دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تحلیل اندیشه مرگ و زندگی در شعر بلندالحیدری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398

10.22126/jccl.2020.1316

عاطفه بازیار؛ علی سلیمی؛ علی اکبر محسنی


2. پذیرش آثار جبران خلیل جبران در ایران بر اساس نظریه‌ نظام‌ چندگانه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398

10.22126/jccl.2019.2246.1676

محمد رحیمی؛ سمیه کاظمی


3. بررسی تطبیقی دو شعر «النسر» عمر ابو ریشه و «عقاب» پرویزناتل خانلری با تکیه بر نظریة موریس گرامون

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398

10.22126/jccl.2020.1820.1584

قاسم مختاری؛ مریم یادگاری


4. بررسی تطبیقی مؤلفه‌های پایداری در داستان «زنده باد کمیل» از محسن مطلق و «رجال فی الشمس» از غسان کنفانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

10.22126/jccl.2020.2656.1753

احمد سنچولی؛ حسنیه نومسلمان


5. بررسی تطبیقی ویژگی های کیخسرو در اندیشة فردوسی و سهروردی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

10.22126/jccl.2020.2290.1687

آذرنوش گیلانی؛ سیدصادق زمانی


6. تأثیر پذیری کتاب «نفثة المصدور» از فرهنگ و ادب عربی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

10.22126/jccl.2020.1326

مهسا رضایی؛ موسی پرنیان؛ عیسی نجفی


7. ادب عربی در آینه شعر فرخی سیستانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1398

10.22126/jccl.2020.1462.1501

علیرضا منوچهریان