نمایه کلیدواژه ها

ا

 • احمد شاملو پژوهشی تطبیقی در عناصر روایتِ «مرد مصلوب» اثر احمد شاملو و «المسیح بعد الصّلب» سرودة بدر شاکر السّیاب [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 45-73]
 • احمد شاملو محمّد الماغوط واحمد شاملو فی جدلیّة العاطفة والفکرة [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 45-62]
 • ادبیّات تطبیقی داستان لیلی و مجنون در گسترۀ ادبیّات تطبیقی (مطالعۀ موردی: ادبیّات و هنرهای زیبا) [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 1-20]
 • ادبیّات تطبیقی تبلور سوررئالیسم در شعر هوشنگ ایرانی و مجموعة سریال [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 21-48]
 • ادبیّات تطبیقی خوانش تطبیقی مفهوم آزادی در شعر محمود سامی البارودی و ملک الشّعراء بهار [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 95-119]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی مدایح نبوی در دیوان بوصیری و خاقانی [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 1-23]
 • ادبیّات تطبیقی جایگاه عبدالسّلام کفافی در ادبیّات تطبیقی(معرّفی و نقد دیدگاه‌های وی) [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 49-73]
 • ادبیّات تطبیقی تأثیر هنرنقّاشی در«چشم‌هایش»بزرگ علوی و «ذاکرةالجسد»احلام المستغانمی [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 75-104]
 • ادبیّات تطبیقی تصویر ایران و ایرانیان در سفرنامۀ ابن بطوطه [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 157-180]
 • ادبیّات تطبیقی عربی جایگاه عبدالسّلام کفافی در ادبیّات تطبیقی(معرّفی و نقد دیدگاه‌های وی) [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 49-73]
 • ادبیّات داستانی داستان لیلی و مجنون در گسترۀ ادبیّات تطبیقی (مطالعۀ موردی: ادبیّات و هنرهای زیبا) [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 1-20]
 • ادبیّات زندان بازتاب عنصرِ مکان در ادبیّات زندان مطالعۀ موردپژوهانه: (ورق پاره‌های زندان بزرگ علوی و یومیات الواحات صنع‌الله ابراهیم) [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 25-43]
 • ادب عربی فرهنگ اسلامی -‌ ایرانی در کتاب الأدب الصّغیر و تأثیر آن در منابع عربی [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 49-72]
 • ایرانیان تصویر ایران و ایرانیان در سفرنامۀ ابن بطوطه [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 157-180]
 • الأدب الکبیر فرهنگ اسلامی -‌ ایرانی در کتاب الأدب الصّغیر و تأثیر آن در منابع عربی [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 49-72]
 • الأدب المقارن تجلیّات المفارقة التصویریة بین معروف الرصافی و مهدی أخوان ثالث [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 23-44]
 • الأدب المقارن من المعرّة الى شیراز: أثر أبی العلاء المعرّی فی الشاعر الفارسی المعاصر فریدون تولّلی [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 63-84]
 • الآراء الصوفیة أثر فریدالدّین العطّار النیسابوری فی شعر عبدالوهاب البیاتی [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 85-98]
 • الاستعمار الاستعمار وأسالیب مکافحته فی شعر الجواهری و‌شهریار [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 115-127]
 • التناص القرآنی التناص القرآنی فی شعر أحمد مطر ومهدی أخوان ثالث [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 1-22]
 • الحداثة الشعریة أثر فریدالدّین العطّار النیسابوری فی شعر عبدالوهاب البیاتی [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 85-98]
 • الرصافی تجلیّات المفارقة التصویریة بین معروف الرصافی و مهدی أخوان ثالث [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 23-44]
 • الشعر العربی والفارسی المعاصرین تجلیّات المفارقة التصویریة بین معروف الرصافی و مهدی أخوان ثالث [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 23-44]
 • الشعر العربی والفارسی المعاصرین التناص القرآنی فی شعر أحمد مطر ومهدی أخوان ثالث [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 1-22]
 • الشعر العربی و الفارسی المعاصرین الاستعمار وأسالیب مکافحته فی شعر الجواهری و‌شهریار [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 115-127]
 • العاطفة محمّد الماغوط واحمد شاملو فی جدلیّة العاطفة والفکرة [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 45-62]
 • العطار النیسابوری أثر فریدالدّین العطّار النیسابوری فی شعر عبدالوهاب البیاتی [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 85-98]
 • الفکرة محمّد الماغوط واحمد شاملو فی جدلیّة العاطفة والفکرة [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 45-62]
 • الکلمات الدّلیلیة: أبوالعلاء المعری من المعرّة الى شیراز: أثر أبی العلاء المعرّی فی الشاعر الفارسی المعاصر فریدون تولّلی [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 63-84]
 • الکلمات الدّلیلیة: أحمد مطر التناص القرآنی فی شعر أحمد مطر ومهدی أخوان ثالث [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 1-22]
 • الکلمات الدّلیلیة: الادب المقارن محمّد الماغوط واحمد شاملو فی جدلیّة العاطفة والفکرة [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 45-62]
 • الکلمات الدّلیلیة: الجواهری الاستعمار وأسالیب مکافحته فی شعر الجواهری و‌شهریار [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 115-127]
 • الکلمات الدّلیلیة: المفارقة التصویریة تجلیّات المفارقة التصویریة بین معروف الرصافی و مهدی أخوان ثالث [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 23-44]
 • الکلمات الدّلیلیة: عبد الوهاب البیاتی أثر فریدالدّین العطّار النیسابوری فی شعر عبدالوهاب البیاتی [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 85-98]
 • الکلمات الدّلیلیة: نظریة التلقی تلقى إبراهیم أمین الشواربی و محمد الفراتی من الغزل الثامن لحافظ الشیرازی [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 99-114]
 • النّظرة التّشائمیّة من المعرّة الى شیراز: أثر أبی العلاء المعرّی فی الشاعر الفارسی المعاصر فریدون تولّلی [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 63-84]
 • اورخان میسر تبلور سوررئالیسم در شعر هوشنگ ایرانی و مجموعة سریال [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 21-48]

ب

 • بدر شاکر السّیاب پژوهشی تطبیقی در عناصر روایتِ «مرد مصلوب» اثر احمد شاملو و «المسیح بعد الصّلب» سرودة بدر شاکر السّیاب [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 45-73]
 • بین القصرین بررسی تطبیقی عنصر حادثه در رمان «بین القصرین» نجیب محفوظ و «سووشون» سیمین دانشور [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 105-129]
 • بوصیری بررسی تطبیقی مدایح نبوی در دیوان بوصیری و خاقانی [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 1-23]

ت

 • تأثیر و تأثّر قاضی نظام‏الدّین اصفهانى و هم‌آوایى با عربى ‏سُرایان [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 121-144]
 • ترجمه سبک‌شناسی تطبیقی «نکیر و منکر» ملک الشّعرای بهار با «شورشی در جهنّم» صدقی زهاوی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 123-140]
 • تصویرشناسی تصویر ایران و ایرانیان در سفرنامۀ ابن بطوطه [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 157-180]

ث

 • ثورة فی الجحیم زهاوی سبک‌شناسی تطبیقی «نکیر و منکر» ملک الشّعرای بهار با «شورشی در جهنّم» صدقی زهاوی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 123-140]

ج

 • جای خالی سلوچ بررسی تطبیقی رمان «جای خای سلوچ» محمود دولت‌آبادی و «داستان‌های کوتاه» مارون عبود از دیدگاه ادبیّات اقلیمی [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 25-47]
 • جدال سعدی با مدّعی تحلیل محتوایی و ساختاری مقامات حمیدی و گلستان سعدی و واکاوی ریشه‌های آن دو در ادب عربی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 141-163]
 • جنایة الأب على الابن من المعرّة الى شیراز: أثر أبی العلاء المعرّی فی الشاعر الفارسی المعاصر فریدون تولّلی [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 63-84]

چ

 • چشم­هایش تأثیر هنرنقّاشی در«چشم‌هایش»بزرگ علوی و «ذاکرةالجسد»احلام المستغانمی [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 75-104]

ح

 • حافظ الشیرازی تلقى إبراهیم أمین الشواربی و محمد الفراتی من الغزل الثامن لحافظ الشیرازی [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 99-114]

خ

 • خاطرت کودکی واکاوی تطبیقی معصومیت‌های کودکانه و ظرفیت‌های انگیزشی خاطرات دوران کودکی در شعر طاهره صفّارزاده و نازک الملائکه [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 73-94]
 • خاقانی شروانی بررسی تطبیقی مدایح نبوی در دیوان بوصیری و خاقانی [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 1-23]
 • خورشید بررسی نماد خورشید در شعر امل دنقل و شفیعی کدکنی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 1-24]

د

 • داستان‌ کوتاه بررسی تطبیقی رمان «جای خای سلوچ» محمود دولت‌آبادی و «داستان‌های کوتاه» مارون عبود از دیدگاه ادبیّات اقلیمی [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 25-47]
 • درونی بررسی تطبیقی موسیقی شعر معروف الرّصافی و فرّخی یزدی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 75-95]

ذ

 • ذاکرة الجسد تأثیر هنرنقّاشی در«چشم‌هایش»بزرگ علوی و «ذاکرةالجسد»احلام المستغانمی [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 75-104]

ر

 • ربیع فی الرّماد خوانش هرمنوتیکی «نام داستان» در سه قطره خون صادق هدایت و ربیع فی الرّماد زکریا تامر [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 145-169]
 • روایت پژوهشی تطبیقی در عناصر روایتِ «مرد مصلوب» اثر احمد شاملو و «المسیح بعد الصّلب» سرودة بدر شاکر السّیاب [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 45-73]

ز

 • زبان فارسی تصویر ایران و ایرانیان در سفرنامۀ ابن بطوطه [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 157-180]
 • زکریا تامر خوانش هرمنوتیکی «نام داستان» در سه قطره خون صادق هدایت و ربیع فی الرّماد زکریا تامر [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 145-169]

س

 • سریال تبلور سوررئالیسم در شعر هوشنگ ایرانی و مجموعة سریال [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 21-48]
 • سیمین دانشور بررسی تطبیقی عنصر حادثه در رمان «بین القصرین» نجیب محفوظ و «سووشون» سیمین دانشور [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 105-129]
 • سه ­قطره خون خوانش هرمنوتیکی «نام داستان» در سه قطره خون صادق هدایت و ربیع فی الرّماد زکریا تامر [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 145-169]
 • سووشون بررسی تطبیقی عنصر حادثه در رمان «بین القصرین» نجیب محفوظ و «سووشون» سیمین دانشور [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 105-129]

ش

 • شعر عربی قاضی نظام‏الدّین اصفهانى و هم‌آوایى با عربى ‏سُرایان [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 121-144]
 • شعر معاصر ایران و عرب بررسی نماد خورشید در شعر امل دنقل و شفیعی کدکنی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 1-24]
 • شعر معاصر عربی و فارسی بررسی تطبیقی موسیقی شعر معروف الرّصافی و فرّخی یزدی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 75-95]
 • شعر معاصر فارسی و عربی پژوهشی تطبیقی در عناصر روایتِ «مرد مصلوب» اثر احمد شاملو و «المسیح بعد الصّلب» سرودة بدر شاکر السّیاب [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 45-73]
 • شفیعی کدکنی بررسی نماد خورشید در شعر امل دنقل و شفیعی کدکنی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 1-24]
 • شهریار الاستعمار وأسالیب مکافحته فی شعر الجواهری و‌شهریار [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 115-127]

ص

 • صادق هدایت خوانش هرمنوتیکی «نام داستان» در سه قطره خون صادق هدایت و ربیع فی الرّماد زکریا تامر [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 145-169]
 • صنع­الله ابراهیم بازتاب عنصرِ مکان در ادبیّات زندان مطالعۀ موردپژوهانه: (ورق پاره‌های زندان بزرگ علوی و یومیات الواحات صنع‌الله ابراهیم) [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 25-43]

ط

 • طاهره صفّارزاده واکاوی تطبیقی معصومیت‌های کودکانه و ظرفیت‌های انگیزشی خاطرات دوران کودکی در شعر طاهره صفّارزاده و نازک الملائکه [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 73-94]

ع

 • عروه و عفرا مقایسۀ تطبیقی داستان عروه و عفرای عربی با منظومۀ فارسی ورقه و گلشاه عیّوقی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 97-122]
 • عنصر مکان بازتاب عنصرِ مکان در ادبیّات زندان مطالعۀ موردپژوهانه: (ورق پاره‌های زندان بزرگ علوی و یومیات الواحات صنع‌الله ابراهیم) [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 25-43]
 • عیّوقی مقایسۀ تطبیقی داستان عروه و عفرای عربی با منظومۀ فارسی ورقه و گلشاه عیّوقی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 97-122]

ف

 • فرّخی یزدی بررسی تطبیقی موسیقی شعر معروف الرّصافی و فرّخی یزدی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 75-95]
 • فریدون تولّلی من المعرّة الى شیراز: أثر أبی العلاء المعرّی فی الشاعر الفارسی المعاصر فریدون تولّلی [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 63-84]
 • فرهنگ ایرانی فرهنگ اسلامی -‌ ایرانی در کتاب الأدب الصّغیر و تأثیر آن در منابع عربی [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 49-72]
 • فرهنگ اسلامی فرهنگ اسلامی -‌ ایرانی در کتاب الأدب الصّغیر و تأثیر آن در منابع عربی [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 49-72]
 • فرهنگ دینی مشترک بررسی تطبیقی مدایح نبوی در دیوان بوصیری و خاقانی [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 1-23]

ق

 • قرن هفتم هجری قاضی نظام‏الدّین اصفهانى و هم‌آوایى با عربى ‏سُرایان [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 121-144]
 • قهرمان تحلیل تطبیقی عنصر مکان و شخصیّت قهرمان در مقامات عربی و فارسی با تکیه بر مقامات همدانی و حمیدی [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 131-155]

گ

 • گلستان تحلیل محتوایی و ساختاری مقامات حمیدی و گلستان سعدی و واکاوی ریشه‌های آن دو در ادب عربی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 141-163]

ل

 • لوسین گلدمن خوانش تطبیقی مفهوم آزادی در شعر محمود سامی البارودی و ملک الشّعراء بهار [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 95-119]

م

 • مارون عبود بررسی تطبیقی رمان «جای خای سلوچ» محمود دولت‌آبادی و «داستان‌های کوتاه» مارون عبود از دیدگاه ادبیّات اقلیمی [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 25-47]
 • مجنون داستان لیلی و مجنون در گسترۀ ادبیّات تطبیقی (مطالعۀ موردی: ادبیّات و هنرهای زیبا) [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 1-20]
 • محمد الفراتی تلقى إبراهیم أمین الشواربی و محمد الفراتی من الغزل الثامن لحافظ الشیرازی [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 99-114]
 • محمّد الماغوط محمّد الماغوط واحمد شاملو فی جدلیّة العاطفة والفکرة [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 45-62]
 • محمود دولت‌آبادی بررسی تطبیقی رمان «جای خای سلوچ» محمود دولت‌آبادی و «داستان‌های کوتاه» مارون عبود از دیدگاه ادبیّات اقلیمی [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 25-47]
 • محمود سامی البارودی خوانش تطبیقی مفهوم آزادی در شعر محمود سامی البارودی و ملک الشّعراء بهار [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 95-119]
 • مضامین مشترک فرهنگ اسلامی -‌ ایرانی در کتاب الأدب الصّغیر و تأثیر آن در منابع عربی [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 49-72]
 • مضامین مشترک قاضی نظام‏الدّین اصفهانى و هم‌آوایى با عربى ‏سُرایان [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 121-144]
 • مطالعات میان­رشته­ای تأثیر هنرنقّاشی در«چشم‌هایش»بزرگ علوی و «ذاکرةالجسد»احلام المستغانمی [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 75-104]
 • مقامات حریری تحلیل محتوایی و ساختاری مقامات حمیدی و گلستان سعدی و واکاوی ریشه‌های آن دو در ادب عربی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 141-163]
 • مقامات حمیدی تحلیل تطبیقی عنصر مکان و شخصیّت قهرمان در مقامات عربی و فارسی با تکیه بر مقامات همدانی و حمیدی [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 131-155]
 • مقامات همدانی تحلیل محتوایی و ساختاری مقامات حمیدی و گلستان سعدی و واکاوی ریشه‌های آن دو در ادب عربی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 141-163]
 • مقامة «فی الشّیب والشّباب» تحلیل محتوایی و ساختاری مقامات حمیدی و گلستان سعدی و واکاوی ریشه‌های آن دو در ادب عربی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 141-163]
 • مکتب فرانسوی مقایسۀ تطبیقی داستان عروه و عفرای عربی با منظومۀ فارسی ورقه و گلشاه عیّوقی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 97-122]
 • مکتب‌های ادبیّات تطبیقی جایگاه عبدالسّلام کفافی در ادبیّات تطبیقی(معرّفی و نقد دیدگاه‌های وی) [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 49-73]
 • ملک الشّعرا بهار خوانش تطبیقی مفهوم آزادی در شعر محمود سامی البارودی و ملک الشّعراء بهار [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 95-119]
 • مهدی أخوان ثالث التناص القرآنی فی شعر أحمد مطر ومهدی أخوان ثالث [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 1-22]
 • موسیقی بیرونی بررسی تطبیقی موسیقی شعر معروف الرّصافی و فرّخی یزدی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 75-95]

ن

 • نازک الملائکه واکاوی تطبیقی معصومیت‌های کودکانه و ظرفیت‌های انگیزشی خاطرات دوران کودکی در شعر طاهره صفّارزاده و نازک الملائکه [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 73-94]
 • نام داستان خوانش هرمنوتیکی «نام داستان» در سه قطره خون صادق هدایت و ربیع فی الرّماد زکریا تامر [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 145-169]
 • نجیب محفوظ بررسی تطبیقی عنصر حادثه در رمان «بین القصرین» نجیب محفوظ و «سووشون» سیمین دانشور [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 105-129]
 • نظریّه جایگاه عبدالسّلام کفافی در ادبیّات تطبیقی(معرّفی و نقد دیدگاه‌های وی) [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 49-73]
 • نقّاشی تأثیر هنرنقّاشی در«چشم‌هایش»بزرگ علوی و «ذاکرةالجسد»احلام المستغانمی [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 75-104]
 • نکیر و منکر بهار سبک‌شناسی تطبیقی «نکیر و منکر» ملک الشّعرای بهار با «شورشی در جهنّم» صدقی زهاوی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 123-140]
 • نماد بررسی نماد خورشید در شعر امل دنقل و شفیعی کدکنی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 1-24]
 • نمایه مکانی تحلیل تطبیقی عنصر مکان و شخصیّت قهرمان در مقامات عربی و فارسی با تکیه بر مقامات همدانی و حمیدی [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 131-155]
 • نوستالژی واکاوی تطبیقی معصومیت‌های کودکانه و ظرفیت‌های انگیزشی خاطرات دوران کودکی در شعر طاهره صفّارزاده و نازک الملائکه [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 73-94]

و

 • واژگان کلیدی: ادبیّات اقلیمی بررسی تطبیقی رمان «جای خای سلوچ» محمود دولت‌آبادی و «داستان‌های کوتاه» مارون عبود از دیدگاه ادبیّات اقلیمی [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 25-47]
 • واژگان کلیدی: ادبیّات تطبیقی پژوهشی تطبیقی در عناصر روایتِ «مرد مصلوب» اثر احمد شاملو و «المسیح بعد الصّلب» سرودة بدر شاکر السّیاب [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 45-73]
 • واژگان کلیدی: ادبیّات تطبیقی مقایسۀ تطبیقی داستان عروه و عفرای عربی با منظومۀ فارسی ورقه و گلشاه عیّوقی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 97-122]
 • واژگان کلیدی: آزادی خوانش تطبیقی مفهوم آزادی در شعر محمود سامی البارودی و ملک الشّعراء بهار [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 95-119]
 • واژگان کلیدی: الأدب الصّغیر فرهنگ اسلامی -‌ ایرانی در کتاب الأدب الصّغیر و تأثیر آن در منابع عربی [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 49-72]
 • واژگان کلیدی: امل دنقل بررسی نماد خورشید در شعر امل دنقل و شفیعی کدکنی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 1-24]
 • واژگان کلیدی: بزرگ علوی بازتاب عنصرِ مکان در ادبیّات زندان مطالعۀ موردپژوهانه: (ورق پاره‌های زندان بزرگ علوی و یومیات الواحات صنع‌الله ابراهیم) [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 25-43]
 • واژگان کلیدی: خوانش­هرمنوتیکی خوانش هرمنوتیکی «نام داستان» در سه قطره خون صادق هدایت و ربیع فی الرّماد زکریا تامر [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 145-169]
 • واژگان کلیدی:رمان تأثیر هنرنقّاشی در«چشم‌هایش»بزرگ علوی و «ذاکرةالجسد»احلام المستغانمی [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 75-104]
 • واژگان کلیدی: سبک­شناسی تطبیقی سبک‌شناسی تطبیقی «نکیر و منکر» ملک الشّعرای بهار با «شورشی در جهنّم» صدقی زهاوی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 123-140]
 • واژگان کلیدی: سفرنامة ابن بطوطه تصویر ایران و ایرانیان در سفرنامۀ ابن بطوطه [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 157-180]
 • واژ­گان کلیدی: سوررئالیسم تبلور سوررئالیسم در شعر هوشنگ ایرانی و مجموعة سریال [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 21-48]
 • واژگان کلیدی: شعر کودک واکاوی تطبیقی معصومیت‌های کودکانه و ظرفیت‌های انگیزشی خاطرات دوران کودکی در شعر طاهره صفّارزاده و نازک الملائکه [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 73-94]
 • واژگان کلیدی: عبدالسّلام کفافی جایگاه عبدالسّلام کفافی در ادبیّات تطبیقی(معرّفی و نقد دیدگاه‌های وی) [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 49-73]
 • واژگان کلیدی: عنصر حادثه بررسی تطبیقی عنصر حادثه در رمان «بین القصرین» نجیب محفوظ و «سووشون» سیمین دانشور [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 105-129]
 • واژگان کلیدی: قاضی نظام‌الدّین اصفهانی قاضی نظام‏الدّین اصفهانى و هم‌آوایى با عربى ‏سُرایان [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 121-144]
 • واژگان کلیدی: لیلی داستان لیلی و مجنون در گسترۀ ادبیّات تطبیقی (مطالعۀ موردی: ادبیّات و هنرهای زیبا) [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 1-20]
 • واژگان کلیدی: مدایح نبوی بررسی تطبیقی مدایح نبوی در دیوان بوصیری و خاقانی [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 1-23]
 • واژگان کلیدی: معروف الرّصافی بررسی تطبیقی موسیقی شعر معروف الرّصافی و فرّخی یزدی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 75-95]
 • واژگان کلیدی: مقامات حمیدی تحلیل محتوایی و ساختاری مقامات حمیدی و گلستان سعدی و واکاوی ریشه‌های آن دو در ادب عربی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 141-163]
 • واژگان کلیدی: مقامات همدانی تحلیل تطبیقی عنصر مکان و شخصیّت قهرمان در مقامات عربی و فارسی با تکیه بر مقامات همدانی و حمیدی [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 131-155]
 • واقعیّت تبلور سوررئالیسم در شعر هوشنگ ایرانی و مجموعة سریال [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 21-48]
 • ورق پاره­های زندان بازتاب عنصرِ مکان در ادبیّات زندان مطالعۀ موردپژوهانه: (ورق پاره‌های زندان بزرگ علوی و یومیات الواحات صنع‌الله ابراهیم) [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 25-43]
 • ورقه و گلشاه مقایسۀ تطبیقی داستان عروه و عفرای عربی با منظومۀ فارسی ورقه و گلشاه عیّوقی [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 97-122]

ه

 • هنرهای زیبا داستان لیلی و مجنون در گسترۀ ادبیّات تطبیقی (مطالعۀ موردی: ادبیّات و هنرهای زیبا) [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 1-20]
 • هوشنگ ایرانی تبلور سوررئالیسم در شعر هوشنگ ایرانی و مجموعة سریال [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 21-48]

ی

 • یومیات الواحات بازتاب عنصرِ مکان در ادبیّات زندان مطالعۀ موردپژوهانه: (ورق پاره‌های زندان بزرگ علوی و یومیات الواحات صنع‌الله ابراهیم) [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 25-43]