دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، تابستان 1395، صفحه 1-159 

مقاله پژوهشی

1. بررسی تطبیقی مفهوم تصویر شعری از دیدگاه نقدی محمد رضا شفیعی کدکنی و جابر عصفور

صفحه 1-22

عبدالعلی آل بویه لنگرودی؛ حشمت الله زارعی کفایت


5. هزارویک شب از منظر بازآفرینی ادبی

صفحه 49-69

روح اله روزبه کوهشاهی؛ علیرضا انوشیروانی


10. بررسی کارکرد متناقض‌نما در شعر مشفق کاشانی و محمود درویش

صفحه 213-233

توران محمدی؛ مریم خلیلی جهانتیغ؛ محمد بارانی