نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آیرونی بررسی تطبیقی مفهوم «تلاش» در «النّجمتان» انسی الحاج و «نشانی» سهراب سپهری (براساس معناسازی تنش در نقد فرمالیستی آمریکایی [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 41-56]

ا

 • ابراهیم طوقان پایداری در شعر فرّخی یزدی و ابراهیم طوقان (همگونی در مضمـون، نــوآوری در سبــک) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 109-136]
 • ابراهیم ناجی مطالعة تطبیقی عاشقانه‌های ابراهیم ناجی‌ و حسین منزوی [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 65-94]
 • ابن فارض بررسی تطبیقی بادة عرفانی در شعر حافظ و ابن فارض [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 1-28]
 • ابن مقفّع پژوهشی در تأثیر کلیله و دمنه و الأدب الصّغیر والکبیر در ادب عربی (مطالعة موردپژوهانه: امثال مولّد) [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 89-114]
 • ابن مقفّع تطبیق کلّی ابواب سه ترجمة کلیله و دمنه و تحلیل منشأ و موضوعات ابواب آن [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 39-63]
 • احمد محمود تحلیل تطبیقی دو مکتب واقع‌گرایی و نمادگرایی در آثار نجیب محفوظ و احمد محمود [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 147-174]
 • احمد مطر طنز سیاسی - اجتماعی در اندیشه‌های عبید زاکانی و احمد مطر [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 121-146]
 • ادبیات تطبیقی نماد «طبیب» در شعر فارسی سدة هشتم و شاعران دورة عبّاسی (تأمّلی در نگرش متفاوت شاعران فارسی و عربی) [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 29-52]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی بادة عرفانی در شعر حافظ و ابن فارض [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 1-28]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی تعهّد اجتماعی در شعر محمّدمهدی جواهری و محمّد فرّخی یزدی [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 29-56]
 • ادبیّات تطبیقی واکاوی معنای زمستان در دو شعر(عبدالصبور و شهریار) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 57-82]
 • ادبیّات تطبیقی تأثیر فرهنگ و ادب ایرانی در ادب عربی مطالعه مورد پژوهانة (امثال مولّد) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 73-107]
 • ادبیّات تطبیقی انتخاب موضوع وتنظیم مباحث داخلی در پژوهش‌های تطبیقى (گفتاری پیرامون روش تحقیق در ادبیّات تطبیقى) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 137-161]
 • ادبیّات تطبیقی بازتاب‌های مشترک رمانتیسم در شعر معاصر ایران و عراق (بررسی تطبیقی شعر قیصر امین‌پور و بدر شاکر السّیّاب) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 163-188]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی بازآفرینی اسطورة پرومته در شعر معاصر عربی و فارسی (با تأکید بر شاعران برجسته) [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 81-101]
 • ادبیّات تطبیقی تأثیر اندیشه‌های‌ خیّامی در شعر سیّد قطب [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 123-147]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی سیمای امام مهدی (عج) در شعر معاصر فارسی و عربی (مطالعة موردپژوهانه: اشعار سیّد رضا موسوی هندی، شیخ محسن ابوالحب، سلمان هراتی و قیصر امین‌پور) [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 53-87]
 • ادبیّات تطبیقی حماسة حسینی در گسترة ادبیّات تطبیقی (نگاهی بر مجموعه شعر «الحسین لغةٌ ثانیةٌ» و «گنجشک و جبرئیل») [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 115-134]
 • ادبیّات تطبیقی تحلیل تطبیقی دو مکتب واقع‌گرایی و نمادگرایی در آثار نجیب محفوظ و احمد محمود [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 147-174]
 • ادب پارسی و عربی بررسی تطبیقی بادة عرفانی در شعر حافظ و ابن فارض [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 1-28]
 • استعمار فرهنگی ادبیّات تطبیقی و مقولۀ فرهنگ [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 1-16]
 • اکرم هنیه روایت‌شناسی داستان‌های کوتاه نادر ابراهیمی و اکرم هنیه (مطالعۀ موردی: داستان «غیرممکن» و «هزیمة شاطر حسن») [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 17-37]
 • الأدب الصّغیر والکبیر پژوهشی در تأثیر کلیله و دمنه و الأدب الصّغیر والکبیر در ادب عربی (مطالعة موردپژوهانه: امثال مولّد) [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 89-114]
 • الگوی کنشگر روایت‌شناسی داستان‌های کوتاه نادر ابراهیمی و اکرم هنیه (مطالعۀ موردی: داستان «غیرممکن» و «هزیمة شاطر حسن») [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 17-37]
 • النّجمتان بررسی تطبیقی مفهوم «تلاش» در «النّجمتان» انسی الحاج و «نشانی» سهراب سپهری (براساس معناسازی تنش در نقد فرمالیستی آمریکایی [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 41-56]
 • اندیشه‌های خیامی چگونگی حضور خیّام در شعر عبدالوهّاب البیاتی با تأکید بر دو دفتر شعری «الّذی یأتی ولا یأتی» و «الموت فی الحیاة» [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 57-80]

ب

 • بیاتی چگونگی حضور خیّام در شعر عبدالوهّاب البیاتی با تأکید بر دو دفتر شعری «الّذی یأتی ولا یأتی» و «الموت فی الحیاة» [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 57-80]
 • بدر شاکرالسّیاب بازتاب‌های مشترک رمانتیسم در شعر معاصر ایران و عراق (بررسی تطبیقی شعر قیصر امین‌پور و بدر شاکر السّیّاب) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 163-188]

پ

 • پرومته بررسی تطبیقی بازآفرینی اسطورة پرومته در شعر معاصر عربی و فارسی (با تأکید بر شاعران برجسته) [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 81-101]

ت

 • ترجمه تطبیق کلّی ابواب سه ترجمة کلیله و دمنه و تحلیل منشأ و موضوعات ابواب آن [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 39-63]
 • تعهّد اجتماعی بررسی تطبیقی تعهّد اجتماعی در شعر محمّدمهدی جواهری و محمّد فرّخی یزدی [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 29-56]
 • تنش بررسی تطبیقی مفهوم «تلاش» در «النّجمتان» انسی الحاج و «نشانی» سهراب سپهری (براساس معناسازی تنش در نقد فرمالیستی آمریکایی [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 41-56]

ج

 • جاحظ واکاوی ریشه‌های ادبیّات تطبیقی در ادبیّات قدیم عربی [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 25-39]
 • جریان ادبی بازتاب‌های مشترک رمانتیسم در شعر معاصر ایران و عراق (بررسی تطبیقی شعر قیصر امین‌پور و بدر شاکر السّیّاب) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 163-188]
 • جرجی زیدان نوع‌شناسی تطبیقی رمان تاریخی فارسی و عربی (از سر والتر اسکات انگلیسی و جرجی زیدان تا محمّدباقرمیرزا خسروی کرمانشاهی) [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 135-160]

ح

 • حافظ بررسی تطبیقی بادة عرفانی در شعر حافظ و ابن فارض [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 1-28]
 • حسین منزوی مطالعة تطبیقی عاشقانه‌های ابراهیم ناجی‌ و حسین منزوی [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 65-94]
 • حکایت تطبیق کلّی ابواب سه ترجمة کلیله و دمنه و تحلیل منشأ و موضوعات ابواب آن [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 39-63]
 • حماسة حسینی حماسة حسینی در گسترة ادبیّات تطبیقی (نگاهی بر مجموعه شعر «الحسین لغةٌ ثانیةٌ» و «گنجشک و جبرئیل») [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 115-134]

خ

د

 • داستان کوتاه روایت‌شناسی داستان‌های کوتاه نادر ابراهیمی و اکرم هنیه (مطالعۀ موردی: داستان «غیرممکن» و «هزیمة شاطر حسن») [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 17-37]

ر

 • رباعیات خیّام تأثیر اندیشه‌های‌ خیّامی در شعر سیّد قطب [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 123-147]
 • رمان تاریخی نوع‌شناسی تطبیقی رمان تاریخی فارسی و عربی (از سر والتر اسکات انگلیسی و جرجی زیدان تا محمّدباقرمیرزا خسروی کرمانشاهی) [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 135-160]
 • روش تحقیق انتخاب موضوع وتنظیم مباحث داخلی در پژوهش‌های تطبیقى (گفتاری پیرامون روش تحقیق در ادبیّات تطبیقى) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 137-161]

ز

 • زبان عربی بررسی جلوه‏های فرهنگ و تمدّن ایرانی در شعر مهیار دیلمی [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 103-121]
 • زمستان واکاوی معنای زمستان در دو شعر(عبدالصبور و شهریار) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 57-82]

س

 • سیّد حسن حسینی حماسة حسینی در گسترة ادبیّات تطبیقی (نگاهی بر مجموعه شعر «الحسین لغةٌ ثانیةٌ» و «گنجشک و جبرئیل») [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 115-134]
 • سیّد رضا موسوی هندی بررسی تطبیقی سیمای امام مهدی (عج) در شعر معاصر فارسی و عربی (مطالعة موردپژوهانه: اشعار سیّد رضا موسوی هندی، شیخ محسن ابوالحب، سلمان هراتی و قیصر امین‌پور) [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 53-87]
 • سیّد مهدی بحرالعلوم بررسی مفهومی قصیدة سیّد مهدی بحرالعلوم و مقایسة آن با ترکیب‌بند محتشم کاشانی [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 1-23]
 • سرقات شعری واکاوی ریشه‌های ادبیّات تطبیقی در ادبیّات قدیم عربی [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 25-39]
 • سلمان هراتی بررسی تطبیقی سیمای امام مهدی (عج) در شعر معاصر فارسی و عربی (مطالعة موردپژوهانه: اشعار سیّد رضا موسوی هندی، شیخ محسن ابوالحب، سلمان هراتی و قیصر امین‌پور) [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 53-87]
 • سمبلیسم تحلیل تطبیقی دو مکتب واقع‌گرایی و نمادگرایی در آثار نجیب محفوظ و احمد محمود [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 147-174]

ش

 • شیخ محسن ابوالحب بررسی تطبیقی سیمای امام مهدی (عج) در شعر معاصر فارسی و عربی (مطالعة موردپژوهانه: اشعار سیّد رضا موسوی هندی، شیخ محسن ابوالحب، سلمان هراتی و قیصر امین‌پور) [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 53-87]
 • شعر بررسی جلوه‏های فرهنگ و تمدّن ایرانی در شعر مهیار دیلمی [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 103-121]
 • شعر پایداری پایداری در شعر فرّخی یزدی و ابراهیم طوقان (همگونی در مضمـون، نــوآوری در سبــک) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 109-136]
 • شعر عربی دورة عبّاسی نماد «طبیب» در شعر فارسی سدة هشتم و شاعران دورة عبّاسی (تأمّلی در نگرش متفاوت شاعران فارسی و عربی) [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 29-52]
 • شعر فارسی سدة هشتم نماد «طبیب» در شعر فارسی سدة هشتم و شاعران دورة عبّاسی (تأمّلی در نگرش متفاوت شاعران فارسی و عربی) [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 29-52]
 • شعر معاصر واکاوی معنای زمستان در دو شعر(عبدالصبور و شهریار) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 57-82]
 • شعر معاصر ایران بازتاب‌های مشترک رمانتیسم در شعر معاصر ایران و عراق (بررسی تطبیقی شعر قیصر امین‌پور و بدر شاکر السّیّاب) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 163-188]
 • شعر معاصر عراق بازتاب‌های مشترک رمانتیسم در شعر معاصر ایران و عراق (بررسی تطبیقی شعر قیصر امین‌پور و بدر شاکر السّیّاب) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 163-188]
 • شعر معاصر عربی بررسی تطبیقی سیمای امام مهدی (عج) در شعر معاصر فارسی و عربی (مطالعة موردپژوهانه: اشعار سیّد رضا موسوی هندی، شیخ محسن ابوالحب، سلمان هراتی و قیصر امین‌پور) [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 53-87]
 • شعر معاصر عربی مطالعة تطبیقی عاشقانه‌های ابراهیم ناجی‌ و حسین منزوی [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 65-94]
 • شعر معاصر عربی و فارسی بررسی تطبیقی بازآفرینی اسطورة پرومته در شعر معاصر عربی و فارسی (با تأکید بر شاعران برجسته) [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 81-101]
 • شعر معاصر فارسی بررسی تطبیقی سیمای امام مهدی (عج) در شعر معاصر فارسی و عربی (مطالعة موردپژوهانه: اشعار سیّد رضا موسوی هندی، شیخ محسن ابوالحب، سلمان هراتی و قیصر امین‌پور) [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 53-87]
 • شعر معاصر فارسی مطالعة تطبیقی عاشقانه‌های ابراهیم ناجی‌ و حسین منزوی [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 65-94]
 • شعر معاصر مصر تأثیر اندیشه‌های‌ خیّامی در شعر سیّد قطب [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 123-147]
 • شمس و طغرا نوع‌شناسی تطبیقی رمان تاریخی فارسی و عربی (از سر والتر اسکات انگلیسی و جرجی زیدان تا محمّدباقرمیرزا خسروی کرمانشاهی) [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 135-160]
 • شهریار واکاوی معنای زمستان در دو شعر(عبدالصبور و شهریار) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 57-82]

ض

 • ضرب‌المثل ایرانی و عربی تأثیر فرهنگ و ادب ایرانی در ادب عربی مطالعه مورد پژوهانة (امثال مولّد) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 73-107]

ط

 • طنز سیاسی - اجتماعی طنز سیاسی - اجتماعی در اندیشه‌های عبید زاکانی و احمد مطر [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 121-146]

ع

 • عاشورا بررسی مفهومی قصیدة سیّد مهدی بحرالعلوم و مقایسة آن با ترکیب‌بند محتشم کاشانی [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 1-23]
 • عبدالصبور واکاوی معنای زمستان در دو شعر(عبدالصبور و شهریار) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 57-82]
 • عبدالوهّاب البیاتی بازتاب فرهنگ و ادب ایران در شعر عبدالوهّاب البیاتی [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 95-119]
 • عبید زاکانی طنز سیاسی - اجتماعی در اندیشه‌های عبید زاکانی و احمد مطر [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 121-146]
 • عشق مطالعة تطبیقی عاشقانه‌های ابراهیم ناجی‌ و حسین منزوی [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 65-94]
 • علم‌سنجیِ ادبیّات تطبیقی علم‌سنجی، خوشه‌بندی و نقشة دانش تولیدات علمی ادبیّات تطبیقی در ایران [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 1-28]

غ

 • غزل سیاسی پایداری در شعر فرّخی یزدی و ابراهیم طوقان (همگونی در مضمـون، نــوآوری در سبــک) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 109-136]

ف

 • فرایند پایدار و ناپایدار روایت‌شناسی داستان‌های کوتاه نادر ابراهیمی و اکرم هنیه (مطالعۀ موردی: داستان «غیرممکن» و «هزیمة شاطر حسن») [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 17-37]
 • فرّخی یزدی پایداری در شعر فرّخی یزدی و ابراهیم طوقان (همگونی در مضمـون، نــوآوری در سبــک) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 109-136]
 • فرهنگ ایرانی بررسی جلوه‏های فرهنگ و تمدّن ایرانی در شعر مهیار دیلمی [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 103-121]
 • فرهنگ غیر عربی پژوهشی در تأثیر کلیله و دمنه و الأدب الصّغیر والکبیر در ادب عربی (مطالعة موردپژوهانه: امثال مولّد) [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 89-114]
 • فرهنگ و ادب ایرانی بازتاب فرهنگ و ادب ایران در شعر عبدالوهّاب البیاتی [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 95-119]
 • فرهنگ و ادب ایران باستان تأثیر فرهنگ و ادب ایرانی در ادب عربی مطالعه مورد پژوهانة (امثال مولّد) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 73-107]
 • فرهنگ و ادب عربی تأثیر فرهنگ و ادب ایرانی در ادب عربی مطالعه مورد پژوهانة (امثال مولّد) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 73-107]
 • فرهنگ و ارتباطات ادبیّات تطبیقی و مقولۀ فرهنگ [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 1-16]

ق

 • قیصرامین­پور بازتاب‌های مشترک رمانتیسم در شعر معاصر ایران و عراق (بررسی تطبیقی شعر قیصر امین‌پور و بدر شاکر السّیّاب) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 163-188]
 • قیصر امین­پور بررسی تطبیقی سیمای امام مهدی (عج) در شعر معاصر فارسی و عربی (مطالعة موردپژوهانه: اشعار سیّد رضا موسوی هندی، شیخ محسن ابوالحب، سلمان هراتی و قیصر امین‌پور) [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 53-87]

ک

 • کلیله و دمنه پژوهشی در تأثیر کلیله و دمنه و الأدب الصّغیر والکبیر در ادب عربی (مطالعة موردپژوهانه: امثال مولّد) [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 89-114]
 • کلیله و دمنه تطبیق کلّی ابواب سه ترجمة کلیله و دمنه و تحلیل منشأ و موضوعات ابواب آن [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 39-63]

م

 • محتشم کاشانی بررسی مفهومی قصیدة سیّد مهدی بحرالعلوم و مقایسة آن با ترکیب‌بند محتشم کاشانی [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 1-23]
 • محمد فرّخی یزدی بررسی تطبیقی تعهّد اجتماعی در شعر محمّدمهدی جواهری و محمّد فرّخی یزدی [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 29-56]
 • مطالعات فرهنگی ادبیّات تطبیقی و مقولۀ فرهنگ [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 1-16]
 • معنا بررسی تطبیقی مفهوم «تلاش» در «النّجمتان» انسی الحاج و «نشانی» سهراب سپهری (براساس معناسازی تنش در نقد فرمالیستی آمریکایی [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 41-56]
 • معنی­شناسی واکاوی معنای زمستان در دو شعر(عبدالصبور و شهریار) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 57-82]
 • مقالات پژوهشی انتخاب موضوع وتنظیم مباحث داخلی در پژوهش‌های تطبیقى (گفتاری پیرامون روش تحقیق در ادبیّات تطبیقى) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 137-161]
 • مکتب آمریکایی تحلیل تطبیقی دو مکتب واقع‌گرایی و نمادگرایی در آثار نجیب محفوظ و احمد محمود [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 147-174]
 • منشی و بخاری تطبیق کلّی ابواب سه ترجمة کلیله و دمنه و تحلیل منشأ و موضوعات ابواب آن [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 39-63]
 • موشّحات پایداری در شعر فرّخی یزدی و ابراهیم طوقان (همگونی در مضمـون، نــوآوری در سبــک) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 109-136]

ن

 • نثر معاصر فارسی و عربی نوع‌شناسی تطبیقی رمان تاریخی فارسی و عربی (از سر والتر اسکات انگلیسی و جرجی زیدان تا محمّدباقرمیرزا خسروی کرمانشاهی) [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 135-160]
 • نجیب محفوظ تحلیل تطبیقی دو مکتب واقع‌گرایی و نمادگرایی در آثار نجیب محفوظ و احمد محمود [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 147-174]
 • نشانی بررسی تطبیقی مفهوم «تلاش» در «النّجمتان» انسی الحاج و «نشانی» سهراب سپهری (براساس معناسازی تنش در نقد فرمالیستی آمریکایی [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 41-56]
 • نقاب چگونگی حضور خیّام در شعر عبدالوهّاب البیاتی با تأکید بر دو دفتر شعری «الّذی یأتی ولا یأتی» و «الموت فی الحیاة» [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 57-80]
 • نقاب­ها و نام­های ایرانی بازتاب فرهنگ و ادب ایران در شعر عبدالوهّاب البیاتی [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 95-119]
 • نقد عربی قدیم واکاوی ریشه‌های ادبیّات تطبیقی در ادبیّات قدیم عربی [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 25-39]
 • نقشة علمیِ ادبیّات تطبیقی علم‌سنجی، خوشه‌بندی و نقشة دانش تولیدات علمی ادبیّات تطبیقی در ایران [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 1-28]
 • نماد نماد «طبیب» در شعر فارسی سدة هشتم و شاعران دورة عبّاسی (تأمّلی در نگرش متفاوت شاعران فارسی و عربی) [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 29-52]

و

 • واژگان واکاوی معنای زمستان در دو شعر(عبدالصبور و شهریار) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 57-82]
 • واژگان کلیدی: اجتماع واکاوی معنای زمستان در دو شعر(عبدالصبور و شهریار) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 57-82]
 • واژگان کلیدی: ادبیات تطبیقی پایداری در شعر فرّخی یزدی و ابراهیم طوقان (همگونی در مضمـون، نــوآوری در سبــک) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 109-136]
 • واژگان کلیدی: ادبیّات تطبیقی واکاوی ریشه‌های ادبیّات تطبیقی در ادبیّات قدیم عربی [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 25-39]
 • واژگان کلیدی: ادبیّات تطبیقی علم‌سنجی، خوشه‌بندی و نقشة دانش تولیدات علمی ادبیّات تطبیقی در ایران [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 1-28]
 • واژگان کلیدی: ادبیّات تطبیقی ادبیّات تطبیقی و مقولۀ فرهنگ [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 1-16]
 • واژگان کلیدی: ادبیّات تطبیقی تطبیق کلّی ابواب سه ترجمة کلیله و دمنه و تحلیل منشأ و موضوعات ابواب آن [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 39-63]
 • واژگان کلیدی: ادبیّات تطبیقی مطالعة تطبیقی عاشقانه‌های ابراهیم ناجی‌ و حسین منزوی [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 65-94]
 • واژگان کلیدی: ادبیّات تطبیقی بازتاب فرهنگ و ادب ایران در شعر عبدالوهّاب البیاتی [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 95-119]
 • واژگان کلیدی: ادبیّات تطبیقی طنز سیاسی - اجتماعی در اندیشه‌های عبید زاکانی و احمد مطر [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 121-146]
 • واژگان کلیدی: اسطوره بررسی تطبیقی بازآفرینی اسطورة پرومته در شعر معاصر عربی و فارسی (با تأکید بر شاعران برجسته) [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 81-101]
 • واژگان کلیدی: امام مهدی (عج) بررسی تطبیقی سیمای امام مهدی (عج) در شعر معاصر فارسی و عربی (مطالعة موردپژوهانه: اشعار سیّد رضا موسوی هندی، شیخ محسن ابوالحب، سلمان هراتی و قیصر امین‌پور) [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 53-87]
 • واژگان کلیدی: امثال مولّد پژوهشی در تأثیر کلیله و دمنه و الأدب الصّغیر والکبیر در ادب عربی (مطالعة موردپژوهانه: امثال مولّد) [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 89-114]
 • واژ‌گان کلیدی: امثال مولّد تأثیر فرهنگ و ادب ایرانی در ادب عربی مطالعه مورد پژوهانة (امثال مولّد) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 73-107]
 • واژگان کلیدی: انتخاب موضوع انتخاب موضوع وتنظیم مباحث داخلی در پژوهش‌های تطبیقى (گفتاری پیرامون روش تحقیق در ادبیّات تطبیقى) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 137-161]
 • واژگان کلیدی: تلاش بررسی تطبیقی مفهوم «تلاش» در «النّجمتان» انسی الحاج و «نشانی» سهراب سپهری (براساس معناسازی تنش در نقد فرمالیستی آمریکایی [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 41-56]
 • واژگان کلیدی: جواد جمیل حماسة حسینی در گسترة ادبیّات تطبیقی (نگاهی بر مجموعه شعر «الحسین لغةٌ ثانیةٌ» و «گنجشک و جبرئیل») [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 115-134]
 • واژگان کلیدی: خیام چگونگی حضور خیّام در شعر عبدالوهّاب البیاتی با تأکید بر دو دفتر شعری «الّذی یأتی ولا یأتی» و «الموت فی الحیاة» [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 57-80]
 • واژگان کلیدی: رمانتیسم بازتاب‌های مشترک رمانتیسم در شعر معاصر ایران و عراق (بررسی تطبیقی شعر قیصر امین‌پور و بدر شاکر السّیّاب) [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 163-188]
 • واژگان کلیدی: رئالیسم تحلیل تطبیقی دو مکتب واقع‌گرایی و نمادگرایی در آثار نجیب محفوظ و احمد محمود [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 147-174]
 • واژگان کلیدی: شراب بررسی تطبیقی بادة عرفانی در شعر حافظ و ابن فارض [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 1-28]
 • واژگان کلیدی: شعر سیّد قطب تأثیر اندیشه‌های‌ خیّامی در شعر سیّد قطب [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 123-147]
 • واژگان کلیدی: شعر متعهّد بررسی مفهومی قصیدة سیّد مهدی بحرالعلوم و مقایسة آن با ترکیب‌بند محتشم کاشانی [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 1-23]
 • واژگان کلیدی: طبیب نماد «طبیب» در شعر فارسی سدة هشتم و شاعران دورة عبّاسی (تأمّلی در نگرش متفاوت شاعران فارسی و عربی) [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 29-52]
 • واژگان کلیدی: محمد مهدی جواهری بررسی تطبیقی تعهّد اجتماعی در شعر محمّدمهدی جواهری و محمّد فرّخی یزدی [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 29-56]
 • واژگان کلیدی: مهیار دیلمی بررسی جلوه‏های فرهنگ و تمدّن ایرانی در شعر مهیار دیلمی [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 103-121]
 • واژگان کلیدی: نادر ابراهیمی روایت‌شناسی داستان‌های کوتاه نادر ابراهیمی و اکرم هنیه (مطالعۀ موردی: داستان «غیرممکن» و «هزیمة شاطر حسن») [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 17-37]
 • واژگان کلیدی: نوع­شناسی تطبیقی نوع‌شناسی تطبیقی رمان تاریخی فارسی و عربی (از سر والتر اسکات انگلیسی و جرجی زیدان تا محمّدباقرمیرزا خسروی کرمانشاهی) [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 135-160]
 • والتر اسکات نوع‌شناسی تطبیقی رمان تاریخی فارسی و عربی (از سر والتر اسکات انگلیسی و جرجی زیدان تا محمّدباقرمیرزا خسروی کرمانشاهی) [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 135-160]