نقد تناص قرآنی در قصیده‌ی «ثورة فی الجحیم» از جمیل صدقی زهاوی

چکیده

چکیده
در این مقاله، ضمن بیان مفهوم بینامتنی و انواع آن، پرسش­هایی در مورد چگونگی کاربرد بینامتنی قرآنی در شعر زهاوی مطرح شده است. خلاصه­ای از  قصیده ( انقلابی در دوزخ ) از سروده­های این شاعر می­آید و هدف اصلی آن بیان می­شود. در ادامه به انواع مختلف بینامتنی که در اشعار زهاوی بسامد بیشتری دارد، اشاره می­شود که از جمله آن می­توان از مواردی چون: بینامتنی فواصل آیات، واسلوب وترکیب ها ومفردات قرآنی ( از قبیل موازی ونفی کلی وجزئی) یاد نمود. در این زمینه، نکته­ی قابل توجه، استفاده­ی شاعر به دو گونه مثبت و منفى در بینامتنی اسلوبی و ترکیبی است؛ این در حالی است که در بینامتنی فواصل آیات، استفاده منفی شاعر دیده نشده است. در زمینه بهره­گیری شاعر از  مفردات قرآنی نیز، استفاده مثبت بیشتر از استفاده منفی نمود دارد. شیوه­ی بررسی در این مقاله، به شکل تحلیل و توصیفی است.
 

کلیدواژه‌ها