دانشگاه رازی

t.zinivandatrazi.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

جهانگیر امیری

ادبیات عرب دانشیار دانشگاه رازی

gaamiri686atgmail.com

سید احمد پارسا

زبان و ادبیات فارسی، بلاغت، نقد و نظریه ادبی، ادبیات معاصر، خاقانی استاد دانشگاه کردستان

dr.ahmadparsaatgmail.com

سوسن جبری

ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه رازی

sousan_jabriatyahoo.com

تورج زینی وند

ادبیات عرب دانشیار

t_zinivand56atyahoo.com

وحید سبزیان پور

ادبیات عرب، ادبیات تطبیقی استاد دانشگاه رازی

wsabzianpooratyahoo.com

علی سلیمی

ادبیات عرب، ادبیات معاصر، نقد ادبی استاد دانشگاه رازی

salimi1390atyahoo.com

مهدی شریفیان

ادبیات فارسی، عرفان استاد دانشگاه بوعلی همدان

drmehdisharifianatgmail.com

قهرمان شیری

ادبیات فارسی، ادبیات معاصر (شعر و نثر)، سبک شناسی، تاریخ ادبیات، ادبیات عرفانی استاد دانشگاه بوعلی همدان

ghahreman.shiriatgmail.com

علی محمدی

ادبیات فارسی استاد دانشگاه بوعلی همدان

mohammadiali2atyahoo.com

یحیی معروف

ادبیات عرب،ترجمه، شعر، متون نظم و نثر استاد دانشگاه رازی

ymaerofatrazi.ac.ir

مدیر مسئول

تورج زینی وند

ادبیات عرب دانشیار دانشگاه رازی

t_zinivand56atyahoo.com

کارشناس نشریه

نسرین عزیزی

ادبیات عرب کارشناس ارشد، دانشگاه رازی

nazizi56atyahooo.com