تحلیل مقابله‎ای ادبیّت سبک در توصیف «ایوان مدائن» از بحتری و «ایوان طاق‌بستان» از ارّجانی براساس معادله بوزیمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران.

چکیده

بحتری (206-284)، شاعر عرب دورة عبّاسی، شیفتگی شگفت‎انگیزی به مظاهر تمدّن ساسانی نشان داده است. وی در سفری که از شام به بغداد داشته، پس از ویرانی «ایوان مدائن» به‎دست اعراب، از آن دیدن کرده، در ضمن قصیده‎ای 56 بیتی، آن ایوان را به‎زیبایی به‎تصویر کشیده و سوز درونی خود را نمایان ساخته است. این قصیده‎، برترین چکامه‌ای است که در وصف ایوان مدائن و فضیلت شهریاران ساسانی به زبان عربی سروده شده است. ناصح‎الدّین ارّجانی (460-544) نیز برترین شاعر عربی‎سرای ایرانی دوره سلجوقیان در خوزستان است که در توصیف اماکن باستانی و عبرت‌آموزی از حوادث روزگار و زوال حکومت‎های پیشین، سخت چیره‎دست بوده است. او نیز در شرایطی مشابه، در گذری که به منطقة «طاق‌بستان» کرمانشاه داشته، به تقلید از سینیه بحتری، در قصیده‎ای 65 بیتی، با نگاهی تأمّلی و حکمت‎آمیز به توصیف آن طاق باستانی پرداخته است. هدف نوشتار پیش رو بررسی تطبیقی میزان ادبیّت سبک در شعر بحتری و ارّجانی است که با تکیه بر نظریة بوزیمان، دانشمند معروف آلمانی نوشته شده است تا نشان دهد که اندیشه‎، ایدئولوژی و سبک شاعران فارس و عرب، در توصیف این دو مکان آرکائیک، چگونه بوده است. یافته‎های پژوهش بیانگر آن است که سبک بحتری از سبک ارّجانی ادبیّت بیشترى دارد؛ زیرا ارّجانی، افزون بر نگرش عبرت‎آموز و حکیمانه، با استعمال تشبیه‎های مختلف، درراستای ملموس و نزدیک به‎واقع نشان‎دادن سنگ‎نگاره‎های طاق‌بستان، از میزان (ن ف ص) و ادبیّت شعر خود کاسته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis of Structural Literature in Describing 'Ivan Madden' from Buhtori and 'Ivan Tagh Bostan' of Al-arajani Based on Bozeman's Equation

نویسنده [English]

 • Mohammadhasan Amraei
Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Velayat University, iranshahr, Iran
چکیده [English]

Buhtori (206-284), Al- Buhtori (206-284), was the Arab poet of the Abbasid era who showed a sudden fascination with aspects of the Sassanid civilization. On his journey from the Levant to Baghdad, he visited Iwan Al-Madaen”, after its destruction by the Arabs and described that iwan beautifully and showed its burning and inner passion in a poem made up of 56 bits. This poem is the best poem written in Arabic describing the Iwan of Al-Mada'in and the virtue of the Sassanid princes. Nasih al-Din al-Arajani (460-544) is also the best Iranian poet of the Seljuk era in Khuzestan who was very adept at describing ancient places and lessons from the conquests of the ages and the collapse of previous governments. He also, while passing to the Taq Al Bustan” area in Kermanshah, under similar circumstances, he imitated Siniya al- Buhtori in the poem 65 bit, and described that ancient strand with a look full of reflection and wisdom. The purpose of this article is a comparative study of the literary style in Al- Buhtori and Al-arjani poetry written on the basis of Bozeman's theory, the famous German scholar to reveal how the thought, ideology and style of Persian and Arab poets were describing these two ancient places. The results of the research indicate that Al- Buhtori's style is more literary than Al-Arajani's style. Al-Arajani, in addition to his educational and wise position, has reduced the degree of (ن ف س) and his literary poetry by using different metaphors in order to show the Al Bustan stone prints in a tangible and close to reality.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Comparative Stylistics
 • Ivan Tagh-e Bostan
 • Ivane Madaen
 • Buhtori
 • Arjani
 • Buziman Equation

عنوان مقاله [العربیة]

تحلیل أدبیّة الأسلوب فی وصف «أیوان مدائن» للبحتری و«أیوان طاق‌بستان» للأرجانی وفقا لمعادلة بوزیمان (دراسة مقارنة)

چکیده [العربیة]

إن البحتری (206-284) ، هو الشاعر العربی فی العصر العبّاسی الذی قد أظهر انبهارًا مفاجئًا بمظاهر الحضارة الساسانیة. إنه، فی رحلته من بلاد الشام إلى بغداد، قام بزیارة «إیوان المدائن»، بعد تدمیرها من قبل العرب ووصف ذاک الإیوان بشکل جمیل وأبدى حرقه وشغفه الداخلی فی قصیدة مکونة من 56 بیتا. هذه القصیدة هی أفضل قصیدة مکتوبة بالعربیة تصف إیوان المدائن وفضیلة الأمراء الساسانیین. إنّ ناصح الدین الأرجانی (460-544) هو أیضًا أفضل شاعر إیرانی من العصر السلجوقی فی خوزستان الذی کان بارعا جدًا فی وصف الأماکن القدیمة والعبرة من ﺗﻐﻠﺒﺎت اﻟﺪﻫﺮ وانهیار الحکومات السابقة. إنّه کذلک فی مروره إلى منطقة «طاق البستان» فی کرمانشاه، فی ظروف مماثلة، قلد سینیة البحتری فی قصیدة 65 بیتا، ووصف ذلک الطاق القدیمی بنظرة ملیئة بالتفکیر والحکمة. إنّ الغرض من هذه المقالة هو دراسة مقارنة لأدبیة الأسلوب فی شعر البحتری والأرجانی التی کُتبت معتمدة على نظریة بوزیمان، العالم الألمانی الشهیر لتکشف عن کیف کان الفکر والأیدیولوجیة والأسلوب لدى الشعراء الفرس والعرب فی وصف هذین المکانین القدیمین. تشیر نتائج البحث إلى أن أسلوب البحتری أکثر أدبیة من أسلوب الأرجانی؛ إذ إنّ الأرجانی، بالإضافة إلى موقفه التعلیمی والحکیم، لقد قام بتقلیل درجة (ن ف ص) وأدبیة شعره عبر استخدام تشبیهات مختلفة من أجل إظهار مطبوعات طاق البستان الحجریة بشکل ملموس وقریب من الواقع.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الأسلوبیة المقارنة
 • أیوان طاق البستان
 • أیوان المدائن
 • البحتری
 • ا لأرجانی
 • معادلة بوزیمان
ابن الدیامیطی، انتقاء (بی‎تا). المستفاد من ذیل تأریخ بغداد لابن النجار. محفوظ بدار الکتب المصریة تحت رقم 296.
ابن خلکان، أحمد بن محمد (1949). وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان. تحقیق: احسان عبّاس، بیروت: دار صادر.
الأرجانی، أحمد بن محمد (1979). دیوان الأرّجانی. تحقیق: محمد قاسم مصطفی. بغداد: وزارة الثقافة.
الأمینی، الشیخ عبد الحسین أحمد النجفی (1977). الغدیر فی الکتاب والسنة والأدب. المجلد 2. الطّبعة الرّابعة. بیروت: دار الکتاب العربی.
انوار، سید امیر محمود (1383). ایوان مدائن از دیدگاه دو شاعر نامی تازی و پارسی بحتری و خاقانی. تهران: دانشگاه تهران.
البحتری، ابوعبادة ولید بن عبید (بی‎تا)، دیوان البحتری. تحقیق وشرح وتعلیق حسن کامل الصیرافی (چهار مجلد)، بیروت: دار المعارف.
حموی‌، یاقوت (1955). معجم البلدان‌. بیروت: دار صادر.
الخفاجی، الشهاب (1967). ریحانة الألبا وزهرة الحیاة الدنیا. تحقیق: عبدالفتاح محمد الحلو. مطبعة عیسی البابی الحلبی.
روستایی، حسین؛ صدقی حامد (2016). دراسة أسلوبیة لمدائح المتنبی وابن هانئ الأندلسی فی ضوء معادلة بوزیمان. مجلة علمی اللّغة العربیة وآدابها، 11 (4)، 597-613.
زرین‎کوب، عبدالحسین (۱۳۵۴). نقد ادبی. جلد ۲. تهران: امیرکبیر.
السبکی، تاج الدین عبدالوهاب (1964). طبقات الشافعیة الکبری. تحقیق: عبدالفتاح محمد الحلو وزمیله، مطبعة عیسی البابی الحلبی.
الشایب، أحمد (1976). الأسلوب. الطّبعة السّابعة. مصر: مکتبة النهضة المصریة.
صدقی، حامد؛ روستایی، حسین (1394). قیاس أسلوب الشعر فی أنماطه الثلاثة: العمودی والشعر الحر و قصیدة النثر، علی أساس معادلة بوزیمان. مجلة الجمعیة الایرانیة للّغة العربیة وآدابها، 11 (34)، 1-18.
صدقی، حامد؛ فلاحتی، صغری؛ اشرف، اسماعیل؛ عیدی، زمان (1396). تحلیل سبک‎شناسی آماری بخشی از «رسالة الغفران» معرّی و رسالة «التوابع و الزوابع» ابن شهید براساس معادلة بوزیمان. فصلنامة زبانپژوهی دانشگاه الزهرا (س)، 9 (22)، 127-146.
صدقی، حامد؛ پرنوش، اشرف؛ روستایی، حسین (1398). رثاء الإمام الحسین فی أشعار الصنوبری والشریف الرضی دراسة أسلوبیة إحصائیة. بحوث فی اللغة العربیة: نصف سنویة علمیة محکمة لکلیة اللغات الأجنبیة بجامعة إصفهان، (12)، 1-14.
الصفدی، صلاح الدین (2000). الوافی بالوفیات. التحقیق: أحمد الأرناؤوط وترکی مصطفى. بیروت: دار إحیاء التراث.
العرجا، جهاد یوسف (2008). الأسلوب بین الرجل والمرأة دراسة لغویة إحصائیة. نشریة اللغة والأدب، (23)، 1-24.
الفاخوری، حنا (1363). تاریخ ادبیات زبان عربی. ترجمة عبدالمحمد آیتی، تهران: توس.
قنوات، عبدالرحیم (1378). قاضی ناصح‌الدین ارجانی، مجلة مطالعات اسلامی، (45 و 46)، 287-298.
مصلوح، سعد (1992). الأسلوب: دراسة لغویة إحصائیة. الطّبعة الثّانیة، القاهرة: عالم الکتب.
مهدوی کنی، محمد سعید (1386). مفهوم سبک زندگی و گستره آن در علوم اجتماعی. فصلنامه تحقیقات فرهنگی، 1 (۱)، 199-230.
ناعمی، زهره؛ ترابی حور، لیلا (1398). بررسی ادبیّت سبک مجموعه شعری «رستاخیز» سیمین بهبهانی و «قالت لی السّمراء» نزار قبانی براساس معادله بوزیمان. کاوش‌نامه ادبیّات تطبیقی (مطالعات تطبیقی عربی - فارسی)، 9 (63)، 123-143.