بررسی انتقادی کتاب الأدب المقارن (دراسات نظریّة وتطبیقیّة) اثر خلیل پروینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه زبان و ادبیّات عربی، دانشگاه یاسوج، محل خدمت فعلی دانشگاه شیراز

چکیده

چکیده
نقد کتاب­های درسی و دانشگاهی که در راستای تحوّل و بهبود کیفیّت آموزشی صورت می­پذیرد، امری ضروری است، تا زوایای پنهان و تاریکی که بر مؤلّف پوشیده بوده، آشکار گردد و در صورت امکان در چاپ­های بعدی برطرف شود. در بررسی­های انتقادی، بیان کاستی­ها بر امتیازات فزونی دارد؛ و این خود تلاشی از جانب جامعة علمی برای ارتقا و غنای آن کتاب و رفع نواقص موجود است. یکی از کتاب­های تازه انتشار یافته در حوزة ادبیّات تطبیقی که برای دانشجویان رشتة زبان و ادبیّات عرب در دورة کارشناسی تدوین شده، کتاب الأدب المقارن (دراسات نظریّة وتطبیقیّة) اثر خلیل پروینی است که توسّط انتشارات سمت به چاپ رسیده است. این پژوهش، به مطالعه و بررسی این کتاب در دو بخش کلّی: شکلی و محتوایی می­پردازد و در هر قسمت، ابتدا امتیازات کتاب و سپس کاستی­های موجود بررسی می­شوند. یافته­های پژوهش، بیانگر این است که کتاب از تکنیک­های لازم آموزشی؛ همچون انسجام مطالب، پرهیز از اطناب ممل، داشتن تمرین و سؤالات بحث و بررسی و... برخوردار نیست و نتوانسته است، اهداف آموزشی انتشارات سمت و جامعة دانشگاهی را محقّق سازد. لذا در صورت تجدید چاپ، نیاز به اصلاحات اساسی و کلّی دارد.
 

کلیدواژه‌ها