پاره ها و نکته ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

تعبیر «پاره­ ها و نکته­ ها» را از مجلّه «گزارش میراث» به عاریت گرفته­ ایم. 2. این بخش، ارزش علمی - پژوهشی ندارد. 3. رعایت اصول فنّی و اخلاقی نقد، ضروری است.