شگردهای روایتِ زمان در ادبیّات پایداری فلسطین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

زمان در ادبیات پایداری فلسطین، شبیه زمان از دست رفته مردمان فلسطین، پیچیده ودرهم است. لذا نویسندگان حوزه­ی ادب پایداری فلسطین، از شگردهای روایت زمان، بهره بسیاری برده­اند به گونه­ای که تحلیل آن را در درک درونمایه داستانی امری ضروری نموده است. غسّان کنفانی در دو رمان ارزشمند: «مردان آفتاب» و «برایتان چه مانده؟» از عنصر زمان وترفند­های روایی آن برای بیان درونمایه داستانی به خوبی بهره می­برد. از این­رو، ترتیب خطی رخداد­ها را در متن داستانی، نادیده می­گیرد وبا تکیه­ی شگردهای گوناگون روایت زمان، مانند «پس­نگری»، رفتن به آینده، آرایش­های زمانی چون: مکث، تلخیص، حذف و صحنه، اطلاعات گسترده ای در اختیار خواننده قرار می دهد وعلل حوادث و انگیزه شخصیت ها و نگرانی­های روحی آنان را برملا می­سازد و به عنوان محرّکی ارزشمند، داستان را به پیش می­برد. تحلیل روایت زمان نشان می­دهد که غسّان کنفانی توانسته است با بهره گیری از ابزارهای روایت زمان ، عنصر زمان، در داستان­هایش کارآ و در پیشبرد روند داستان مؤثّر نماید.
 

کلیدواژه‌ها