دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. مقایسه ارداویراف نامه و التوهم حارث محاسبی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1348

کبرا بهمنی


2. ادب عربی در آینه شعر فرخی سیستانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1398

علیرضا منوچهریان


3. مقایسه ساختاری- محتوایی رثای امام حسین(ع) در اشعار محتشم کاشانی و جناح الکاظمی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1398

محمدنبی احمدی؛ معصومه صارمی فرد


4. بازتاب فرهنگ و ادبیات عربی در رونق‌المجالس نصیبی کرمانشاهی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1398

خسرو شهیدی؛ محمد ابراهیم مالمیر


5. بررسی تطبیقی تصویر دگر جنسیتی از منظر سیمین بهبهانی و سعادالصباح

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1398

رمضان رضائی؛ علی قهرمانی؛ معصومه قهرمان پور


6. نمایه‌سازیِ تصویر رنج‌مند‌یِ زنان در دو رمان «سهم من» از پرینوش صنیعی و «بنات الریاض» اثر رجاء عبدالله الصانع

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1398

مالک عبدی؛ رقیه نظری پور


7. «طاهر احمد مکی» و جایگاه او در ادبیات تطبیقی عربی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1398

رضا پاشازاده؛ خلیل پروینی


8. نقد و بررسی برگردان های بلاغی در ترجمة عربی شعر حافظ از صلاح الصاوی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1398

غلامرضا کریمی فرد


9. پذیرش آثار جبران خلیل جبران در ایران بر اساس نظریه‌ نظام‌ چندگانه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1398

محمد رحیمی؛ سمیه کاظمی