بررسی نقش مضامین در ادبیّات و کاربرد‌های آن در ادبیّات تطبیقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ادبیّات انگلیسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار گروه ادبیّات انگلیسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

گسترۀ پژوهش حاضر، بررسی و تشریح اهمّیّت به‌کارگیری بُن‌مایه یا مضمون، به‌ عنوان روش تحقیق در مطالعات تطبیقی است. هرچند به ظاهر این موضوع شاکلۀ از پیش تعریف‌شده‌ای دارد و در نگاه اوّل سبک و سیاق جدیدی را در مطالعات ادبی تطبیقی فراهم نمی‌آورد، پژوهش حاضر، به اثبات این موضوع می‌پردازد که با بررسی مضامین در آثار ادبی (به عنوان یکی از عناصر مهم در مطالعۀ ادبیّات) می‌توان به نظامی پیچیده و غنی از ارجاعات و مفاهیم دست یافت که در نتیجۀ سازمان‌بندی آن‌ها شرایط مطالعۀ تطبیقی فراهم می‌شود. بخش مهمّی از این نظام، به بافت فرهنگی و اجتماعی در پس آثار ادبی باز‌می‌گردد که منبعی قابل ‌ارجاع و نامحدود از معانی را برای خوانندۀ نکته‌بین فراهم می‌سازد. این نکته، فرصت را برای بحث و گفتگو در زمینۀ چند نکتۀ اساسی در حوزۀ ادبیّات تطبیقی فراهم می‌آورد و به پرسش‌هایی از این دست پاسخ می‌دهد که هدف از انجام یک مطالعۀ تطبیقی چیست؟ در انجام آن باید چه موضوعات و عناصری را مورد بررسی قرار داد و چه روشی را در پیش گرفت؟ و اینکه نتایج این پژوهش چه کمکی به مطالعات آینده در زمینه‌های مربوطه می‌کنند؟ پاسخ به این دسته از پرسش‌های کلیدی، زمینۀ یکپارچگی در روش و چارچوب مطالعات ادبی تطبیقی، به‌ویژه جنبه‌های فرهنگی آن‌ را، به وجود می‌آورد؛ همچنین، این مطالعه در پی آن است تا چگونگی استفاده از مضامین به عنوان راهکاری خلاّقانه و بنیادی در بحث کاربرد و روش در ادبیّات تطبیقی را به بحث و گفت‌وگو گذارد.
 

کلیدواژه‌ها


References

1. Bassnett, Susan (1993); Comparative-literature: a critical introduction. Oxford-UK; Blackwell.

2. Bortolussi, Marisa and Peter Dixon (2003); Psychonarratology: Foundations for the Empirical Study ofLiterary Response. New York: Routledge.

3. Cooke, Brett and Frederick Turner, eds. (1999); Biopoetics: Evolutionary Explorations in the Arts. Lexington. KY: ICUS.

4. Hogan, Patrick Colm (2003); Cognitive Science, Literature, and the Arts: A Guide for Humanists. New York: Routledge.

5. Leitch, Vincent B., William E. Cain, eds. (2010). The Norton Anthology of Theory and Criticism. WW Norton & Company.

6. Ming, Xie [Ming Xie]. (2007); “Trying to Be on Both Sides of the Mirror at Once: I. A. Richards, Multiple Definition, and Comparative Method”, Comparative Literature Studies 44, pp. 279-97.

7. Posnett, Hutcheson Macaulay (1886); Comparative literature. London: K. Paul, Trench.

8. Said, Edward (1994); Culture and Imperialism. New York: Vintage Books.

9. Saussy, Haun (2015); Introducing Comparative Literature: New trends and Application. London & New York: Routledge.

10. Spolsky, Ellen (2002); “Darwin and Derrida: Cognitive Literary Theory as a Species of Post-Structuralism” Poetics Today 23.1, pp. 43-62.

11. Steiner, George (1993); Roncevaux” in The Return of Thematic Criticism. Werner Sollors (Ed.). Cambridge: Harvard University Press, pp. 299-300.

12. Tötösy de Zepetnek, Steven (1999); “From Comparative Literature Today toward Comparative Cultural Studies” CLCWeb: Comparative Literature and Culture 1.3, 2.

13. Wellek, René (1963); “The Crisis of Comparative Literature” Concepts of Criticism, pp. 282-295.

14. Wellek, René, and Austin Warren. (1956); Theory of literature. New York: Harcourt, Brace & World.

15. Wolf, Maryanne (2007); Proust and the Squid: The Story and Science of the Reading Brain. New York: Harper Collins.

16. Zunshine, Lisa (2010); Introduction to Cognitive Cultural Studies. Baltimore: Johns Hopkins University Press.