دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 48، بهمن 1401 
خوانش وظیفه‎‌گرایی در بازنمایی رهایی در آثار میخائیل نعیمه و احمد شاملو

صفحه 107-127

10.22126/jccl.2022.7451.2356

حانیه مجیدی فرد؛ احمدرضا حیدریان شهری؛ صدیقی بهار؛ اسماعیل تاج بخش