دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 1-187 

مقاله پژوهشی

1. مقایسه «ما و دیگری» در شعر نسیم شمال و ابراهیم طوقان

صفحه 1-26

معصومه حاجی عموشا؛ ابراهیم آرمن؛ فرهاد طهماسبی