نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزادی میهن ‌دوستی در شعر ملک الشعرای بهار و جمیل صدقی زهاوی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 131-158]

ا

 • ابراهیم نصرا.. ابراهیم نصرا... و تجربه‌ی رمان‌نویسی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 55-74]
 • ابن مقفع تأثیر حکمت هاى نهج البلاغه در ترجمه عربى کلیله و دمنه [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 75-101]
 • ابوالعتاهیة مقارنة بین أبی العتاهیة و ناصر خسرو فی شعر الزّهد [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 151-181]
 • احمد عبد المعطی حجازی بررسی تطبیقی نوستالژی در شعر أحمد عبد المعطی حجازی و نادر نادرپور [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 41-70]
 • ادبیات تطبیقی تحلیل تطبیقی سیمای شرق و غرب در شعر حافظ ابراهیم واقبال لاهوری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-22]
 • ادبیات تطبیقی بررسی تطبیقی نوستالژی در شعر أحمد عبد المعطی حجازی و نادر نادرپور [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 41-70]
 • ادبیات تطبیقی دغدغه‌های سیاسی در شعر بدر شاکر سیّاب و مهدی اخوان ثالث [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 41-70]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی ژرف‌اندیشی در شعر محمود درویش و قیصر امین پور [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 99-130]
 • ادبیّات تطبیقی میهن ‌دوستی در شعر ملک الشعرای بهار و جمیل صدقی زهاوی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 131-158]
 • ادبیّات تطبیقی جلوه‌های خردورزی ایرانیان باستان در شاهنامه و منابع عربی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 23-51]
 • ادبیّات تطبیقی عشق و مستی در شعر ابن فارض و حافظ [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 51-82]
 • ادبیّات تطبیقی تحلیل تطبیقی هفت وادی عرفان با سوره‌ی حضرت یوسف و داستان شیخ صنعان [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 83-103]
 • ادبیّات تطبیقی خوانش تطبیقی جلوه های پایداری در شعر معاصر ایران و فلسطین(مطالعه‌ی مورد پژوهانه: شعر معین بسیسو و قیصر امین پور) [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 105-125]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی غدیریه‌های فارسی و عربی(مطالعه مورد پژوهانه: غدیریه‌های شهریار و بولس سلامه) [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 127-154]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی باده سرایی مادّی در شعر ابونواس و رودکی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 157-180]
 • استبداد میهن ‌دوستی در شعر ملک الشعرای بهار و جمیل صدقی زهاوی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 131-158]
 • استعمار میهن ‌دوستی در شعر ملک الشعرای بهار و جمیل صدقی زهاوی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 131-158]
 • اسطوره نقد توصیفی- تحلیلی اسطوره در شعر بدر شاکر السیّاب (مطالعه مورد پژوهانه: اسطوره¬ی سَربَروس و تَمُّوز) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 129-149]
 • اسطوره بهره گیری ازمیراث در آینه اشعار عبدالوهاب بیاتی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 25-54]
 • اصیل و دخیل تحلیل دیدگاههای ادبی و نقدی ابوحیان توحیدی در الإمتاع والمؤانسة [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 1-24]
 • الأدب المقارن مقارنة بین أبی العتاهیة و ناصر خسرو فی شعر الزّهد [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 151-181]
 • الکلمات الدّلیلیّلة: شعر الزهد مقارنة بین أبی العتاهیة و ناصر خسرو فی شعر الزّهد [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 151-181]
 • الملهاة الفلسطینیّة ابراهیم نصرا... و تجربه‌ی رمان‌نویسی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 55-74]
 • امام على (ع) تأثیر حکمت هاى نهج البلاغه در ترجمه عربى کلیله و دمنه [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 75-101]

ب

 • باده سرایی مادّی بررسی تطبیقی باده سرایی مادّی در شعر ابونواس و رودکی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 157-180]
 • بغداد «روح زمان» و «روح قومی» دررثای بغداد و قرطبه [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 155-179]
 • بلاغت تحلیل دیدگاههای ادبی و نقدی ابوحیان توحیدی در الإمتاع والمؤانسة [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 1-24]
 • بینامتنی نقد تناص قرآنی در قصیده‌ی «ثورة فی الجحیم» از جمیل صدقی زهاوی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 105-131]
 • بهار میهن ‌دوستی در شعر ملک الشعرای بهار و جمیل صدقی زهاوی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 131-158]
 • بولس سلامه بررسی تطبیقی غدیریه‌های فارسی و عربی(مطالعه مورد پژوهانه: غدیریه‌های شهریار و بولس سلامه) [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 127-154]

پ

ت

 • تحلیل گفتمان تحلیل خطبه غدیر به شیوه تحلیل خطابه ادبی [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • تشیّع دیدگاه¬های سیاسی- مذهبی کمیت در هاشمیات و اندیشه¬ی ناقدان [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 103-128]
 • تصوف تحلیل تطبیقی هفت وادی عرفان با سوره‌ی حضرت یوسف و داستان شیخ صنعان [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 83-103]
 • تمّوز نقد توصیفی- تحلیلی اسطوره در شعر بدر شاکر السیّاب (مطالعه مورد پژوهانه: اسطوره¬ی سَربَروس و تَمُّوز) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 129-149]

ج

 • جامعه شناسی ادبیّات «روح زمان» و «روح قومی» دررثای بغداد و قرطبه [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 155-179]
 • جغرافیاى ادبیات تطبیقى پژوهشهاى تطبیقى بین فارسى و عربى [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-39]
 • جنگ خوانش تطبیقی جلوه های پایداری در شعر معاصر ایران و فلسطین(مطالعه‌ی مورد پژوهانه: شعر معین بسیسو و قیصر امین پور) [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 105-125]

ح

 • حافظ عشق و مستی در شعر ابن فارض و حافظ [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 51-82]
 • حافظ ابراهیم تحلیل تطبیقی سیمای شرق و غرب در شعر حافظ ابراهیم واقبال لاهوری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-22]

خ

 • خرد و خردورزی جلوه‌های خردورزی ایرانیان باستان در شاهنامه و منابع عربی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 23-51]
 • خلیل مطران بررسی تطبیقی نماد «شیر» در شعر نیمایوشیج و خلیل مطران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 159-174]
 • خوشبینی راز ماندگاری سرودهای پایداری سمیح القاسم [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 23-44]

د

ر

 • رجال فی الشمس شگردهای روایتِ زمان در ادبیّات پایداری فلسطین [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 175-206]
 • رمز بهره گیری ازمیراث در آینه اشعار عبدالوهاب بیاتی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 25-54]
 • روایت زمان شگردهای روایتِ زمان در ادبیّات پایداری فلسطین [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 175-206]
 • رودکی بررسی تطبیقی باده سرایی مادّی در شعر ابونواس و رودکی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 157-180]

ز

 • زن میهن ‌دوستی در شعر ملک الشعرای بهار و جمیل صدقی زهاوی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 131-158]
 • زندگی بررسی اندیشه‌ی مرگ و زندگی در شعر محمود درویش [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 45-74]
 • زهاوی میهن ‌دوستی در شعر ملک الشعرای بهار و جمیل صدقی زهاوی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 131-158]
 • زهاوی نقد تناص قرآنی در قصیده‌ی «ثورة فی الجحیم» از جمیل صدقی زهاوی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 105-131]

ژ

 • ژرف اندیشی بررسی تطبیقی ژرف‌اندیشی در شعر محمود درویش و قیصر امین پور [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 99-130]

س

 • سیّاب نقد توصیفی- تحلیلی اسطوره در شعر بدر شاکر السیّاب (مطالعه مورد پژوهانه: اسطوره¬ی سَربَروس و تَمُّوز) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 129-149]
 • سیاست دیدگاه¬های سیاسی- مذهبی کمیت در هاشمیات و اندیشه¬ی ناقدان [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 103-128]
 • سَربَروس نقد توصیفی- تحلیلی اسطوره در شعر بدر شاکر السیّاب (مطالعه مورد پژوهانه: اسطوره¬ی سَربَروس و تَمُّوز) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 129-149]
 • سمیح القاسم راز ماندگاری سرودهای پایداری سمیح القاسم [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 23-44]

ش

 • شاهنامه جلوه‌های خردورزی ایرانیان باستان در شاهنامه و منابع عربی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 23-51]
 • شیخ صنعان تحلیل تطبیقی هفت وادی عرفان با سوره‌ی حضرت یوسف و داستان شیخ صنعان [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 83-103]
 • شرفات ابراهیم نصرا... و تجربه‌ی رمان‌نویسی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 55-74]
 • شرق تحلیل تطبیقی سیمای شرق و غرب در شعر حافظ ابراهیم واقبال لاهوری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-22]
 • شعر جاهلی- رمز- زن- خورشید-ماه- آهو- کبوتر- خرما- شتر- رنگ زیبایی‌های تغزّل با سمبل‌های زنانه در شعر جاهلی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 133-155]
 • شعر عربی و فارسی بررسی تطبیقی باده سرایی مادّی در شعر ابونواس و رودکی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 157-180]
 • شعر معاصر عربی بهره گیری ازمیراث در آینه اشعار عبدالوهاب بیاتی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 25-54]
 • شعر معاصر عربی و فارسی بررسی تطبیقی نوستالژی در شعر أحمد عبد المعطی حجازی و نادر نادرپور [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 41-70]
 • شعر مقاومت راز ماندگاری سرودهای پایداری سمیح القاسم [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 23-44]
 • شعر مقاومت بررسی اندیشه‌ی مرگ و زندگی در شعر محمود درویش [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 45-74]
 • شهریار بررسی تطبیقی غدیریه‌های فارسی و عربی(مطالعه مورد پژوهانه: غدیریه‌های شهریار و بولس سلامه) [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 127-154]

ع

 • عبدالوهاب بیاتی بهره گیری ازمیراث در آینه اشعار عبدالوهاب بیاتی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 25-54]
 • عرفان عشق و مستی در شعر ابن فارض و حافظ [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 51-82]
 • عرفان تحلیل تطبیقی هفت وادی عرفان با سوره‌ی حضرت یوسف و داستان شیخ صنعان [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 83-103]
 • عشق عشق و مستی در شعر ابن فارض و حافظ [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 51-82]
 • عطار تحلیل تطبیقی هفت وادی عرفان با سوره‌ی حضرت یوسف و داستان شیخ صنعان [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 83-103]

غ

 • غدیریه بررسی تطبیقی غدیریه‌های فارسی و عربی(مطالعه مورد پژوهانه: غدیریه‌های شهریار و بولس سلامه) [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 127-154]
 • غرب تحلیل تطبیقی سیمای شرق و غرب در شعر حافظ ابراهیم واقبال لاهوری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-22]

ف

 • فرستنده (گوینده) تحلیل خطبه غدیر به شیوه تحلیل خطابه ادبی [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • فرهنگ باستانی ایران جلوه‌های خردورزی ایرانیان باستان در شاهنامه و منابع عربی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 23-51]
 • فلسطین راز ماندگاری سرودهای پایداری سمیح القاسم [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 23-44]

ق

 • قرطبه «روح زمان» و «روح قومی» دررثای بغداد و قرطبه [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 155-179]
 • قصیده­ی «ثورة فی الجحیم» نقد تناص قرآنی در قصیده‌ی «ثورة فی الجحیم» از جمیل صدقی زهاوی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 105-131]
 • قیصر امین پور بررسی تطبیقی ژرف‌اندیشی در شعر محمود درویش و قیصر امین پور [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 99-130]
 • قیصر امین پور خوانش تطبیقی جلوه های پایداری در شعر معاصر ایران و فلسطین(مطالعه‌ی مورد پژوهانه: شعر معین بسیسو و قیصر امین پور) [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 105-125]

ک

 • کلیله و دمنه تأثیر حکمت هاى نهج البلاغه در ترجمه عربى کلیله و دمنه [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 75-101]

گ

 • گفتمان ادبی تحلیل خطبه غدیر به شیوه تحلیل خطابه ادبی [دوره 1، شماره 4، 1390]

م

 • ما تبقّی لکم شگردهای روایتِ زمان در ادبیّات پایداری فلسطین [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 175-206]
 • مادام دوستال «روح زمان» و «روح قومی» دررثای بغداد و قرطبه [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 155-179]
 • ماهیّت درآمدی توصیفی-تحلیلی برچیستی و ماهیّت ادبیّات تطبیقی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 1-21]
 • محمود درویش بررسی تطبیقی ژرف‌اندیشی در شعر محمود درویش و قیصر امین پور [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 99-130]
 • مرکز و حاشیه پژوهشهاى تطبیقى بین فارسى و عربى [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-39]
 • مرگ بررسی اندیشه‌ی مرگ و زندگی در شعر محمود درویش [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 45-74]
 • مرگ و زندگی بررسی تطبیقی ژرف‌اندیشی در شعر محمود درویش و قیصر امین پور [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 99-130]
 • مستی عشق و مستی در شعر ابن فارض و حافظ [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 51-82]
 • معین بسیسو خوانش تطبیقی جلوه های پایداری در شعر معاصر ایران و فلسطین(مطالعه‌ی مورد پژوهانه: شعر معین بسیسو و قیصر امین پور) [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 105-125]
 • مکتب امریکایی درآمدی توصیفی-تحلیلی برچیستی و ماهیّت ادبیّات تطبیقی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 1-21]
 • مکتب فرانسوی درآمدی توصیفی-تحلیلی برچیستی و ماهیّت ادبیّات تطبیقی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 1-21]
 • منابع عربی جلوه‌های خردورزی ایرانیان باستان در شاهنامه و منابع عربی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 23-51]
 • منطق الطیر تحلیل تطبیقی هفت وادی عرفان با سوره‌ی حضرت یوسف و داستان شیخ صنعان [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 83-103]
 • مهدی اخوان ثالث دغدغه‌های سیاسی در شعر بدر شاکر سیّاب و مهدی اخوان ثالث [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 41-70]

ن

 • نادر نادرپور بررسی تطبیقی نوستالژی در شعر أحمد عبد المعطی حجازی و نادر نادرپور [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 41-70]
 • ناصرخسرو مقارنة بین أبی العتاهیة و ناصر خسرو فی شعر الزّهد [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 151-181]
 • نقد دیدگاه¬های سیاسی- مذهبی کمیت در هاشمیات و اندیشه¬ی ناقدان [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 103-128]
 • نقد نقد تناص قرآنی در قصیده‌ی «ثورة فی الجحیم» از جمیل صدقی زهاوی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 105-131]
 • نقد ادبی درآمدی توصیفی-تحلیلی برچیستی و ماهیّت ادبیّات تطبیقی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 1-21]
 • نقد ادبی تحلیل دیدگاههای ادبی و نقدی ابوحیان توحیدی در الإمتاع والمؤانسة [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 1-24]
 • نمادپردازی در ادبیات تطبیقی بررسی تطبیقی نماد «شیر» در شعر نیمایوشیج و خلیل مطران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 159-174]
 • نیما یوشیج بررسی تطبیقی نماد «شیر» در شعر نیمایوشیج و خلیل مطران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 159-174]
 • نوستالژی سیاسی دغدغه‌های سیاسی در شعر بدر شاکر سیّاب و مهدی اخوان ثالث [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 41-70]

و

ه

 • هاشمیات دیدگاه¬های سیاسی- مذهبی کمیت در هاشمیات و اندیشه¬ی ناقدان [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 103-128]
 • هفت وادی تحلیل تطبیقی هفت وادی عرفان با سوره‌ی حضرت یوسف و داستان شیخ صنعان [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 83-103]