دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، تابستان 1393، صفحه 1-141