سیمای شهیدان؛ قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در شعر پایداری (مطالعه موردی: شعرعلی داوودی و حمید حلمی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

شهید «حاج قاسم سلیمانی» و «ابومهدی المهندس» دو مجاهد پرآوازه و مظهر اقتدار ملّی دو کشور ایران و عراق هستند که با شهادت خود باعث دمیده‌شدن روح مقاومت در منطقة غرب آسیا و بلکه در جهان شدند. آن‎ها ادبیات پایداری را نه در قالب کلمات و جملات بلکه در عمل و کردار خود به منصة ظهور گذاشتند. ادبیات پایداری امروزه در دنیا در حوزة شعر و ادب جهت‎گیری واحدی را دنبال می‎کند و به همین دلیل توجّه ادیبان زیادی را به خود معطوف داشته است. شاعران و نویسندگان هم‌سو با مردم بن‎مایه‎های پایداری را در آثار خود منعکس و از این روش مردم را به مبارزه درراه اهداف خود تشویق کرده‎اند. امروزه بن‎مایه‎های پایداری مرزها را درنوردیده و مکاتب مختلفی را برای خود برگزیده است. بررسی این بن‎مایه‎ها در دو زبان مختلف و وسعت‌بخشیدن به دامنۀ بحث، موجب همدلی و تقویت هرچه بیشتر این مفاهیم در فراسوی مرزها شده و بر میزان تأثیرگذاری آن می‎افزاید. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی و براساس نظریة ادبیات تطبیقی اسلامی، بر آن است تا به مضامین مشترک پایداری در شعر علی داوودی و حمید حلمی دربارة این دو سردار شهید بپردازد. بررسی‎های به‌عمل‌آمده بیانگر آن است که محورهای مبارزه در ایران و عراق به‌علّت نزدیکی جغرافیایی و اشتراکات دینی کمابیش مشابه هم بوده است. مهم‎ترین یافتۀ پژوهش حاضر ضمن تعیین ابزارهای ادبی به‎کاررفته در شعر دو شاعر آن است که حلمی بیشتر برای بازنمایی حادثة شهادت سرداران مقاومت به هجوهای گزنده روی آورده در حالی که بیان داوودی اغلب حماسی و امیدوارانه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Image of a Martyr; Haj Qasem Soleimani and Abu Mehdi Mohandes in Sustainability Poetry (Case Study: Poetry by Ali Davoodi and Hamid Helmi)

نویسندگان [English]

 • Fershteh Malki 1
 • Mohammadnabi Ahmadi 2
 • Tooraj Zinivand 3
1 M.A Student Arabic Language and Literature Dept, University of Razi, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor of Department of Arabic Language and Literature Dept, University of Razi, Kermanshah, Iran
3 Professor of Department of Arabic Language and Literature Dept, University of Razi, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Martyr Haj Qasem Soleimani and Abu Mehdi Mohandes are two famous Mujahideen and the manifestation of national authority of Iran and Iraq. With their martyrdom, they blew the spirit of resistance in the West Asian region and in the World. They brought literature to the fore, not in the form of words and sentences, but in their actions and deeds. The literature of the stability of the world in the field of poetry and literature Follow a single orientation. Hence, it has attracted the attention of many writers. Poets and writers in line with the people have reflected the foundations of Sustainability in their woeks and Inthisway, they have encouraged people to fight for their goals. Tody the foundations of sustainability have Crossed borders and choosen different schools for themselves. Examining these themes in two different languages and expanding the scope of the discussion, causes empathy and strengthens as much as possible beyond the borders and increases its effectiveness. This descriptive-analytical study whith a comparative approach based on the Americans school in comparative literature, in thends to address the common themes of stability in the poetry of Ali Davoodi and Hamid Helmi about the two commanders of Martry Haj Qasem soleimani and AbuMehdi Al-Mohandes. Studies show that the axes of struggle in Iran and Iraq have been somewhat similar due to geographical proximity and religious commonalities. The most important finding of this research is determining the literary tools used in the poetry of two poets is that Helmi often resorted to biting satire to represent the tragedy of the martyrdom of the resistance leaders, while Davoodi expression is of the epic and somewhat hopeful.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Comparative Literature
 • Sustainability themes
 • Martyrs of Resistance
 • Ali Davoodi
 • Hamid Helmi
 • Haj Qasem Soleimani
 • Abu Mehdi Mohandes

عنوان مقاله [العربیة]

صورة الشّهیدین؛ قاسم سلیمانی وأبومهدی المهندس فی شعر المقاومة (شعر علی داوودی وحمید حلمی نموذجاً)

چکیده [العربیة]

الشّهیدان «القاسم السلیمانی» و«أبو مهدی المهندس» مجاهدان مشهوران ومظهران من مظاهر السلطة الوطنیّة لإیران والعراق، وبث استشهادهما روح المقاومة فی منطقة غرب آسیا وفی العالم. هما البنابراینن تجسّدا أدب المقاومة تجسّدا حقیقیّا، لا بالأقوال والجمل فقط بل بأفعالهم.یتبع أدب المقاومة فی عالم الیوم فی مجال الشّعر والأدب اتجاهاً واحداً ومن ثمّ لفت انتباه العدید من الأدبا. أظهر الشعراء والکتّاب المتوافقون مع النّاس أسس الاستدامة فی أعمالهم وبالتالی شجّعوا الناس علی النضال من أجل أهدافهم. الیوم، أساسیّات الاستدامة اجتازت الحدود واختارت لنفسها مدارس مختلفة. إنّ دراسة هذه المواضیع باللغات المختلفة وتوسیع نطاق المناقشة، یسبّب التعاطف ویقوّی هذه المفاهیم قدر الإمکان خارج الحدود ویزید من فعالیتها. هذا البحث فی ضوء المنهج الوصفی - التحلیلی والمنهج المقارن مبنیّ علی المدرسة الإسلامیّة فی الأدب المقارن، ویهدف إلی تناول موضوعات الاستقرار المشترکة فی شعر علی الداوودی وحمید حلمی عن الشّهیدین «قاسم السلیمانی» و «أبو مهدی المهندس». تشیر الدّراسات إلی أنّ محاور الصراع فی إیران والعراق متشابهة إلی حدّ ما بسبب القرب الجغرافی والقواسم الدّینیّة المشترکة. أهمّ ما توصّل هذا البحث إلیه، مع التحدید الأدوات الأدبیّة المستخدمة فی شعر شاعریه هو أنّ حلمی لجأ فی کثیر من الأحیان إلی السخریّة اللاذعة لتمثیل مأساة استشهاد قادة المقاومة، فی حین أن أغلبیّة تعابیر داوودی یکون ملحمیّاً ومفعماً بالأمل والرجاء إلی الآمال والتطلعات.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الأدب المقارن الإسلامی
 • أساسیّات الاستدامة
 • شهداء المقاومة
 • علی داوودی
 • حمید حلمی
 • قاسم سلیمانی
 • أبو مهدی المهندس
قرآن مجید (1384). ترجمۀ محمدمهدی فولادوند. چاپ چهارم. تهران: دارالقرآن الکریم.
نهج‌البلاغه (1392). ترجمۀ محمد دشتی. چاپ چهارم. قم: امیرالمؤمنین (ع).
آفی، نوئل مک. (1384). ژولیا کریستوا. ترجمۀ مهرداد پارسا. تهران: مرکز
پور‎نامداریان، تقی؛ خسروی شکیب، محمد (1387). دگردیسی نماد‎ها در شعر معاصر. دوفصلنامة علمی - پژوهشی (پژوهش زبان و ادبیات فارسی)، (11)، 147-162.
تفتازانی، سعدالدین (1389). شرح المختصر. چاپ ششم. قم: اسماعیلیان.
حلمی البغدادی، حمید (2020). أصفیاء العراق. بیروت: مؤسّسة البلاغ.
داوودی، علی (1399). ققنوس قدس. چاپ اوّل. قم: خط مقدم.
دیاری‌نژاد، عزت‌الله (1394). تحلیل محتوایی و ساختاری رثای حسینی «مطالعه موردی: جلد دوم کتاب ادب الطف». پایان‌نامة کارشناسی‎ارشد دانشگاه رازی. استاد راهنما: تورج زینی‎وند. کرمانشاه: دانشگاه رازی.
شکری، غالی (1366). ادبیات مقاومت. ترجمة محمدحسین رحمانی. تهران: نشر نو.
شمیسا، سیروس (1373). بیان. چاپ چهارم. تهران: فردوس.
شفیعی کدکنی، محمدرضا (1371). شاعر آیینهها. چاپ سوم. تهران: آگاه.
صفوی، کورش (1394). معنی‌شناسی کاربردی. چاپ سوم. تهران: همشهری.
غنیمی هلال، محمد (1373). ادبیات تطبیقی. ترجمۀ مرتضی آیت‌الله‌زاده شیرازی. تهران: امیرکبیر.
قربانی، مهدی (1388). هزار و یک حدیث رضوی. ترجمة علی آیتی. مشهد: قاف مشهد الرضا (ع).
محسنی، علی‌اکبر (1396). بازتاب پیامدهای استبداد در شعر احمد مطر. نشریۀ ادبیات پایداری (ادب و زبان نشریه دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی کرمان)، 9 (16)، 238-258.
متنبّی، أحمد بن حسن (بی‎تا). دیوان متنبی. بیروت: دار صادر.
ولک، رنه؛ آوستن، وارن (1373). نظریۀ ادبیات. ترجمۀ ضیاء موحد و پرویز مهاجر. تهران: علمی و فرهنگی.