ترسیم جایگاه زن به عنوان همسر در شعر معاصر فارسی و عربی (با رویکرد انتقادی بر دیدگاه فیمینست اگزیستانسیالیست دوبوار و سارتر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری

2 هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

3 هیئت علمی شهید بهشتی

چکیده

چکیده
یکی از مباحث مهم ادبیّات معاصر، توجّه به زن و جایگاه وی در نظام خانواده است. با توجّه به اینکه امروزه مکتب‌های فمینیستی به بهانة دفاع از حقوق زنان، دم از فروپاشی خانواده و ادبار ازدواج و تشکیل خانواده می‌زنند و از آن به عنوان یک معضل حاد اجتماعی در برابر ارزش‌گذاری زن یاد می‌کنند؛ ان مقاله در پی آن است تا با بررسی نقش زن در جایگاه همسر، به عنوان منبع الهام شعر معاصر فارسی و عربی، تصویری جدید از نگاه مردان به زن ارائه دهد و با بهره‌گرفتن از تفکر اسلامی ارائه شده از ازدواج و زن، و دیدی واقع‌بینانه به نقد آراء فمینیستی دوبوار که برخواسته از تفکر اگزیستانسیالیسم الحادی سارتر است، بپردازد. هدف اصلی در اینجا، پاسخ به این پرسش‌هاست است که آیا شعر معاصر عربی و فارسی، تصویری از همسر (زوجة) ارائه داده است یا خیر؟ و در صورت مثبت‌بودن پاسخ، آیا این تصاویر، در قالب نگاه ارزشی ارائه شده‌اند یا ابزاری؟

کلیدواژه‌ها