جلوه های تأثیرپذیری میرال الطّحاوی از فروغ فرّخزاد در رمان بروکلین هایتس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیّات عربی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

میرال الطّحاوی یکی از چهره­های مطرح داستان‌نویسی معاصر مصری است که به خاطر نگارش رمان­هایی در حوزة مشکلات زنان و اوضاع جامعه، توانسته است در مدّت کوتاهی، میان رمان­نویسان، آوازه و شهرتی کسب کند. رمان بروکلین هایتس یکی از مهم­ترین و برجسته­ترین آثار این نویسنده می­باشد که محتوا و درون­مایة آن را بر پایة مفاهیم اشعار و زندگی شاعر ایرانی، «فروغ فرّخزاد» نگاشته است. الطّحاوی در این رمان، از دو جهان متضاد سخن می­گوید؛ از یک‌سو، به درد و رنج­های زنان در جامعه می­پردازد و از سوی دیگر، مشکلات مهاجران، به‌ویژه زنان مهاجر در غرب، را تبیین می­کند. محتوا و ترتیب نگارش رمان به گونه­ای طرّاحی شده است که احوال قهرمان داستان در رمان مذکور، گویای زندگی فرّخزاد می­باشد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی - تحلیلی و با هدف بررسی و بیان تأثیرپذیری الطّحاوی در تألیف رمان بروکلین هایتس از شعر و زندگی فروغ فرّخزاد نوشته شده است، ره­آورد آن، بیانگر این حقیقت است که الطّحاوی، گذشته از اینکه با فرّخزاد در بسیاری از گرایش­های فکری موافق است، بسان او، مسائل و مشکلات زنان را در جامعة مردسالار بازتاب می­دهد و قهرمان داستانش در غالب ابعاد مختلف زندگی، همچون زندگی سراسر درد، رنج و مصیبت، از فرّخزاد تأثیر پذیرفته است.
 

کلیدواژه‌ها


کتابنامه

الف: کتاب­ها

  • ·  قرآن کریم
1. آلوت، پاملا و والا کلر (1381)؛ جامعه‌شناسی زنان، ترجمة منیژه نجم عراقی، چاپ دوّم، تهران: نشر نی.

2. انوشه، حسن (1376)؛ فرهنگ­نامة ادبی فارسی، جلد 2، تهران، سازمان چاپ و انتشارات.

3. ترابی، ضیاء الدّین (1375)؛ فروغی دیگر، چاپ اوّل، تهران: دنیای نو و مینا.

4. جلالی، بهروز (1377)؛ جاودانه زیستن، در اوج ماندن، جلد سوّم، تهران: مروارید.

5. ---------- (1376)؛ در غروبی ابدی؛ مجموعة آثار منثور فروغ، چاپ اوّل، تهران: مروارید.

6. خسروپناه، عبدالحسین (1394)؛ جریان‌شناسی ضدّ فرهنگ‌ها، چاپ اوّل، قم: دفتر نشر معارف.

7. السّیّد جاسم، عزیز (1987)؛ تأمّلات فی الحضارة والاغتراب، الطّبعة الأولی، بیروت: دار الأندلس.

8. شایگان­فر، حمیدرضا (1380)؛ نقد ادبی، تهران: دستان.

9. شمیسا، سیروس (1376)؛ نگاهی به فروغ، چاپ سوّم، تهران: مروارید.

10. طاهباز، سیروس (1376)؛ زنی تنها؛ دربارة زندگی و شعر فروغ فرّخزاد، چاپ دوّم، تهران: زریاب.

11. الطّحاوی، میرال (2011)؛ بروکلین هایتس، الطّبعة الأولی، القاهرة: دار الشّروق.

12. العبداللّه، یحیی (2005)؛ الاغتراب؛ دراسة تحلیلیّة لشخصیّات الطاهر بن جلّون الرّوائیة، الطّبعة الأولی، بیروت: المؤسّسة العربیة للدّراسات والنّشر.

13. فرّخزاد، فروغ (1379)؛ دیوان اشعار فروغ فرّخزاد، چاپ هفتم، تهران: مروارید

14. کاظم، نجم عبداللّه (2008)؛ فی الأدب المقارن؛ مقدّمات للتّطبیق، الطّبعة الأولی، إربد: علم الکتب الحدیث.

15. کراچی، روح‌انگیز (1383)؛ فروغ فرّخزاد، همراه با کتاب‌شناسی، چاپ اوّل، شیراز: داستان­سرا.

16. کفافی، محمّد عبدالسّلام (1971)؛ دراسات فی نظریّة الأدب والشّعر القصصی؛ فی الأدب المقارن، الطّبعة الأولی، بیروت: دار النّهضة العربیّة

17. مرادی کوچی، شهناز (1384)؛ شناخت­نامة فروغ فرّخزاد، چاپ دوّم، تهران: قطره.

18. مشرف، محمود (1384)؛ پریشادخت شعر؛ زندگی و شعر فروغ فرّخزاد، جلد اوّل، چاپ سوّم، تهران: ثالث.

19. مکتب الدّراسات والبحوث (2008)؛ القاموس المزدوج (انگلیسی - عربی، عربی - انگلیسی)، الطّبعة الثّالثة، بیروت: دار الکتب العلمیة.

20. نیکبخت، محمود (1373)؛ از گمگشدگی تا رهایی، چاپ دوّم، اصفهان: مشعل.

21. یحیی علی، أحمد؛ عبدالعظیم محمد وأحمد، عبدالمنعم، إبراهیم (2013)؛ بلاغة الرّوایة، القاهرة: مکتبة الآداب

ب: مجلاّت

22. اکبری بیرق، حسن (1388)؛ «بررسی تطبیقی شعر و اندیشة فروغ فرّخزاد و سیلویا پلات»، مجلّة زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه تبریز، نشریة دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی، شمارة 211، صص 20-44.

23. بهبهانی، مرضیه (1381)؛ «میرال الطّحاوی، از خیمه تا بادنجان کبود»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، فصلنامة تخصصی کتاب ماه ادبیّات و فلسفه، شمارة 61، صص 48-49.

24. تولایی، مهرزاد (1376)؛ «مروری بر زندگی فروغ فرّخزاد»، مؤسّسة کیهان، مجلّة کیهان فرهنگی، شمارة 133، صص 20-23.

25. حشمت، دینا (2011)؛ «میرال الطّحاوی فی عزلة تلال فرعون»، ثقافة وناس، الثّلاثاء 4، کانون الثّانی، العدد 1306، صص 14-15.

ج: منابع مجازی

26. الحمامصی، محمّد (13/12/2010)؛ «میرال الطّحاوی: کبرت والغربة حررتنی»، الجزیرة. www.aljazeera.net/news/cultureandart

27. خلجی، مصطفی (15/11/1393)؛ «زندگینامة میرال الطّحاوی»، رادیو کوچه، https://groups.google.com

28. الطّحاوی، میرال (1394)؛ مکاتبه با نویسنده، 20 خرداد و 10 شهریور و 11 مهر.

29. Oxford university press, (2007), Oxford advanced learners dictionary.

30. Dickinson, Hilary, Erben, (2006), Michael, Nostalgia and Autobiography: the past in the present, 14, 223-244