سخن سردبیر

10.22126/jccl.2019.1227

چکیده

ادبیّات تطبیقی اصیل، پژواک اندیشه‌های پاک پژوهشگرانی است که در جستجوی «پیوند» و «تعامل» فکری - فرهنگی با دیگر ملّت‌ها و تمدّن‌ها هستند؛ تاریخ این دانش نوین در سرزمین ما با فرازها و فرودهای گوناگونی همراه بوده است؛ اما آن­گونه که متخصّصان این رشته در آرزو و جستجوی آن بوده‌اند به سرمنزل مقصود نرسیده است و به سخن شاعر: «گاهی نمی‌شود که نمی‌شود که نمی­شود.»

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

سخن سردبیر

چکیده [English]

ادبیّات تطبیقی اصیل، پژواک اندیشه‌های پاک پژوهشگرانی است که در جستجوی «پیوند» و «تعامل» فکری - فرهنگی با دیگر ملّت‌ها و تمدّن‌ها هستند؛ تاریخ این دانش نوین در سرزمین ما با فرازها و فرودهای گوناگونی همراه بوده است؛ اما آن­گونه که متخصّصان این رشته در آرزو و جستجوی آن بوده‌اند به سرمنزل مقصود نرسیده است و به سخن شاعر: «گاهی نمی‌شود که نمی‌شود که نمی­شود.»

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparativeliterature

 

1. انوشیروانی، علیرضا (1393). فراز و نشیب‌های ادبیّات تطبیقی در جهان (سرمقاله). ویژه­نامة ادبیّات تطبیقی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، (9)، 3-8.

2. باسنت، سوزان (1393). چگونگی پیدایش ادبیّات تطبیقی. ترجمة سعید رفیعی خضری. ویژه‌نامة ادبیّات تطبیقی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، (9)، 9-35.