دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، زمستان 1395، صفحه 1-206 
9. بهار و ادب عربی

صفحه 183-206

سیدکمال موسوی؛ سیدمحمدرضا ابن الرسول