نقدی بر کتاب الأدب المقارن (دراسات نظریّة وتطبیقیّة) تألیف خلیل پروینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه زبان و ادبیّات عربی، دانشگاه گیلان

چکیده

چکیده
ادبیّات تطبیقی در سال­های اخیر، بسیار مورد توجّه محافل علمی و دانشگاهی ایران بوده است. این رویکرد، به ویژه در پژوهش­های حوزة فارسی - عربی از اهتمام بیشتری برخوردار است؛ نشر مجلّه­ها، برگزاری همایش­ها و نگارش کتاب­های گوناگون که در این زمینه حاصل شده است، مؤیّد این نکته است. البتّه، همة این تلاش­ها نیازمند نقد و بررسی است تا علاوه بر کمیّت­گرایی به کیفیّت دستاوردها نیز توجّه شود. نوشتة حاضر، با هدف بررسی کتاب الأدب المقارن دراسة نظریّة وتطبیقیّة اثر خلیل پروینی بر آن است تا ضمن معرّفی اثر، به مواضع قوّت و ضعف آن اشاره نماید. به همین سبب، نگارنده، کتاب را از دو منظر شکلی و محتوایی مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاصل از این بررسی  نشان می­دهد، کتاب حاضر از لحاظ شکلی در سطح مطلوبی قرار گرفته است و از لحاظ فنّی و محتوایی، ضمن برخورداری از امتیازات لازم، در برخی موارد، به ویژه در بخش تطبیق، نیازمند بازنگری در چاپ­های بعدی است. 
 

کلیدواژه‌ها