نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ابراهیم دارابی بررسی رمان‌های عربی و فارسی معاصر از منظر نقد جامعه‌شناختی (مطالعة موردی: الشّحّاذ اثر نجیب‌ محفوظ و اشک سبلان نوشتة ابراهیم دارابی) [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 99-120]
 • ابراهیم‌ نصرالله تحلیل تطبیقی کاربست رئالیسم جادویی در دو رمان «حارس المدینة الضائعة» و «کولی کنار آتش» [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 51-74]
 • ابزار و لوازم نقش منابع عربی در تبیین فرهنگ و ادب ایرانیان باستان مطالعة موردپژوهانه: پند‌های مکتوب بر ابزار و لوازم زندگی [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 119-142]
 • ابن خفاجه نقد و بررسی تطبیقی تزاحم تصاویر در شعر منوچهری دامغانی و ابن خفاجه اندلسی [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 165-185]
 • ابنقتیبة بررسی تطبیقی آیین سپاهیگری ایران باستان با استناد به عیون الأخبار ابن قتیبه و شاهنامۀ فردوسی [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 75-104]
 • ابن یمین بررسی تطبیقی قصاید رضویّة ابن یمین و صاحب بن عبّاد با رویکرد بینامتنی [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 41-58]
 • ابن‌نباته سعدی تصویرشناسی ادیبان ایران از نگاه ادیبان عرب (مطالعة مورد پژوهش: صاحب‌بن عبّاد از نگاه ابن‌نباته سعدی و شریف رضی) [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 27-52]
 • ابوحنیفه دینوری بررسی تطبیقی روایت اسکندر و سفر به «شهر زنان» در اخبارالطوال دینوری و شاهنامة فردوسی [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 53-70]
 • اخبار الطوال بررسی تطبیقی روایت اسکندر و سفر به «شهر زنان» در اخبارالطوال دینوری و شاهنامة فردوسی [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 53-70]
 • ادبیات بررسی تطبیقی جلوه‌های پایداری در شعر فرّخی یزدی و عبدالرحمن یوسف [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 71-97]
 • ادبیّات تطبیقی تحلیل ماهیّت موج‌های مثبت و منفی در شعر مقاومت عربی و فارسی (بر اساس نظریة «ژیلبر دوران» در نقد ادبی) [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 127-150]
 • ادبیّات تطبیقی تصویرشناسی دیگری در ادبیّات خودی با تکیه بر داستان خسی در میقات از جلال آل احمد [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 1-26]
 • ادبیّات تطبیقی سیمای امام رضا (ع) در آینۀ شعر دعبل خزاعی و نظیری نیشابوری [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 1-17]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی سیمای امام رضا (ع) و انبیای الهی (مطالعة موردی: شعر فارسی و قرآن کریم) [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 19-39]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی سیمای امام رضا (ع) در شعر دعبل خزاعی و سیّد حمیدرضا برقعی [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 59-82]
 • ادب عربی بررسی نقش مراکز علمی ایران در پیشبرد علوم عربی و ادبی عصر عباسی (مطالعۀ موردی: دینور، قرمیسین، شهرزور و حلوان) [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 121-146]
 • ادب عربی نقش منابع عربی در تبیین فرهنگ و ادب ایرانیان باستان مطالعة موردپژوهانه: پند‌های مکتوب بر ابزار و لوازم زندگی [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 119-142]
 • ادب یونان رویکرد نقدی احسان عبّاس‏ و عبدالحسین زرّین‏ کوب در تعامل با فرهنگ و ادبیّات غرب [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 1-28]
 • ایران باستان نقش منابع عربی در تبیین فرهنگ و ادب ایرانیان باستان مطالعة موردپژوهانه: پند‌های مکتوب بر ابزار و لوازم زندگی [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 119-142]
 • اسکندر بررسی تطبیقی روایت اسکندر و سفر به «شهر زنان» در اخبارالطوال دینوری و شاهنامة فردوسی [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 53-70]
 • اشک سبلان بررسی رمان‌های عربی و فارسی معاصر از منظر نقد جامعه‌شناختی (مطالعة موردی: الشّحّاذ اثر نجیب‌ محفوظ و اشک سبلان نوشتة ابراهیم دارابی) [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 99-120]
 • الشّحاذ بررسی رمان‌های عربی و فارسی معاصر از منظر نقد جامعه‌شناختی (مطالعة موردی: الشّحّاذ اثر نجیب‌ محفوظ و اشک سبلان نوشتة ابراهیم دارابی) [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 99-120]
 • النّهر بررسی تطبیقی رمانتیسم اجتماعی در داستان کوتاه گیله‌مرد اثر بزرگ علوی و النّهر زکریا تامر [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 27-46]
 • امام رضا (ع) بررسی تطبیقی سیمای امام رضا (ع) و انبیای الهی (مطالعة موردی: شعر فارسی و قرآن کریم) [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 19-39]
 • امام رضا (ع) بازتاب بنیادهای اخلاق اجتماعی امام رضا (ع) در شعر متعهّد عربی و فارسی [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 83-102]
 • انبیای غیر اولوالعزم بررسی تطبیقی سیمای امام رضا (ع) و انبیای الهی (مطالعة موردی: شعر فارسی و قرآن کریم) [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 19-39]
 • انتقاد اجتماعی بررسی تطبیقی انتقاد اجتماعی در شعر محمود سامی بارودی و ملک الشّعرای بهار [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 47-67]
 • انسان معاصر بازتاب اسطورۀ قهرمان در شعر انسان‌گرای یوسف الخال و فروغ فرخزاد [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 1-26]

ب

 • بزرگ علوی بررسی تطبیقی رمانتیسم اجتماعی در داستان کوتاه گیله‌مرد اثر بزرگ علوی و النّهر زکریا تامر [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 27-46]
 • بینامتنیّت بررسی تطبیقی قصاید رضویّة ابن یمین و صاحب بن عبّاد با رویکرد بینامتنی [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 41-58]

پ

 • پایداری بررسی تطبیقی جلوه‌های پایداری در شعر فرّخی یزدی و عبدالرحمن یوسف [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 71-97]
 • پروین اعتصامی بررسی تطبیقی سبک زبانی و فکری و واکاوی زبان جنسیّتی در اشعار پروین اعتصامی و نازک الملائکه [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 105-125]

ت

 • ترجمه پاره ها و نکته ها [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 125-127]
 • ترجمه پاره ها و نکته ها [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 187-230]
 • ترجمه پاره ها و نکته ها [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 171-172]
 • تصویرشناسی تصویرشناسی ادیبان ایران از نگاه ادیبان عرب (مطالعة مورد پژوهش: صاحب‌بن عبّاد از نگاه ابن‌نباته سعدی و شریف رضی) [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 27-52]
 • تصویرگرایی نقد و بررسی تطبیقی تزاحم تصاویر در شعر منوچهری دامغانی و ابن خفاجه اندلسی [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 165-185]

ج

 • جامعه­شناسی انتقادی بررسی رمان‌های عربی و فارسی معاصر از منظر نقد جامعه‌شناختی (مطالعة موردی: الشّحّاذ اثر نجیب‌ محفوظ و اشک سبلان نوشتة ابراهیم دارابی) [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 99-120]
 • جلال آل احمد تصویرشناسی دیگری در ادبیّات خودی با تکیه بر داستان خسی در میقات از جلال آل احمد [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 1-26]

ح

 • حارس المدینة الضائعة تحلیل تطبیقی کاربست رئالیسم جادویی در دو رمان «حارس المدینة الضائعة» و «کولی کنار آتش» [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 51-74]
 • حکمت نقش منابع عربی در تبیین فرهنگ و ادب ایرانیان باستان مطالعة موردپژوهانه: پند‌های مکتوب بر ابزار و لوازم زندگی [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 119-142]
 • حمیدرضا برقعی بررسی تطبیقی سیمای امام رضا (ع) در شعر دعبل خزاعی و سیّد حمیدرضا برقعی [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 59-82]

خ

 • خیّام واکاوی اندیشة دم غنیمت شمری خیّامی در شعر علی محمود طه مصری [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 151-175]
 • خسی در میقات تصویرشناسی دیگری در ادبیّات خودی با تکیه بر داستان خسی در میقات از جلال آل احمد [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 1-26]
 • خوش باشی اپیکوری واکاوی اندیشة دم غنیمت شمری خیّامی در شعر علی محمود طه مصری [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 151-175]

د

 • دعبل خزاعی بررسی تطبیقی سیمای امام رضا (ع) در شعر دعبل خزاعی و سیّد حمیدرضا برقعی [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 59-82]

ر

 • راه­آب­نامه سرگشتگی روشنفکر در راه‌آب‌نامة محمّدعلی جمال‌زاده و قندیل امّ هاشمِ یحیی حقّی بر اساس رویکرد اجتماعی ادبیّات تطبیقی [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 93-118]
 • رمان بررسی رمان‌های عربی و فارسی معاصر از منظر نقد جامعه‌شناختی (مطالعة موردی: الشّحّاذ اثر نجیب‌ محفوظ و اشک سبلان نوشتة ابراهیم دارابی) [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 99-120]
 • روابط فرهنگی - ادبی ایران و عرب معاصر عبّاس اقدام (تحقیق و بررسی آثار و خدمات عبّاس خلیلی در حوزة زبان و ادب فارسی و عربی) [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 69-91]
 • روایت بررسی تطبیقی روایت اسکندر و سفر به «شهر زنان» در اخبارالطوال دینوری و شاهنامة فردوسی [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 53-70]
 • رویکرد اجتماعی سرگشتگی روشنفکر در راه‌آب‌نامة محمّدعلی جمال‌زاده و قندیل امّ هاشمِ یحیی حقّی بر اساس رویکرد اجتماعی ادبیّات تطبیقی [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 93-118]

ز

 • زبان جنسیّتی بررسی تطبیقی سبک زبانی و فکری و واکاوی زبان جنسیّتی در اشعار پروین اعتصامی و نازک الملائکه [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 105-125]
 • زبان عربی عبّاس اقدام (تحقیق و بررسی آثار و خدمات عبّاس خلیلی در حوزة زبان و ادب فارسی و عربی) [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 69-91]
 • زبان و ادبیّات فارسی عبّاس اقدام (تحقیق و بررسی آثار و خدمات عبّاس خلیلی در حوزة زبان و ادب فارسی و عربی) [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 69-91]
 • زرّین‏کوب رویکرد نقدی احسان عبّاس‏ و عبدالحسین زرّین‏ کوب در تعامل با فرهنگ و ادبیّات غرب [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 1-28]
 • زکریا تامر بررسی تطبیقی رمانتیسم اجتماعی در داستان کوتاه گیله‌مرد اثر بزرگ علوی و النّهر زکریا تامر [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 27-46]

ژ

 • ژیلبر دوران تحلیل ماهیّت موج‌های مثبت و منفی در شعر مقاومت عربی و فارسی (بر اساس نظریة «ژیلبر دوران» در نقد ادبی) [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 127-150]

س

 • سبک زنانه بررسی تطبیقی سبک زبانی و فکری و واکاوی زبان جنسیّتی در اشعار پروین اعتصامی و نازک الملائکه [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 105-125]

ش

 • شاهنامه بررسی تطبیقی آیین سپاهیگری ایران باستان با استناد به عیون الأخبار ابن قتیبه و شاهنامۀ فردوسی [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 75-104]
 • شاهنامه فردوسی بررسی تطبیقی روایت اسکندر و سفر به «شهر زنان» در اخبارالطوال دینوری و شاهنامة فردوسی [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 53-70]
 • شخصیّت امام رضا (ع) سیمای امام رضا (ع) در آینۀ شعر دعبل خزاعی و نظیری نیشابوری [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 1-17]
 • شریف رضی تصویرشناسی ادیبان ایران از نگاه ادیبان عرب (مطالعة مورد پژوهش: صاحب‌بن عبّاد از نگاه ابن‌نباته سعدی و شریف رضی) [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 27-52]
 • شرق و غرب رویکرد نقدی احسان عبّاس‏ و عبدالحسین زرّین‏ کوب در تعامل با فرهنگ و ادبیّات غرب [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 1-28]
 • شعر پایداری بررسی سنجشی نمادهای پایداری در شعر فدوی طوقان و قیصر امین‌پور [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 143-167]
 • شعر رضوی بررسی تطبیقی سیمای امام رضا (ع) و انبیای الهی (مطالعة موردی: شعر فارسی و قرآن کریم) [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 19-39]
 • شعر رضوی بررسی تطبیقی مدایح رضوی در شعر عربی و فارسی از ابتدا تا پایان قرن دهم [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 103-121]
 • شعر عربی بررسی تطبیقی مدایح رضوی در شعر عربی و فارسی از ابتدا تا پایان قرن دهم [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 103-121]
 • شعر عربی و فارسی بررسی ناسیونالیسم ایرانی و عربی و بازتاب آن در شعر دوران مشروطه ایران و نهضت عرب [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 29-50]
 • شعر فارسی بررسی تطبیقی مدایح رضوی در شعر عربی و فارسی از ابتدا تا پایان قرن دهم [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 103-121]
 • شعر متعهّد سیمای امام رضا (ع) در آینۀ شعر دعبل خزاعی و نظیری نیشابوری [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 1-17]
 • شعر متعهّد دینی بازتاب بنیادهای اخلاق اجتماعی امام رضا (ع) در شعر متعهّد عربی و فارسی [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 83-102]
 • شعر معاصر فارسی و عربی بررسی تطبیقی جلوه‌های پایداری در شعر فرّخی یزدی و عبدالرحمن یوسف [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 71-97]

ص

 • صاحب بن عبّاد بررسی تطبیقی قصاید رضویّة ابن یمین و صاحب بن عبّاد با رویکرد بینامتنی [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 41-58]
 • صاحب‌بن عبّاد تصویرشناسی ادیبان ایران از نگاه ادیبان عرب (مطالعة مورد پژوهش: صاحب‌بن عبّاد از نگاه ابن‌نباته سعدی و شریف رضی) [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 27-52]

ع

 • عبد الرحمن یوسف بررسی تطبیقی جلوه‌های پایداری در شعر فرّخی یزدی و عبدالرحمن یوسف [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 71-97]
 • علی محمود طه واکاوی اندیشة دم غنیمت شمری خیّامی در شعر علی محمود طه مصری [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 151-175]
 • علوم عربی بررسی نقش مراکز علمی ایران در پیشبرد علوم عربی و ادبی عصر عباسی (مطالعۀ موردی: دینور، قرمیسین، شهرزور و حلوان) [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 121-146]
 • عناصر مقاومت بررسی سنجشی نمادهای پایداری در شعر فدوی طوقان و قیصر امین‌پور [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 143-167]
 • عیون الأخبار بررسی تطبیقی آیین سپاهیگری ایران باستان با استناد به عیون الأخبار ابن قتیبه و شاهنامۀ فردوسی [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 75-104]

ف

 • فدوی طوقان بررسی سنجشی نمادهای پایداری در شعر فدوی طوقان و قیصر امین‌پور [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 143-167]
 • فردوسی بررسی تطبیقی آیین سپاهیگری ایران باستان با استناد به عیون الأخبار ابن قتیبه و شاهنامۀ فردوسی [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 75-104]
 • فروغ فرخزاد بازتاب اسطورۀ قهرمان در شعر انسان‌گرای یوسف الخال و فروغ فرخزاد [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 1-26]
 • فضیلت اخلاقی بازتاب بنیادهای اخلاق اجتماعی امام رضا (ع) در شعر متعهّد عربی و فارسی [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 83-102]

ق

 • قصیدة رضویّه بررسی تطبیقی قصاید رضویّة ابن یمین و صاحب بن عبّاد با رویکرد بینامتنی [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 41-58]
 • قیصر امین­پور بررسی سنجشی نمادهای پایداری در شعر فدوی طوقان و قیصر امین‌پور [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 143-167]
 • قطب‌های متضاد تحلیل ماهیّت موج‌های مثبت و منفی در شعر مقاومت عربی و فارسی (بر اساس نظریة «ژیلبر دوران» در نقد ادبی) [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 127-150]
 • قندیل امّ هاشم سرگشتگی روشنفکر در راه‌آب‌نامة محمّدعلی جمال‌زاده و قندیل امّ هاشمِ یحیی حقّی بر اساس رویکرد اجتماعی ادبیّات تطبیقی [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 93-118]

ک

 • کولی کنار آتش تحلیل تطبیقی کاربست رئالیسم جادویی در دو رمان «حارس المدینة الضائعة» و «کولی کنار آتش» [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 51-74]

گ

 • گزارش پاره ها و نکته ها [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 125-127]
 • گزارش پاره ها و نکته ها [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 187-230]
 • گزارش پاره ها و نکته ها [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 171-172]
 • گفتگو.. پاره ها و نکته ها [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 125-127]
 • گفت و گو.. پاره ها و نکته ها [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 171-172]
 • گفت و گو... پاره ها و نکته ها [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 187-230]
 • گیله­مرد بررسی تطبیقی رمانتیسم اجتماعی در داستان کوتاه گیله‌مرد اثر بزرگ علوی و النّهر زکریا تامر [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 27-46]

م

 • محمّدعلی جمال­زاده سرگشتگی روشنفکر در راه‌آب‌نامة محمّدعلی جمال‌زاده و قندیل امّ هاشمِ یحیی حقّی بر اساس رویکرد اجتماعی ادبیّات تطبیقی [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 93-118]
 • محمود سامی البارودی بررسی تطبیقی انتقاد اجتماعی در شعر محمود سامی بارودی و ملک الشّعرای بهار [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 47-67]
 • محور عمودی شعر نقد و بررسی تطبیقی تزاحم تصاویر در شعر منوچهری دامغانی و ابن خفاجه اندلسی [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 165-185]
 • مدح بررسی تطبیقی مدایح رضوی در شعر عربی و فارسی از ابتدا تا پایان قرن دهم [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 103-121]
 • مراکز علمی ایران بررسی نقش مراکز علمی ایران در پیشبرد علوم عربی و ادبی عصر عباسی (مطالعۀ موردی: دینور، قرمیسین، شهرزور و حلوان) [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 121-146]
 • مشروطه بررسی ناسیونالیسم ایرانی و عربی و بازتاب آن در شعر دوران مشروطه ایران و نهضت عرب [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 29-50]
 • معرفی و نقد کتاب پاره ها و نکته ها [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 125-127]
 • معرفی و نقد کتاب پاره ها و نکته ها [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 187-230]
 • معرفی و نقد کتاب پاره ها و نکته ها [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 171-172]
 • مقامات بدیع الزمان مقایسة خاصیّت تنوّع واژگان در اسلوب میان مقامات عربی و فارسی (مقامات بدیع الزمان همدانی، أحادیث ابن درید و مقامات حمیدی) [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 146-164]
 • مقامات حمیدی مقایسة خاصیّت تنوّع واژگان در اسلوب میان مقامات عربی و فارسی (مقامات بدیع الزمان همدانی، أحادیث ابن درید و مقامات حمیدی) [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 146-164]
 • ملک الشّعرای بهار بررسی تطبیقی انتقاد اجتماعی در شعر محمود سامی بارودی و ملک الشّعرای بهار [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 47-67]
 • منحنی تراکم مقایسة خاصیّت تنوّع واژگان در اسلوب میان مقامات عربی و فارسی (مقامات بدیع الزمان همدانی، أحادیث ابن درید و مقامات حمیدی) [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 146-164]
 • منحنی تناقص مقایسة خاصیّت تنوّع واژگان در اسلوب میان مقامات عربی و فارسی (مقامات بدیع الزمان همدانی، أحادیث ابن درید و مقامات حمیدی) [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 146-164]
 • منیرو روانی‌پور تحلیل تطبیقی کاربست رئالیسم جادویی در دو رمان «حارس المدینة الضائعة» و «کولی کنار آتش» [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 51-74]
 • منوچهری دامغانی نقد و بررسی تطبیقی تزاحم تصاویر در شعر منوچهری دامغانی و ابن خفاجه اندلسی [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 165-185]

ن

 • نازک الملائکه بررسی تطبیقی سبک زبانی و فکری و واکاوی زبان جنسیّتی در اشعار پروین اعتصامی و نازک الملائکه [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 105-125]
 • نسبت کلی تنوّع مقایسة خاصیّت تنوّع واژگان در اسلوب میان مقامات عربی و فارسی (مقامات بدیع الزمان همدانی، أحادیث ابن درید و مقامات حمیدی) [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 146-164]
 • نظیری نیشابوری سیمای امام رضا (ع) در آینۀ شعر دعبل خزاعی و نظیری نیشابوری [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 1-17]
 • نقدادبی رویکرد نقدی احسان عبّاس‏ و عبدالحسین زرّین‏ کوب در تعامل با فرهنگ و ادبیّات غرب [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 1-28]
 • نقد نقد پاره ها و نکته ها [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 125-127]
 • نقد نقد پاره ها و نکته ها [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 187-230]
 • نقد نقد پاره ها و نکته ها [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 171-172]
 • نهضت عرب بررسی ناسیونالیسم ایرانی و عربی و بازتاب آن در شعر دوران مشروطه ایران و نهضت عرب [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 29-50]

و

 • واژگان کلیدی: احسان عبّاس‏ رویکرد نقدی احسان عبّاس‏ و عبدالحسین زرّین‏ کوب در تعامل با فرهنگ و ادبیّات غرب [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 1-28]
 • واژگان کلیدی: اخلاق اجتماعی بازتاب بنیادهای اخلاق اجتماعی امام رضا (ع) در شعر متعهّد عربی و فارسی [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 83-102]
 • واژگان کلیدی: ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی سبک زبانی و فکری و واکاوی زبان جنسیّتی در اشعار پروین اعتصامی و نازک الملائکه [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 105-125]
 • واژگان کلیدی: ادبیات تطبیقی تصویرشناسی ادیبان ایران از نگاه ادیبان عرب (مطالعة مورد پژوهش: صاحب‌بن عبّاد از نگاه ابن‌نباته سعدی و شریف رضی) [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 27-52]
 • واژگان کلیدی: ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی انتقاد اجتماعی در شعر محمود سامی بارودی و ملک الشّعرای بهار [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 47-67]
 • واژگان کلیدی: ادبیّات تطبیقی سرگشتگی روشنفکر در راه‌آب‌نامة محمّدعلی جمال‌زاده و قندیل امّ هاشمِ یحیی حقّی بر اساس رویکرد اجتماعی ادبیّات تطبیقی [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 93-118]
 • واژگان کلیدی: ادبیّات معاصر فارسی و عربی بررسی سنجشی نمادهای پایداری در شعر فدوی طوقان و قیصر امین‌پور [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 143-167]
 • واژگان کلیدی:ارتش ایران باستان بررسی تطبیقی آیین سپاهیگری ایران باستان با استناد به عیون الأخبار ابن قتیبه و شاهنامۀ فردوسی [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 75-104]
 • واژگان کلیدی: اسطورۀ قهرمان بازتاب اسطورۀ قهرمان در شعر انسان‌گرای یوسف الخال و فروغ فرخزاد [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 1-26]
 • واژگان کلیدی: امام رضا (ع) بررسی تطبیقی قصاید رضویّة ابن یمین و صاحب بن عبّاد با رویکرد بینامتنی [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 41-58]
 • واژگان کلیدی: امام رضا (ع) بررسی تطبیقی سیمای امام رضا (ع) در شعر دعبل خزاعی و سیّد حمیدرضا برقعی [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 59-82]
 • واژگان کلیدی: امام رضا (ع) بررسی تطبیقی مدایح رضوی در شعر عربی و فارسی از ابتدا تا پایان قرن دهم [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 103-121]
 • واژگان کلیدی: پند ایرانی نقش منابع عربی در تبیین فرهنگ و ادب ایرانیان باستان مطالعة موردپژوهانه: پند‌های مکتوب بر ابزار و لوازم زندگی [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 119-142]
 • واژگان کلیدی: تزاحم تصاویر نقد و بررسی تطبیقی تزاحم تصاویر در شعر منوچهری دامغانی و ابن خفاجه اندلسی [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 165-185]
 • واژگان کلیدی:تصویرشناسی تصویرشناسی دیگری در ادبیّات خودی با تکیه بر داستان خسی در میقات از جلال آل احمد [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 1-26]
 • واژگان کلیدی: تنوّع واژگان مقایسة خاصیّت تنوّع واژگان در اسلوب میان مقامات عربی و فارسی (مقامات بدیع الزمان همدانی، أحادیث ابن درید و مقامات حمیدی) [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 146-164]
 • واژگان کلیدی: دعبل خزاعی سیمای امام رضا (ع) در آینۀ شعر دعبل خزاعی و نظیری نیشابوری [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 1-17]
 • واژگان کلیدی: دم غنیمت شمری واکاوی اندیشة دم غنیمت شمری خیّامی در شعر علی محمود طه مصری [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 151-175]
 • واژگان کلیدی: دورۀ عباسیان بررسی نقش مراکز علمی ایران در پیشبرد علوم عربی و ادبی عصر عباسی (مطالعۀ موردی: دینور، قرمیسین، شهرزور و حلوان) [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 121-146]
 • واژگان کلیدی: رمانتیسم اجتماعی بررسی تطبیقی رمانتیسم اجتماعی در داستان کوتاه گیله‌مرد اثر بزرگ علوی و النّهر زکریا تامر [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 27-46]
 • واژگان کلیدی: شعر پایداری عربی و فارسی تحلیل ماهیّت موج‌های مثبت و منفی در شعر مقاومت عربی و فارسی (بر اساس نظریة «ژیلبر دوران» در نقد ادبی) [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 127-150]
 • واژگان کلیدی: شهر زنان بررسی تطبیقی روایت اسکندر و سفر به «شهر زنان» در اخبارالطوال دینوری و شاهنامة فردوسی [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 53-70]
 • واژگان کلیدی: عبّاس خلیلی عبّاس اقدام (تحقیق و بررسی آثار و خدمات عبّاس خلیلی در حوزة زبان و ادب فارسی و عربی) [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 69-91]
 • واژگان کلیدی: فرّخی یزدی بررسی تطبیقی جلوه‌های پایداری در شعر فرّخی یزدی و عبدالرحمن یوسف [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 71-97]
 • واژگان کلیدی: قرآن کریم بررسی تطبیقی سیمای امام رضا (ع) و انبیای الهی (مطالعة موردی: شعر فارسی و قرآن کریم) [دوره 5، شماره 20، 1394، صفحه 19-39]
 • واژگان کلیدی: ناسیونالیسم بررسی ناسیونالیسم ایرانی و عربی و بازتاب آن در شعر دوران مشروطه ایران و نهضت عرب [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 29-50]
 • واژگان کلیدی: نجیب­ محفوظ بررسی رمان‌های عربی و فارسی معاصر از منظر نقد جامعه‌شناختی (مطالعة موردی: الشّحّاذ اثر نجیب‌ محفوظ و اشک سبلان نوشتة ابراهیم دارابی) [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 99-120]

ی

 • یحیی حقّی سرگشتگی روشنفکر در راه‌آب‌نامة محمّدعلی جمال‌زاده و قندیل امّ هاشمِ یحیی حقّی بر اساس رویکرد اجتماعی ادبیّات تطبیقی [دوره 5، شماره 19، 1394، صفحه 93-118]
 • یوسف الخال بازتاب اسطورۀ قهرمان در شعر انسان‌گرای یوسف الخال و فروغ فرخزاد [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 1-26]