درباره نشریه

نشریه کاوش نامه ادبیات تطبیقی، پژوهش های ناب و روشمند پژوهشگران را در حوزه ادبیات تطبیقی عربی و فارسی به دو زبان عربی و فارسی منتشر می کند.

فصلنامه علمی

صاحب امتیاز: دانشگاه رازی

ناشر: چاپ مشترک دانشگاه رازی و مرکز منطقه ای علوم و فناوری

سردبیر و مدیر مسئول: دکتر تورج زینی وند

کارشناس اجرایی: نسرین عزیزی

مجوز ارشاد: 90/3315                           تاریخ:  1390/02/12

مجوز علمی-پژوهشی: 3/18/528024   تاریخ:  1392/09/20

شاپا چاپی: 6515-2676

شاپا الکترونیکی: 6523-2676

                                      

                               اعضای هیأت تحریریه

دکتر جهانگیر امیری                                             استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی 

دکتر سید احمد پارسا                                             استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان

دکتر تورج زینی وند                                             استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی

دکتر وحید سبزیان پور                                         استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی

دکتر علی سلیمی                                                  استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی

دکترمحمد مهدی شریفیان                                   استاد گروه زبان وادبیات عربی، دانشگاه بوعلی

دکتر قهرمان شیری                                             استاد گروه زبان وادبیات عربی، دانشگاه بوعلی

دکتر علی محمدی                                                 استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بوعلی

دکتر یحیی معروف                                              استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی

دکتر سوسن جبری                                              دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی

 

 

آدرس: کرمانشاه، باغ ابریشم، دانشگاه رازی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر مجله کاوش نامه ادبیات تطبیقی

تلفن: 08334283903                                  دورنگار:   08334283903

پست الکترونیکی: Comparativeliterature90@razi.ac.ir

comparativelitreature90@yahoo.com  

آدرس اینترنتی نشریه: http://jccl.razi.ac.ir