دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، پاییز 1392، صفحه 1-135