دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. مقایسه ارداویراف نامه و التوهم حارث محاسبی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1348

کبرا بهمنی


2. ادب عربی در آینه شعر فرخی سیستانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1398

علیرضا منوچهریان


3. پذیرش آثار جبران خلیل جبران در ایران بر اساس نظریه‌ نظام‌ چندگانه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1398

محمد رحیمی؛ سمیه کاظمی