فراخوانی شهرها در شعر یحیی سماوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

 
چکیده
شهر از بارزترین موضوعاتی است که شاعران در شعر معاصر عرب به آن پرداخته¬اند. فراخوانی شهرها در بین شاعران متفاوت است. اغلب دارای دلالت¬های نمادین و مناسب با گرایش¬های فکری و دیدگاه¬های آنها نسبت به زندگی است. یحیی سماوی شاعر معاصر عراقی از بارزترین شاعران نوگراست که در شعر خود به مفهوم نمادین شهرها پرداخته است. بیشتر شهرها و روستاهای کشور عراق را در شعر خود ترسیم کرده و از فقر، بیماری و وضعیّت نابسامان آنها شکایت می¬کند.
 مقالة حاضر برآن است که بر مبنای روش توصیفی - تحلیلی، به مهم¬ترین شهرهای عربی و دلالت¬های نمادین آنها در شعر سماوی بپردازد. «بغداد»، «سماوه» و «مکّه» به ترتیب بیشترین شهرهای به کار رفتـه در شعر اوست. «بغداد» یایتخت با پیشینۀ تاریخی، نماد تمام شهرهای عراق، بلکه نماد کیان عربی به شمار می¬رود. «سماوه» زادگاه شاعر و آرمان¬شهر وی، نماد زیبایی و سرسبزی، عفّت و دلاوری می¬باشد؛ و «مکّه» به عنوان یکی از شهرهای عربی و پایتخت معنوی اسلام بوده که شاعر پس از ترک کشور عراق، در آنجا اقامت گزید و برای نخستین¬بار طعم امنیّت را در این شهر چشید.

کلیدواژه‌ها