دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 47، مهر 1401، صفحه 1-114