کلیدواژه‌ها = ترجمه
تعداد مقالات: 10
2. نقد و نظر

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 143-153

10.22126/jccl.1970.1117


3. وجوه تأثّر مصطفی وهبی التّلّ (عرار) بعمر الخیّام النّیسابوری

دوره 7، شماره 25، بهار 1396، صفحه 131-146

بهروز قربان زاده؛ رفیق عطوی


4. پاره ها و نکته ها

دوره 6، شماره 23، پاییز 1395، صفحه 185-186


5. پاره ها و نکته ها

دوره 6، شماره 22، تابستان 1395، صفحه 277-283


6. پاره ها و نکته ها

دوره 5، شماره 20، زمستان 1394، صفحه 125-127


7. پاره ها و نکته ها

دوره 5، شماره 19، پاییز 1394، صفحه 171-172


8. پاره ها و نکته ها

دوره 5، شماره 18، تابستان 1394، صفحه 187-230