دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، اسفند 1395، صفحه 1-206 
بهار و ادب عربی

صفحه 183-206

سیدکمال موسوی؛ سیدمحمدرضا ابن الرسول