دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، تابستان 1392، صفحه 1-123