خوانش‌پذیری شعر فاطمه ناعوت و محمدرضا شفیعی‌کدکنی بر اساس نظریه «شعور مادّه»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

شعور ماده، دیدگاهی‎ است در امتداد آراء هستی‎شناسان و نواندیشان و برآیندی از سلسله پژوهش‎های میدانی و آزمایشگاهی پیرامون دو مقوله ماده و شعور که در سده‎های اخیر ابعاد جدیدی از آن مورد توجه قرار گرفته است. مطابق این نظریه‎، قلمرو شعور و ادراک بسیار گسترده و همه اشیاء شعورمند هستند. این نظریه که بن‎مایۀ اصلی آن وامدار فلسفه و عرفان شرقی است، در آثار شاعران معاصر عربی و فارسی نیز تبلور یافته است که ازجمله تعقیب‎کنندگان آن، فاطمه ناعوت، شاعر و روزنامه‎نگار مصری و محمدرضا شفیعی کدکنی می‎باشند. مقوله شعور ماده، در شعر هر دو شاعر، حضور قابل توجهی دارد و ذهن آن‌ها را بر آن داشته است تا روح این معنا را در حوادث و اشکال مختلف امروز تسرّی بخشند. به همین علت، خوانش‎پذیری شعرشان بر مبنای نظریه شعور ماده از مهم‎ترین یافته‎ها در مسیر بررسی شعر این دو شاعر است. مقالۀ حاضر بر آن است تا میزان انطباق آثار دو شاعر را با مبانی نظریه شعور ماده مورد بررسی قرار دهد. نتیجۀ این بررسی نشان می‎دهد، ناعوت و شفیعی، ضمن پذیرش درک‎پذیری و شعورمند بودن عناصر، روابط بین اشیاء را براساس شبکه‎‎های نظام‎مند، حافظه پنهان و هوشمندی، کشف و با استفاده از فن‌های شعری انعکاس بخشیده‎اند و البته برای فرار از پیچیدگی‎های زبان فلسفی و عرفانی، عموماً از سوژه‎های ملموس در شعر استفاده کرده‎اند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Readability of Mohammad Reza Shafi'i Kadkani and Fatemeh Naoot's poetry based on the theory of matter consciousness

نویسندگان [English]

 • Farhad Rajabi 1
 • Amir Farhangdust 2
1 Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Ph.D. student, Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Matter consciousness is a view along the lines of ontologists and modernists and the result of a series of field and laboratory research on the two categories of matter and consciousness, new dimensions of which have been considered in recent centuries. According to this theory, the realm of consciousness and perception is very wide and all objects are conscious. This theory, the main basis of which is indebted to Eastern philosophy and mysticism, has been crystallized in the works of contemporary Arabic and Persian poets, Among its followers are Mohammad Reza Shafiei Kadkani and Fatemeh Naoot. The category of material consciousness has a significant presence in the poetry of two poets and has made the minds of two poets to spread the spirit of this meaning in various events and forms today. For this reason, the readability of their poetry based on the theory of matter consciousness is one of the most important findings in the study of their poetry. The present article intends to examine the degree of compatibility of the works of the two poets with the foundations of the theory of matter consciousness. The results of this study show that Naoot and Shafi'i, while accepting the perceptibility and intelligence of the elements, discovered the relationships between objects based on systematic networks, hidden memory and intelligence, and reflected them using poetic techniques, albeit for Escape from the complexities of philosophical and mystical language have generally used tangible subjects in poetry.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hidden memory
 • philosophical language
 • material consciousness
 • Fatemeh Naoot
 • Shafiee Kadkani

عنوان مقاله [العربیة]

قراءة شعر فاطمة ناعوت ومحمدرضا شفیعی کدکنی على ضوء نظریة «وعی المادة»

چکیده [العربیة]

وعی المادة هو وجهة نظر على غرار الأنطولوجیین والحداثیین ونتیجة لسلسلة من الأبحاث المیدانیة والمخبریة حول فئتی المادة والوعی، والتی تم النظر فی أبعاد جدیدة لهما فی القرون الأخیرة. وفقًا لهذه النظریة، فإنَّ مجال الوعی والإدراک واسع جدًا وجمیع الأشیاء واعیة. قد تبلورت هذه النظریة، التی أساسها مدین للفلسفة الشرقیة والتصوف، فی أعمال الشعراء العرب والفارسیین المعاصرین. من متابعیها فی هذا المجال، الشاعرة و الصحفیة المصریة فاطمة ناعوت ومحمدرضا شفعیی کدکنی. إن فئة وعی المادة لها حضور کبیر فی شعر شاعرین وقد جعلت عقول شاعرین تنشر روح هذا المعنى فی مختلف الأحداث والأشکال الیوم. لهذا السبب، فإن قراءة شعرهم بناءً على نظریة وعی المادة هی إحدى أهم النتائج فی دراسة شعرهما. تهدف هذه المقالة إلى دراسة درجة توافق أعمال الشاعرین مع أسس نظریة وعی المادة. تظهر نتائج هذه الدراسة أنهما مع قبول الإدراک والذکاء للعناصر، فقد اکتشفا العلاقات بین الأشیاء على أساس شبکات منهجیة، و الذاکرة المخفیة و الذکاء ، وعکسوها باستخدام التقنیات الشعریة و بالطبع، من أجل الهروب من تعقیدات اللغة الفلسفیة والصوفیة، فقد استخدما بشکل عام مواضیع ملموسة فی الشعر.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الذاکرة الخفیة
 • اللغة الفلسفیة
 • وعی المادة
 • فاطمة ناعوت
 • شفیعی‎کدکنی
ابن عربی، محمد بن علی (1383). کشف المعنی عن سرّ اسماء الحسنی. ترجمۀ علی زمانی. چاپ دوم. قم: مطبوعات دینی.
ابن عربی، محمد بن علی (1422). تفسیر إبن عربی. إعداد سمیر مصطفی رباب. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
ابن منظور، جمال الدین ابوالفضل (1993). لسان العرب. الطبعة الثالة. بیروت: دار صادر.
ابن‌سینا، ابوعلی (1999). الإشارات و التنبیهات. شرح نصیرالدین طوسی. بیروت: دار المعارف.
افلاطون (1380). دورۀ آثار افلاطون. ترجمۀ محمدحسن لطفی. چاپ دوم. تهران: خوارزمی.
ایموتو، ماسارو (1390). نیروی حقیقی آب. ترجمۀ نفیسه معتکف. چاپ چهارم. تهران: درسا.
پویمان، لویی (1384). اخلاق زیستمحیطی. ترجمۀ محمدمهدی رستمی، تهران: سازمان حفاظت محیط‎زیست.
جمال‎زاده، عبدالرضا (1383). عالم کبیر و عالم صغیر. دین و سیاست، 1 (2)، 9-24.
رضایی‎زاده، محمود (1385). مهارتهای مدیریت خویشتنداری. تهران: مؤسسۀ تحقیقات و آموزش مدیریت.
شفیعی کدکنی، محمدرضا (1376 الف). هزارۀ دوم آهوی کوهی. تهران: سخن.
شفیعی کدکنی، محمدرضا (1376 ب). آیینهای برای صداها. تهران: سخن.
شفیعی کدکنی، محمدرضا (1377). آواز باد و باران. تهران: سخن.
شفیعی کدکنی، محمدرضا (1388). در کوچه‌باغ‌های نیشابور. چاپ چهاردهم. تهران: سخن.
صحرائی، قاسم؛ فتح‌اللهی، علی (1394). پویایی و ایستایی نظام هستی از دیدگاه مولوی بلخی. عرفانیات در ادب فارسی، 6 (22)، 23-48.
صدرالدین‎شیرازی، محمد (1380). اسفار اربعه. ترجمۀ محمد خواجوی. تهران: مولی.
طاهری، محمدعلی، (1388). انسان از منظری دیگر. چاپ نهم. تهران: بیژن.
غفوری، همایون (1390). تئوری شعور. ملایر: کبریا.
فرشاد، محسن (1385). ژرفای هستی. تهران: علم.
فرشاد، محسن (1387). راز و رمزهای کیهان. تهران: علم.
کنفورت، موریس (1358). ماتریالیسم دیالکتیک. چاپ دوم. تهران: نگاه.
لوسیر، مایکل (2009). قانون الجذب. الطبعة الثالثة. ریاض: مکتبة جریر.
محمد منصور، إبراهیم (1999). الأثر الصوفی فی الشعر العربی المعاصر. القاهرة: دار الأمین.
مسعودی، ناصر (1395). یک: کوانتوم، عرفان و درمان. چاپ یازدهم. تهران: مثلث.
مصطفی، إبراهیم و آخرون (2004). معجم الوسیط. الطبعة الرابعة. القاهرة: مکتبة الشروق الدولیة.
مطهری، مرتضی (1372). مجموعۀ آثار. تهران: صدرا.
مولوی، جلال‌الدین محمد (1385). فیه ما فیه. تصحیح: بدیع‌الزمان فروزانفر. تهران: نگاه.
ناعوت، فاطمه (2007). هیکل الزَهر. بیروت: دار النهضة العربیة.
ناعوت، فاطمه (2012). صانع الفرح. القاهرة: دار میریت.
ناعوت، فاطمه (2016). الأوغاد لا یسمعون الموسیقی. القاهرة: دار العین للنشر.
نسفی، عزیزالدّین (1993). الإنسان الکامل. مقدّمه و تصحیح هانری کربن. چاپ سوم. تهران: انستیتو ایران و فرانسه.