بررسی تطبیقی اندیشه‌های جبران خلیل جبران و فردریک نیچه

چکیده

چکیده
جبران خلیل جبران از جمله شخصیّت­های ادبی جهان عـرب است کـه از اندیشــه­های غـرب، ایده­های زیادی کسب کرده است. فردریک نیچۀ آلمانی یکی از آن گزینه­هاست که جبران از وی تأثیر پـذیرفتـه و بـازتـاب این تأثیـرپذیری در آثـارش نمود یـافته است. عنـاصری همچون: آزادی­خواهی، اعتقاد به بازگشت جاودانه، قدرت­طلبی و اَبَر انسان و نگاه متفاوت و نقّادانه به دین و مسیحیّت از جمله نقاط مشترک و گاه متأثّرانۀ جبران از نیچه است که این تأثیرپذیری، نشأت گرفته از کتاب چنین گفت زردشت نیچه می­باشد.
بررسی تطبیقی اندیشه­های این دو شخصیّت در حوزۀ مکتب فرانسه با روشی تحلیلی، مورد تطبیق قرار گرفته و عناصر مشترک ادبی و فکری آنها در زمینۀ فلسفه و سایر مفاهیم نیز بررسی شده است.
 

کلیدواژه‌ها