دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، بهار 1394، صفحه 1-205 

مقاله پژوهشی

7. واکاوی اندیشة دم غنیمت شمری خیّامی در شعر علی محمود طه مصری

صفحه 151-175

فرامرز میرزایی؛ خلیل پروینی؛ ابوالفضل رحمنی