دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، تابستان 1397، صفحه 1-155 

مقاله پژوهشی

1. رباعیّات خیّام و صلاح جاهین در آیینه ادبیّات تطبیقی

صفحه 1-23

محمدنبی احمدی؛ انتها فیروزی