دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 44، دی 1400، صفحه 1-159 
نقد پسا استعماری رمان«فرانکشتاین فی بغداد» اثر احمد سعداوی

صفحه 19-38

10.22126/jccl.2021.5832.2193

فاطمه تسلیمی؛ حسین ابویسانی؛ عبدالله حسینی؛ هادی نظری منظم


مطالب عمومی

پاره ها و نکته ها

صفحه 159-161

10.22126/jccl.2021.2074

وحید سبزیان پور؛ نرگس رشیدی