دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 1-184 
5. التواصل الادبی الایرانی – الکویتی المعاصر

صفحه 69-95

نرگس ترقی؛ رقیه رستم پور ملکی؛ انسیه خزعلی؛ عباس خامه یار


9. دراسة مقارنة للمضامین الأنطولوجیة لمحمد علی شمس‌الدین وفرید الدین العطار النیسابوری

صفحه 147-163

فهیمه میرزایی جابری؛ سردار اصلانی؛ سید رضا سلیمان زاده نجفی؛ حسین آقا حسینی