هزارویک شب از منظر بازآفرینی ادبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

چکیده
گسترة مقالة حاضر، بررسیِ تفسیر خاصّ استیو بارون از کتاب هزار و یک‌ شب در شکل بازآفرینی آن در فیلم هزار و یک‌ شب است. مسئلة تحقیق این است که فیلم هزار و یک شب، چقدر به متن هزار و یک شب نزدیک و چقدر از آن فاصله گرفته و آیا امکان افزودن تفاسیر جدید به متن هزار و یک شب را دارد؟ هدف از این مقاله، اثبات این نکته است که بازآفرینی، اخذ است ولی گرته‌برداری نیست، بلکه یک اثر فرهمند فرهنگی تازه است که دارای شأن و شوکت هنری خاصّ خود است. در این مقاله، فیلم هزار و یک‌ شب، ساخت سال 2000 م، به کارگردانی بارون با متن عربی و فارسی هزار و یک‌ شب انطباق داده شده است. نتیجة انطباق فیلم با متن این بود که بارون، هزار و یک‌ شب را مِلک کِلک خویش ساخته و تغییراتی را در آن ایجاد کرده است و به طبع خویش، جهان‌بینی خود را بر فیلم هزار و یک‌ شب سوار کرده و از متن فاصله گرفته و به بازنمایی شرق پرداخته است. روش تحقیق این مقاله، با استناد به نظریّة اقتباس ادبی لیندا هاچن می­باشد که قائل به اصالت اقتباس است.
 

کلیدواژه‌ها