دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 33، بهار 1398، صفحه 1-167 
4. آرمان گرایی و واقع گرایی سیاسی در اندیشه سعدی و فارابی

صفحه 39-58

10.22126/jccl.1970.1050

معصومه شعبانی؛ غلی اکبر سام خانیانی؛ حسین فرزانه پور