پژوهشی در کنایه‌های مشترک در ادب عربی و فارسی (نقد و مطالعة موردپژوهانه: امثال مولّد در مجمع الأمثال میدانی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زبان و ادبیّات عربی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات عربی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

چکیده
احمد بن محمّد میدانی (518 هـ) در کتاب مجمع الأمثال 1000 مثل را به عنوان «المولّدون» معرّفی کرده است که در تعریف آن­ها گفته­اند: «امثالی که هویّت عربی ندارند، در ادب عربی بی­سابقه­اند و از فرهنگ­های دیگر به زبان عربی سرایت کرده­اند» از آنجا که به اعتقاد محقّقان، فرهنگ و ادب ایرانی بیشترین تأثیر را در ادب عربی داشته است، وجود کنایه­های مشترک در امثال مولّد و ادب فارسی می­تواند از کلیدهای بازگشایی راز هویّت این امثال باشد. نتیجة این پژوهش، نشان می­دهد که پاره­ای از کنایه­های موجود در امثال مولّد، شباهت زیادی به کنایه­های ادب فارسی دارد و از آن جهت که کنایه­های هر فرهنگ، متعلّق بدان فرهنگ است، این شباهت، نشان­دهندة هویّت فارسی و ایرانی این امثال است.
 

کلیدواژه‌ها