دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، بهار 1398، صفحه 1-167 
4. آرمان گرایی و واقع گرایی سیاسی در اندیشه سعدی و فارابی

صفحه 39-58

معصومه شعبانی؛ غلی اکبر سام خانیانی؛ حسین فرزانه پور