نویسنده = فائزه عرب یوسف آبادی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تطبیقی ادبیّات ماشین نوشته‌های عربی و فارسی براساس الگوی هلیدی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 21-38

10.22126/jccl.2019.1143

عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ فائزه عرب یوسف آبادی


2. البنیة الروائیة المشترکة بین روایتی «موسم الهجرة إلى الشمال» و«قربانی باد موافق»

دوره 7، شماره 28، زمستان 1396، صفحه 103-118

عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ فائزه عرب یوسف آبادی


3. بررسی تطبیقی زمان روایی در رمان‌های حین ترکنا الجسر و سفر به گرای 270 درجه

دوره 7، شماره 27، پاییز 1396، صفحه 101-119

فائزه عرب یوسف آبادی؛ فاطمه روزخوش