بررسی تطبیقی روایت اسکندر و سفر به «شهر زنان» در اخبارالطوال دینوری و شاهنامة فردوسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

 اسکندر، شخصیتی تاریخی است که زندگی و کشورگشایی­های او در کتاب اخبارالطوال و شاهنامه روایت شده است. این مقاله در صدد است تا با بررسی تطبیقی چهرۀ اسکندر و داستان شهر زنان در هر دو متن - روایت دینوری و فردوسی - را از نظر شیوه­های روایت­گری مورد بررسی و تطبیق قرار دهد. به این منظور ضمن بررسی چهرۀ اسکندر در متون قبل و بعد از اسلام، به تفاوت­ها و تشابه­های روایت داستانی و تاریخ روایی بر اساس دیدگاه راویان، توصیف­ها، ویژگی­های روایت­ها، انتقال و گفتگوها، اشاره می­شود. تا اینکه میزان توفیق هرکدام از راویان در این بررسی و تطبیق معلوم گردد. یافته­های این پژوهش، بیانگر این است که این روایت در دو اثر از ساختار مشابهی پیروی می­کند؛ اما گفتگوها و توصیفات در شاهنامه طولانی­تر است و بار نمایشی در آن بیشتر خود را نشان می­دهد.
 
 

کلیدواژه‌ها