دیدگاه¬های سیاسی- مذهبی کمیت در هاشمیات و اندیشه¬ی ناقدان

چکیده

کمیت بن زید اسدی ( 60-126 ﻫ.ق ) یکی از شاعران نامدار شیعی در روزگار امویان به شمار می­آید که در دفاع از عقیده­ی خود شعرهای فراوانی سروده است. شعر او نمایانگر جهاد و مبارزه علیه حاکمان ستمگر اموی است. تاریخ­نویسان و نویسندگان قدیم و جدید در خصوص گرایش های سیاسی،مذهبی کمیت، عقاید و نظرهای گوناگون و بعضاً متناقضی ارائه نموده­اند. گروهی او را زیدی مذهب، و از غالیان شیعه و رافضی دانسته­اند و از نظر سیاسی نیز او را نزاری متعصّب؛ ضد یمنی گفته­اند. برخی هم، در تشیّع او تردید کرده و او را به تناقض گویی متّهم نموده اند. نگارندگان در این جستار به نقد و بررسی دیدگاه ها و اندیشه­های تاریخ‌نویسان پرداخته و تلاش کرده­اند با تکیه بر هاشمیات و دیگر اسناد ادبی، تاریخی، تصویری واقعی از دیدگاه های سیاسی- مذهبی کمیت ارائه نمایند.
 

کلیدواژه‌ها