ادبیّات روستایی در رمان‌های عربی و فارسی؛ بررسی تطبیقی الأرض شرقاوی و جای خالی سلوچ دولت‌آبادی

چکیده

در ادبیّات جوامع مختلف، ادبیّات روستایی به عنوان یکی از زیرشاخه‌های مهمّ ادبیّات داستانی مطرح بوده و بسیاری از نویسندگان بزرگ در این مورد آثاری را به رشتة تحریر درآورده­اند. در ادبیّات عربی می­توان از عبدالرّحمن الشّرقاوی نویسندة مصری خالق رمان الأرض نام برد که روستای کودکی خود را با ماجراهایش به تصویر می­کشد؛ و از نویسندگان مشهور ادبیّات فارسی در این عرصه محمود دولت­آبادی است که آثارش او را به عنوان نویسندة اقلیمی و منطقه­ای، معروف ساخته است؛ او در رمان جای خالی سلوچ روستایی به نام «زمینج» را با مشکلات خانوادة سلوچ به تصویر می‌کشد.
این مقاله با رویکردی تطبیقی پس از تحلیل دو رمان مذکور، به موضوعاتی همچون: جایگاه زنان، فقر روستائیان، آب و آبیاری، نقش زمین و ظلم دولت­مردان می­پردازد و واقع­گرا بودن دو نویسنده، توجّه آن دو به آثار بومی، اهمیّت جایگاه زنان در دو رمان، روحیة استواری روستائیان در برابر ظالمان را بازمی‌نماید.
 
 

کلیدواژه‌ها